בהתאם להחלטת ממשלה 2397 מיום 12/02/2017, גיבשו הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום משרד האוצר, מסלול להקמת מפעלים תעשייתיים לאזורי תעשייה המצויים ברשויות המקומיות הבדואיות אשר יביא לחיזוק חוסנן הכלכלי והחברתי של הרשויות הבדואיות בנגב.

 

פעילויות במסגרת החלטת ממשלה זו נובעות מהצורך ליצור שיפור משמעותי במצבה הסוציואקונומי של האוכלוסייה הבדואית בנגב תוך חתירה לצמצום הפערים בין אוכלוסייה זו לכלל אוכלוסיית המדינה. יש לציין כי לפי נתוני סקר כח אדם 2015, למ"ס, בעיבוד מכון ברוקדייל, בשנת 2015 שיעור התעסוקה של נשים בדואיות וגברים בדואים עמד על 24% ו- 62% בהתאמה, בעוד שיעור התעסוקה בממוצע כלל ארצי היה גבוה מ- 80%. בנוסף, מסלול זה, בהתאם להחלטות הממשלה, נועד לחזק את הרשויות המקומיות הבדואיות, שיפור מצבן הכלכלי והמנהלי, ולשלב את האוכלוסייה הבדואית בנגב בחברה ובכלכלה הישראלית תוך ביסוס היישובים הבדואיים בנגב בהיבט הכלכלי, החברתי והקהילתי לשם שיפור רמת החיים והבטחת עתיד הדורות הבאים.

 

המסלול, מעודד יזמות בדואית ותעסוקה של בדואים בכלל ונשים בדואיות בפרט ומיועד למפעלים אשר אינם מבצעים ייצוא כנדרש בחוק עידוד השקעות הון (להלן-"החוק") ומשכך, אינם יכולים לקבל מענקים באמצעות החוק.

 

שיעור המענק במסלול יהיה גבוה מהקבוע בחוק ויעמוד על 25%, כאשר תקרת ההשקעה המזכה תעמוד על 10 מיליון ₪ והצפי הינו לכ- 10 תכניות מאושרות. תקציב המסלול הינו כ-30 מלש"ח והוא מיועד לתאגיד המבקש להוסיף אתר חדש או להקים או להעתיק מפעל תעשייתי, לאזור תעשייה צמוד דופן- אזור תעשיה הקרוב יחסית למקום המגורים, המאפשר שילוב של חיי משפחה ותעסוקה באופן מירבי או אזור תעשייה משותף באחד מיישובי הבדואים בנגב כאשר הוא מתחייב למספר תנאים בהתאם להוראת המנכ"ל: עלות השכר החודשי הממוצע לעובד, מינימום העסקה של עובדים חדשים, תמהיל העובדים ומקום מגוריהם.

 

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: "שילוב האוכלוסייה הבדואית בכלכלה והגדלת שיעור המועסקים הינו אינטרס של מדינת ישראל בכלל אשר תסייע שינוי כלכלי וחברתי משמעותי, לרבות הורדת רמת הפשיעה וצמצום פערים בחינוך. משרד הכלכלה מקצה תקציבים הן לפיתוח תעשייתי והן לסיוע למעסיקים כדי שישלבו עובדים מהמגזר הבדואי, וככל שתקציבים אלו יוגדלו, ניתן יהיה לבצע שינוי כלכלי וחברתי משמעותי יותר".

 

יאיר מעין, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב: "המסלול החדש הוא חלק מתכנית הפיתוח ליישובי הבדואים בנגב. המסלול יעודד הקמה של מפעלי תעשייה ויעלה את שיעורי התעסוקה בחברה הבדואית. אני גאה בשותפות שלנו עם משרד הכלכלה לטובת הכלכלה והחברה הבדואית".

 

נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: "המסלול הינו חדשני ומרכז מאמץ ליצירת מקומות עבודה סמוכים למקום המגורים של האוכלוסייה הבדואית תוך התאמה תרבותית. יעד ההעסקה המרכזי הנו הנשים הבדואיות, היעד שהוצב במסגרת המסלול הינו לפחות 50% נשים. אין ספק כי יצירת תעסוקה צמודת דופן תאפשר חיזוק כלכלי חברתי של אוכלוסיית הבדואים ככלל ואוכלוסיית הנשים בפרט".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש