חדשות שוק ההון

גלובל כנפיים: נחתם הסכם לחכירת מטוס איירבוס ללקוח חדש באירופה

התקבולים מדמי החכירה של המטוס מסוג איירבוס 330-200, צפויים להסתכם לסך של כ-10.7 מיליון דולר עד לסיום תקופת החכירה ברבעון השני של 2022

מערכת ספונסר 15/04/2018 09:11

א+א-

בהמשך לדיווח של גלובל כנפיים ליסינג מיום 18 בינואר 2018 בדבר התקשרות החברה במכתב כוונות להחכרתו של מטוס מסוג איירבוס 330-200, אשר הוחכר בעבר לאייר ברלין, ללקוח חדש - חברת תעופה באירופה שאינה לקוח קיים - מעדכנת החברה כי נחתם הסכם להחכרתו של המטוס. ההסכם בתוקף החל ממועד החתימה ובאותו מועד הועברה החזקה במטוס לידי הלקוח החדש.

 

עיקריו של הסכם ההחכרה: המטוס, אשר הינו בבעלות חברה אירית אשר גלובל כנפיים מאחדת בדוחותיה הכספיים, יוחכר על ידי הקבוצה לחוכרת לתקופה המסתיימת ברבעון השני לשנת 2022. התקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על ידי החוכרת מכוח הסכם ההחכרה, צפויים להסתכם לסך של כ-10.7 מיליון דולר (הכוללים את דמי החכירה בניכוי הוצאות להשלמת העבודות על המטוס ללקוח החדש).

 

דמי החכירה הינם קבועים והם ישולמו מדי חודש מראש. החוכרת העמידה לטובת הקבוצה פיקדון (שאינו נושא ריבית) בגובה חודש אחד של דמי חכירה כביטחון לעמידתה בהתחייבויותיה על פי הסכם ההחכרה, אשר יוחזר לה בתום תקופת החכירה.

 

החוכרת לא תעמיד לקבוצה רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס, כאשר בתום תקופת החכירה תיערך התחשבנות בין הצדדים על פי מצב המטוס ומנועיו ביחס למצב כאמור במועד מסירת המטוס ללקוח החדש.

 

כאמור בדיווח הקודם, תקופת החכירה ודמי החכירה שנקבעו בהסכם ההחכרה דומים להנחות שנלקחו בקשר עם כך במסגרת חישוב הסכום בר השבה של המטוס שנערך במסגרת הערכת השווי שנערכה למטוס במסגרת עריכת הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השלישי לשנת 2017, ובהתאם לא צופה החברה לרשום שינוי מהותי בשווי המטוס במסגרת עריכת דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2018. עם תחילת הפעלתו של המטוס תשוב החברה לרשום הוצאות פחת בגינו בהתאם לאומדן הוצאות פחת המבוסס על הסכם ההחכרה. כן יצוין, כי ההלוואה שניטלה על ידי החברה למימון רכישת המטוס, נפרעה בפירעון מוקדם בחודש דצמבר 2017.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה