קרדיט: יח”צ

דוחות כספיים

גזית חוזרת לסורה - הוצאות המימון גדולות מההכנסות

הסברי הדירקטוריון כבר מעייפים הכל מצריך נטרול, נראה כי החברה כבר איננה שולטת בדוח הרווח והפסד עם אתגרי הנגזרים, המוסדיים ביחד עם רוזן וטוכמאייר בהפסדי ענק, לא פלא שהעסקה הוקפאה

אלירן מדר 24/05/2022 11:16

א+א-

ג’י סיטי בשמה החדש של גזית גלוב מדווחת על הרבעון הראשון לשנת 2022 והוא מאכזב מכוון שנראה כי לחברה אין שליטה על דוח הרווח והפסד, כאשר הוצאות המימון עוקפות את ההכנסות!!! הנגזרים תמיד היוו בעיה לגזית הפועלות במספר יבשות אך חברה ברמתה לא יכולה ליפול כ"כ הרבה פעמים באותה נקודה, המוסדיים שרכשו ב-32.5 ש"ח למניה ממשיכים לשרוף כסף והתרענו על כך, הדגשים פיננסים עיקריים לתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022 והתפתחויות עסקיות אחרונות:

ה- NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ- 15.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה- NOI באיחוד יחסי ללא השפעת שע"ח גדל ברבעון בכ- 24.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.ה- NOI באיחוד יחסי גדל ברבעון בכ- 16.8% והסתכם בכ- 306 מיליון ש"ח לעומת כ- 262 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה- FFO (ללא השפעת שע"ח) הסתכם ברבעון בכ- 67 מיליון ש"ח לעומת כ- 97 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.ה- FFO למניה (ללא השפעת שע"ח) הסתכם ברבעון בכ- 0.43 ש"ח לעומת כ- 0.64 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.הירידה נובעת בעיקר מהגדלת הוצאות מימון לרבות בגין הנפקת אגרות חוב היברידיות בהיקף של כ- 700 מיליון אירו באמצע שנת 2021, השבתת נכסים לצורך פיתוחם מחדש, וגידול של כ- 4.6% בכמות המניות כתוצאה מהנפקת הון.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת סולו מורחב הסתכם ברבעון בכ- 69 מיליון ש"ח, 0.44 ש"ח למניה.

שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר יציב לעומת הרבעון הקודם ועמד ליום 31 במרץ, 2022 על כ- 94%.

ההפסד ברבעון הסתכם בכ- 321 מיליון ש"ח (כ-2.03 ש"ח למניה) לעומת רווח של כ-137 מיליון ש"ח (0.90 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד.ההפסד נובע בעיקרו משערוך שלילי של מכשירים פיננסיים נגזרים ברבעון בסך של כ- 412 מיליון ש"ח לעומת רווח משערוך מכשירים פיננסיים נגזרים ברבעון המקביל אשתקד וכן מגידול בהפרשי מדד של כ- 124 מיליון ש"ח ברבעון לעומת 3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.שערוך הנגזרים השלילי הינו כנגד עלייה בהון העצמי כתוצאה משינויים בשערי החליפין בסך של כ- 630 מיליון ש"ח.ברבעון לא נרשמה התאמת שווי נדל"ן להשקעה כתוצאה מעלייה במדד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 31 במרץ, 2022 עלה והסתכם לכ- 5,897 מיליון ש"ח, כ- 35.9 ש"ח למניה לעומת כ- 5,307 מיליון ש"ח, כ- 35 ש"ח למניה ליום 31 בדצמבר, 2021.

שיעור המינוף (סולו מורחב) סמוך למועד הפרסום ירד לכ-63.5% לעומת 64.4% ליום 31 במרץ, 2022, עקב תקבולים נוספים מהנפקת המניות בסך של כ-65 מיליון ש"ח שהתקבלו במהלך חודש אפריל יחד עם התחזקות מטבעות הפעילות של הקבוצה ביחס לשקל.

יתרות הנזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים (סולו מורחב) הסתכמו ליום 31 במרץ 2022 לכ- 4.2 מיליארד ש"ח מתוכן כ- 2.1 מיליארד ש’’ח מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות.

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל G CITY: "תוצאות הרבעון מעידות על המשך הצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים שלנו. מתחילת שנת 2021 השקענו מעל לכ- 2.5 מיליארד ש"ח ברכישה ופיתוח של נדל"ן שאת הפירות של השקעות אלו נראה החל מסוף שנת 2023 ושנת 2024. הביקושים לשטחי מסחר איכותיים ממשיכים להיות גבוהים כפי שמשתקף ב- Leasing Spread  שלנו בחתימה על חוזים חדשים. פעילותנו בתחום המגורים להשכרה ממשיכה לצמוח והופכת למנוע צמיחה משמעותי בשנים הקרובות. במהלך הרבעון השלמנו את עסקת מיזוג אטריום והתחלנו לממש את הסינרגיות התפעוליות והפיננסיות שאת תוצאותיהן נראה ברבעונים הבאים. אנו ממשיכים בטיוב הפורטפוליו ומכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות ומאמינים כי הקבוצה בעמדה מצוינת ליצירת ערך משמעותי לבעלי המניות שלה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה