חפש במדריך

לעמוד הראשיאיגרות חובביטוח פנסיוניחשבונאות והערכת שווי 
 כתבי אופציהמדדי המניותמוצרים מובנים סטרקצ'רים 
 מושגים כללייםמעו"ף ונגזריםניהול תיקים 
 ניתוח טכניקרנות נאמנותתעודות סל 
חשבונאות והערכת שווי
מאזן - תיאור מצבה פיננסי של החברה ליום מסוים, בדרך כלל לסוף שנה או לסוף רבעון.
בטור הימני של המאזן יירשמו כל נכסי החברה על פי סדר הנזילות שלהם. רכוש שוטף, כגון מזומן, מלאי וכל רכוש בעל נזילות גבוהה, יירשם ראשון. אחריו יירשם הרכוש הקבוע, כגון מבנים ומכונות, ולבסוף יירשם רכוש אחר כולל רכוש שאינו מוחשי, כגון פטנט וזיכיון.
בצד שמאל של המאזן יירשמו כל התחייבויות החברה, גם הן על פי סדר הנזילות שלהן. ההתחייבויות השוטפות יירשמו ראשונות ולאחר מכן ההתחייבויות לזמן ארוך. בהמשך טור ההתחיבויות של המאזן יירשם ההון העצמי של החברה. ההון העצמי שווה לנכסי החברה פחות ה התחיבויות שלה.
רשימת מונחים
אחוז הרווח הגולמי
אחוז התשואה הממוצע
גישת ההשוואה
דו"ח רווח והפסד
דרכים להערכת שווי בחלוקה לקבוצות
הגישות הכלכליות
הון זר
הון חוזר
הון מונפק
הון נפרע
הון עצמי (Equity)
הון רשום
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
הוצאות מראש (Prepaid Expenses)
הוצאות/הכנסות מימון נטו
היוון תזרים מזומנים בשיעור קבוע עד לאינסוף
היוון תזרים מזומנים עתידי (NPV)
הכנסות
הכנסות/הוצאות אחרות
הנחות שאנו מניחים בביצוע הערכות שווי
השקעות בחברות בנות
התחייבויות (Liabilities)
התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות
חישוב עלות מופחתת
יחס הון עצמי להון זר
יחס מהיר
יחס שוטף
יחסי היעילות/התפעוליים
יחסי מבנה ההון
יחסי נזילות
יחסי רווחיות
יחסים פיננסים
מאזן
מבנה דו"ח רווח והפסד
מבנה ההון
מבנה המאזן
מהו מאזן?
מכפיל הון (Price to Book Value ,P/BV)
מכפיל הרווח (Price to Earning Ratio - P/E)
מלאי (Inventory)
מנוף
ניתוח דוחות כספיים באמצעות יחסים פיננסים
נכסים - Assets
עלות המכר
עלות נכסים משוערכת
עקרונות חשבונאיים
רווח גולמי
רווח למניה
רווח נקי
רווח תפעולי
רווח/הפסד לפני מיסים
רכוש אחר והוצאות נדחות
רכוש קבוע (Fixed Assets)
שווי נכסי
שווי שוק
שווי שחלוף
שילוב מרכיב הסיכון בשיטות השונות
שיקולים בהערכת חברות
תקופת ההחזר
דו"ח רווח והפסד
דו"ח עיקרי הנכלל בדוחות הכספיים של החברה הוא דו"ח הרווח וההפסד. בעוד שהמאזן מעיד על מצבה הפיננסי של החברה (מציג את ההתחייבויות והנכסים שלה) ליום מסוים, דו"ח הרווח וההפסד מציג את תוצאות הפעילות (הכנסות והוצאות) של החברה לתקופה מוגדרת (פרק זמן נתון). את דו"ח רווח והפסד, כמו המאזן נהוג להכין במרווחי זמן קבועים; למשל, מידי חודש, מידי רבעון ובעיקר בתום שנת כספים (שנה חשבונאית), בהתאם לדרישות החוק והחלטת בעלי המניות (בעלים) ומנהלי החברה. בחינת התוצאות הכספיות לאורך זמן וניתוח השינויים החלים בו, יכולים ללמד אותנו רבות על אופן הניהול של החברה, רווחיותה ומגמותיה בהווה ובעתיד. על-ידי הכנה סדירה של הדו"ח בעלי המניות (בעלים) ומנהלי החברה, יכולים לזהות ולנתח מגמות מבעוד מועד ולקבל החלטות בהתאם (ראה גם ניתוח יחסים פיננסים).
מקור ההכנסות העיקרי והחשוב ביותר של החברה הוא ממכירות (סחורות/מוצרים) או ממתן שירותים הנובעים מהפעילות העסקית הרגילה. מקורות הכנסה נוספים (הכנסות שאינן נובעות מהפעילות העסקית הרגילה) הן הכנסות מימון (ריבית, הפרשי שער וכו'), והכנסות אחרות (כגון: הכנסות ממכירת רכוש קבוע, והכנסות מדיבידנד וכו'). כמו ההכנסות גם ההוצאות של החברה מחולקות להוצאות הקשורות לפעילות השוטפת, ולהוצאות מימון ולהוצאות אחרות. השורה התחתונה של דו"ח רווח והפסד היא הרווח הנקי (או ההפסד הנקי), שאותו ניתן לחלק כדיבידנד לבעלי המניות או להשאיר בחברה (יתרת רווח שלא יועדה).
דו"ח רווח והפסד ערוך לפי כללים חשבונאיים מקובלים, ויש לו תבנית מובנת, מוכתבת וקבועה. הסעיפים ומבנה הדו"ח זהים לגבי כל החברות קטנות כגדולות וללא קשר לאופי הפעילות שלהן. הסעיפים בדו"ח מסודרים ומחושבים כך שכל שורה בדו"ח משקפת את מצבה הפיננסי של החברה, בהתאם לסעיף המחושב שעליו אנו מסתכלים (למשל: רווח גולמי, רווח תפעולי, עלות המכירות וכו').
דוח רווח/הפסד בא ללמד אותנו כיצד החברה מרוויחה ועל מה ולמה יש לה הוצאות.
לאחר שקלול כל ההכנסות יחד עם הוצאות החברה נגלה בסופו של דבר את השורה התחתונה והיא האם החברה שבה אנו מושקעים זאת חברה מרוויחה או חברה מפסידה.

דוח הרווח/הפסד מציג בפנינו בשורה העליונה את ההכנסות ומשם אנו נתחיל לרדת למטה כשכל פעם הוצאה אחרת תגזול חלק מההכנסה עד שנגיע לשורה התחתונה והיא שורת הרווח הנקי או חלילה וחס ההפסד הנקי.

תיאור תוצאות פעילות החברה לתקופה מסוימת, בדרך כלל לתקופה של שנה או לרבעון.
דוח רווח והפסד מפרט את תוצאות הפעילות של החברה לתקופה. בדוח יפורטו סך ההכנסות של החברה לאותה התקופה, וסך הוצאותיה, כגון עלות המכירות, הוצאות הנהלה והוצאות מימון.

דוגמה לדוח רווח והפסד


הדפס