חפש במדריך

לעמוד הראשיאיגרות חובביטוח פנסיוניחשבונאות והערכת שווי 
 כתבי אופציהמדדי המניותמוצרים מובנים סטרקצ'רים 
 מושגים כללייםמעו"ף ונגזריםניהול תיקים 
 ניתוח טכניקרנות נאמנותתעודות סל 
ביטוח פנסיוני
פנסיה היא סוג של גִּמְלָה, המשולמת בצורת של תשלום כספי, המשולם מדי פרק זמן קבוע (שנה, חודש או פרק זמן אחר) למשך תקופה מוגדרת, בדרך כלל לעובדים שכירים או למשרתי ציבור, בגין תקופת עבודתם אצל מעסיק ציבורי או פרטי, או אנונה המשולמת לעובדים עצמאים ולאנשים אחרים בגין תשלומים לקרן פנסיה וכן אנונה המשולמות לשאיריהם של כל אלה על ידי המעסיק או על ידי קרן פנסיה.
מטרת תוכניות הפנסיה השונות והרציונל שלהן הם להבטיח לאדם העובד ולשאיריו, התלויים בו בפרנסתם, המשך זרם ההכנסות שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות, מוות או זקנה. גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אילמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות).
רשימת מונחים
אגרות חוב מיועדות
אגרת חוב
אובדן כושר עבודה
איזון אקטוארי
אירוע מזכה
ביטוח הדדי
ביטוח מנהלים
גוף מוסדי
דמי ניהול
הטבות מס
היוון פנסיה
הצהרת בריאות
השקעות הקרן
חיסכון מצטבר הוני
חיסכון פנסיוני
יועץ פנסיוני
כיסויים ביטוחיים
מאזן אקטוארי
מבוטח
מינוי מוטבים
מקדם המרה
נהנה
ניוד של חיסכון פנסיוני
סוכן ביטוח פנסיוני
עמית
ערך מסולק
פוליסת ביטוח
פנסיה
פנסיה
פנסיה
פנסיה צוברת
פנסיה תקציבית
קופות תגמולים
קופת גמל
קופת גמל לדמי מחלה
קופת גמל לחופשה
קופת גמל למטרה אחרת
קופת פיצויים
קנס משיכה
קרן השתלמות
קרן השתלמות
קרן פנסיה ותיקה מאוזנת
קרן פנסיה ותיקה שבהסדר
קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה חדשה כללית
קרן פנסיה חדשה מקיפה
רקע לביטוח פנסיוני
שיעור דמי ניהול
שיעור תשואה נומינלי ברוטו
שיעור תשואה ריאלי ברוטו
שיעור תשואה ריאלי נטו
תיק משתתף ברווחים
תקנון
תשואה
איזון אקטוארי
לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן - נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
הדפס