כתבות נוספות
קרדיט: לוקהיד מרטין
הסקטור הביטחוני ממשיך לספק את הסחורה: אסטיגי קיבלה הזמנה של 8 מיליון דולר... המשך     

תקנון
תקנון האתר
תנאי השימוש באתר ספונסר

ברוכים הבאים לאתר sponser (להלן: ”האתר”). האתר מנוהל ומופעל על-ידי ספונסר נ.ע.ל.ה בע”מ (להלן: ”החברה”). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתנאי השימוש בו מופיעה המילה ”חברה”, תהא הכוונה בנוסף גם לאתר, לעובדי האתר, עובדי החברה, בעלי המניות בחברה וכל בעל תפקיד באתר ו/או בחברה.

1. באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר.

2. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

3. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר, מבלי לגרוע ו/או להוסיף ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
3.1 כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
3.2 כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
3.3 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
3.4 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
3.5 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב וכיו”ב;
3.6 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
3.7 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
3.8 כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
3.9 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
3.10 כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
3.11 כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
3.12 כל תוכן העלול להטעות צרכן;
3.13 כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
3.14 כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
3.15 כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
3.16 אין להתחזות לאדם ו/או ישות ו/או גוף ו/או חברה אחרת.
3.17 אין להירשם לאתר ביותר משם משתמש בודד.
3.18 אין להפר הוראות הבורסה ומסלקתה ו/או הוראות הרשות לניירות ערך ו/או הוראות כל דין. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לרשויות פיקוח שונות, לרבות הרשות לניירות ערך, קיימת גישה לאתר, לפורומים השונים ולתכנים בהם וכי אין ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לאמור לעיל.
3.19 אין לשלוח כל חומר פוגע ו/או אינו חוקי ו/או מזיק העלול לגרום להפרת פרטיותו של האחר.

4. החברה רשאית לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שתמצא החברה לנכון. החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו.

5. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחשוף ו/או לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש:
5.1 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש אינו חוקי לכאורה.
5.2 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג כלשהו.
5.3 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
5.4 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של צוות האתר לפי שיקול דעתו.
5.5 אם צוות האתר נדרש על ידי רשות מוסמכת לרבות הרשות לניירות ערך לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש.

6. מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והחברה אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריותה של החברה בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים על גבי הודעות באתר בכלל ובפורום האתר בפרט.

7. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי בשירותי האתר, לרבות פרסום שירותים ו/או מוצרים שונים המוצעים על ידך ו/או על ידי צד ג’.

8. קישורים באתר
8.1 באתר מצויים קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. אין בפרסום הקישורים באתר בכדי להעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
8.2 החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

9. תכנים מסחריים
9.1 האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
9.2 החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
9.3 הרשמתך לאתר ספונסר ו/או לפורומים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך ספונסר או תתי-האתרים בו, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלוונטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו”ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

10. איסור שימוש מסחרי ו/או למטרות פרסום באתר
10.1 חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי פרסום או קידום מכירות, לרבות פרסום אתר, מוצר, שירות אחר, או כל אינפורמציה ומידע, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה בין אם למטרות רווח ובין אם שלא למטרות רווח.
10.2 הנך מצהיר בזה כי לא תבצע כל פנייה וכי לא תשלח כל הודעה למשתמשים אחרים של החברה בכל דרך שהיא, אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בסעיף 10.1 לעיל.
10.3 הנך מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בפורום האתר ו/או בכל דרך אחרת אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בסעיף 10.1 לעיל.
10.4 הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המפורט בסעיף 10.2 תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של $100 ארה”ב בגין כל משתמש לו תישלח הודעה כאמור.
10.5 הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המפורט בסעיף 10.3 תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של $50 ארה”ב בגין כל משתמש אשר יחשף לפרטי המשתמש שלך ו/או לתמונתך.
10.6 הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המנוגד לסעיף 10.1 ואשר לא יעלה כדי המפורט בס”ק 10.2 או בס”ק 10.3, תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של 500% (פי חמישה) מהשיעור המקובל בשוק עבור שימוש כאמור.
10.7 הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי הסכומים הנקובים בס”ק 10.4 עד 10.6 הינם קנסות / פיצויים מוסכמים וכי אין בהם בכדי למנוע מהחברה לתבוע בנוסף את הנזקים אשר יגרמו לו בפועל במידה ותנקוט פעולות המנוגדות לסעיף זה.
10.8 הנך מצהיר ומתחייב כי אפילו אם תבצע את השימוש באופן המפורט בסעיף 10.1 עבור גורם אחר, הרי שפעולתך זו תחייב אותך ואת אותו גורם ביחד ולחוד וכי אתה תהיה מחויב בעצמך, באופן אישי לתשלום הקנסות הנזקים והפיצויים המוסכמים המפורטים בס”ק 10.3-10.6 לעיל.

11. קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, במידה ותינתן.

12. שיפוי
הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

13. שינויים באתר והפסקת השירות
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

14. הדגשה - מנהלי האתר, החברה בה הם מועסקים, וחלק מחברי הקהילה עשויים להחזיק בניירות ערך שונים, לרבות בניירות ערך המוזכרים בדיוני הקהילה. אין לראות בדיונים באתר משום המלצה המתחשבת בצרכים של כל משקיע. אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני”ע ו/או מכשירים פיננסיים.

15.”כל הנכתב בתשובה לשאלות בפורום ”המשפט” אינו בבחינת חוות דעת משפטית מחייבת ו/או ייעוץ משפטי מחייב מאת מנהל האתר ו/או מטעמו וכאין באמור באתר כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי נפרד. ”

16. ”משחק המשקיעים” אינו מהווה יעוץ או ניהול תיקי השקעות (ראה את חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות) ויש להתייחס אליו כמשחק בלבד. אין לראות בשום פעילות במשחק משום המלצה או עצה לפעילות כלשהי בניירות ערך כל הפועל בהסתמך על פעילות במשחק עושה זאת על אחריותו בלבד והוא בלבד יהיה אחראי לכל הפסד או נזק שנגרם לו.
הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (”המידע”) התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (”ספקי מידע”) והם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים ”As Is”. ספונסר אינה אחראית על שערי ניירות הערך, חישוב השערים ,חישוב התשואות , זמינות האתר והמידע בו, הגישה אליו ולגבי כל תקלה או פגם בתוכנה המפעילה אותו. כמו כן, עצם שיתוף הפעולה בין אתר ספונסר לבין אתר UMOO לצורך משחק המשקיעים אינו בגדר המלצה ו/או חוות דעת להירשם ו/או לבצע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן בתשלום לצורך יצירת הכנסות או רווחים ואין בה משום תחליף לשיקול הדעת העצמאי של המשתתף. ספונסר אינה אחראית, בהווה ובעתיד, לגבי ההשתתפות במשחק המשקיעים וכל החלטה על סמך נתון כלשהו המופיע במשחק הינה על אחריות המשתתף במשחק בלבד.

17. פרטיות
17.1 המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר ספונסר, יוכל לפנות בכל עת לכתובת האלקטרונית sponser@sponser.co.il, או להקליק על הסרה בתחתית כל מייל שהגיע אליו מטעם החברה.
17.2 ספונסר רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ולצורך פרסום ממוקד.
17.3 מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תידרש ספונסר על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה (ובכלל זה כתובות,IP במידה שאלה מצויות בידי ספונסר) תפעל ספונסר על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.
17.4 ספונסר תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה אתר ספונסר רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ”י שקול דעתה הבלעדי של אתר ספונסר.
17.5 ספונסר תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של אתר ספונסר ולעשות בו שימוש עפ”י הוראות כל דין. אתר ספונסר משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של אתר ספונסר לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד אתר ספונסר בעניין זה, וזאת בתנאי שאתר ספונסר נקטה אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
17.6 גולש אשר נחסם ע”י החברה עקב התנהגות בלתי ראויה ו/או בלתי הולמת ו/או בניגוד לתקנון החברה ו/או בעקבות בקשת הגולש ו/או מכל סיבה שהיא אחרת, לחברה קיימת הזכות שלא לאפשר לאותו גולש להיות פעיל באתר בצורה כזו או אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ביטול חסימה ו/או הרשאה לפעילות מחודשת של גולש באתר אשר נחסם ו/או הוסר ו/או הוקפא הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
17.7 ספונסר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי אתר ספונסר.
17.8 ספונסר לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים.
17.9 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, אתר ספונסר תהיה רשאית ”לשתול” במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים ”cookies”), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן: ”עוגיות”). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן - אקספולרר ו/או מוזילה ו/או כרום ו/או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.


18. הנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק כל קובץ ו/או תוכן כלשהו מהאתר ללא בקשת רשות ממעלה התוכן וללא הודעה מוקדמת. אין להסתמך על האתר כמקור יחיד לשמירת תכנים בלעדיים.
בעלי האתר מסירים מעצמם כל סוג של אחריות אשר נובעת משימוש לרעה אשר נעשה בקבצים המועלים דרך האתר.
אין להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו.

19. שירות דיוור, לרבות דיוור פרסומי
אתר ספונסר מציע שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם קבלת דיוור חדשותי ו/או כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי אתר ספונסר מעת לעת (להלן: ”הדיוור”). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע”י השותפות דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע”י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת info@sponser.co.il או בטלפון 03-5755123
מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס