מור השקעות חתמה הסכם לרכישת השליטה במגנה

תחזיק 52% במגנה, העוסקת בפעילות ברוקראז’ בניירות ערך עבור גופים מוסדיים בחו"ל; מור תתן למגנה הלוואת בעלים בסך של 1.8 מיליון ₪

מערכת ספונסר 07/01/2019 11:01

א+א-

 

חברת מור השקעות מודיעה הבוקר כי חתמה על הסכם לרכישת השליטה במגנה אסט מנג’מנט חברה פרטית שהתאגדה בישראל, העוסקת בפעילות ברוקראז’ בניירות ערך זרים עבור לקוחותיה שהינם גופים מוסדיים ולקוחות כשירים אחרים בחו"ל.

 

רכישת השליטה תעשה בדרך של העמדת מימון למגנה והשקעה, כך שלאחר השלמת העסקה, החברה תחזיק ב-52% מהון המניות המונפק. בד בבד, התקשרה החברה בהסכם בעלי מניות, עם מגנה, עם מר יואן קדוש, שהינו בעל השליטה הנוכחי, ואשר לאחר ההשלמה של העסקה צפוי להחזיק באמצעות חברה בשליטתו ב-10% מהון המניות המונפק של מגנה ולשמש כיו"ר הדירקטוריון של מגנה במשרה מלאה, וכן עם מר רון סירני, אשר לאחר ההשלמה של העסקה צפוי להצטרף למגנה כמנכ"ל וכדירקטור, ולהחזיק ב-12% מהון המניות המונפק של מגנה.

 

בכפוף להשלמת העסקה, מדובר בכניסה לתחום פעילות חדש, כחלק מאסטרטגיה של החברה להרחיב את פעילויותיה בשוק ההון, תוך ביסוס תחומי פעילות שפחות מושפעים מהתנודתיות בשוק ההון. העסקה אינה מהווה התקשרות לרכישה של נכס מהותי מבחינה כספית.

 

על פי ההסכם, במועד ההשלמה ובכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים החברה תעמיד למגנה הלוואת בעלים בסך של 1.8 מיליון ₪. מגנה תקצה לחברה ולסירני מניות על פי הפירוט שנמסר. במסגרת השלמת העסקה, מגנה צפויה לפרוע חלק מהלוואת בעלים בסך של 300,000 ש"ח, שהועמדה על ידי חברה שבאמצעותה קדוש מחזיק במגנה.

 

ההסכם יושלם בכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים, בין היתר אם יוסר עיקול שהוטל על מניות מגנה במהלך הליך בוררות בין מגנה, קדוש, ובעל שליטה קודם של מגנה, אשר הסתיים לאחרונה בפשרה, כך שיתרת החוב שעל מגנה לשלם במסגרת הפשרה תשולם מתוך סכום הלוואת הבעלים (בהיקף של כ-1.1 מיליון ₪).

 

קודם לחתימת ההסכם, מגנה התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברה בת בבעלות מלאה, אשר התאגדה באנגליה ומחזיקה רישיון מאת רגולטור פיננסי באנגליה אך אינה פעילה כיום. בעלי השליטה הנוכחיים במגנה התחייבו להשלים את מכירת החברה הבת, הכפופה לאישור הרגולטור האנגלי, בתוך תקופה שנקבעה בהסכם, כך שרק בכפוף להשלמת מכירת החברה הבת, תפרע מגנה את יתרת הלוואת הבעלים, שהועמדה על ידי בעלי השליטה הנוכחיים בסך של 350,000 ש"ח.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה