בקשה לגילוי מסמכים הוגשה לבית המשפט נגד חג’ג’ נדל”ן

הבקשה הוגשה בליווי טענות לפיהן בעלי השליטה הפרו אמונים כלפי החברה ופעלו באופן שיש בו הפרה של חובת ההגינות על פי חוק החברות

מערכת ספונסר 17/10/2018 12:12

א+א-

חג’ג’ מודיעה כי לפני יומיים הומצאה לה בקשה לגילוי ולעיון במסמכים, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, כנגד החברה, על ידי באי כוחו של צד ג’ אשר טוען כי הינו בעל מניות של החברה.

 


במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט להורות לחברה למסור למבקש כל מסמך ותיעוד שהוא שניתנו ו/או הוכנו לחברה ו/או לנושאי המשרה בה לרבות חוות דעת משפטיות, פרוטוקולים של הדירקטוריון וועדותיו ולרבות כל מסמך ותיעוד שהוא שנעשו על ידי ה"ה צחי חג’ג’ ועידו חג’ג’, בעלי השליטה בחברה, המכהנים כדירקטור וכדירקטור ומנכ"ל החברה בקשר עם פעילות השקעה של בעלי השליטה בגרמניה ו/או ברומניה, וכן כל מסמך ותיעוד שהוא לרבות פרוטוקולים של הדירקטוריון וועדותיו אשר עסקו בנושא פעילות השקעה אפשרית של החברה בשוק הנדל"ן מחוץ לתחומי מדינת ישראל.

 


המבקש טוען בבקשה טענות שונות אשר העיקרית שבהן הינה כי החברה הציגה בתשקיפיה ובדוחותיה הכספיים כי במסגרת היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה "החברה תפעל בעיקר בשוק הנדל"ן בישראל", ולפיכך טוען המבקש כי היעדים והאסטרטגיה של החברה כוללים פעילות אפשרית בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל תוך הסתמכות החברה על בעלי השליטה למימוש מטרותיה, ולפיכך פעילותם הפרטית (היינו שלא במסגרת החברה) של בעלי השליטה בחו"ל מהווה ניצול הזדמנות עסקית של החברה והפרה של חובות האמונים שלהם כלפי החברה מכוח סעיף 254 לחוק החברות וכן מהווה הפרה של חובת ההגינות של בעלי השליטה מכח סעיפים 192 ו-193 לחוק החברות.

 

בנוסף טוען המבקש כי קיים חשש ממשי כי נושאי המשרה האחרים בחברה ידעו על פעילות בעלי השליטה בחו"ל ונמנעו במפגיע מלנקוט צעדים מתחייבים לצורך בירור העובדות כהווייתן והבאתן לדיון בחברה . לבסוף המבקש טוען כי קיימת אפשרות סבירה כי יש מקום להגיש תובענה נגזרת כנגד נושאי משרה ובעלי תפקידים בחברה.
החברה תלמד את הטענות שבבקשה ותגיב להן בהתאם למועדים שייקבעו על ידי בית המשפט.

 


החברה מבקשת להדגיש כי החל ממועד רכישת השליטה על ידי בעלי השליטה, תחום הפעילות של החברה הינו בשוק הנדל"ן בישראל בלבד ולראיה, החברה לקחה על עצמה (למול מחזיקי אג"ח וגופים מממנים) מעת לעת מגבלות ביחס לפעילות בתחום הנדל"ן שאינו בישראל. לאור העובדה שתחום פעילותה של החברה הינו בתחום הנדל"ן בישראל, בעלי השליטה העניקו לחברה זכות סירוב ביחס לפרויקטים בישראל וזאת החל ממועד רכישת השליטה בחברה (19 בדצמבר 2010) והכל כמפורט בסעיף 6.1.3 לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה לשנת 2017 (1).

 


לעמדת החברה, טענתו של המבקש כי תחום הפעילות של חברה כולל באופן אינהרנטי כל תחום פעילות אפשרי למעט תחומים שהוחרגו במפורש הינה חסרת כל בסיס.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה