בי.ג’י.איי מעדכנת בק”ע בקשה לצו מניעה זמני והמרצת פתיחה שהגישה נגד בי.אס.די

בי.אס.די השלימה עסקה של מכירת מניות רדומות ל-3 גופים זרים לצורך עמידה בכללי בורסת לונדון. תוצאת המכירה גרמו לדילול של 15% של כלל לבעלי המניות

מערכת ספונסר 07/03/2018 11:29

א+א-

בי.ג’י.איי מבהירה כי ביום 22 באוגוסט 2017 ,הודיעה בי.אס.די קראון בע"מ כי השלימה עסקה של מכירת מניות רדומות של ביאסדי, לשלושה גופים זרים לצורך עמידת ביאסדי בכללי הבורסה בלונדון. תוצאת המכירה האמורה, גרמה לדילול של 15% של כלל לבעלי מניות ביאסדי, ביניהם גם של החברה ושל בעלת השליטה בחברה ישראל 18. מיד עם היוודע כי בוצעה מכירת המניות הרדומות, פעלו באופן בהול, החברה וכן בעלת השליטה בה, ישראל 18, והגישו יחידו, מטעמי יעילות, בקשה לצו מניעה זמני והמרצת פתיחה נגד ביאסדי והדירקטורים המכהנים בה, ביניהם האחים יוסי וצביקה ויליגר, בעלי השליטה בביאסדי.

 

לצורך הבהרה, טרם הפעולה שבוצעה על ידי ביאסדי להקצאת המניות הרדומות, החזיקו ישראל 18 והחברה, מתוקף הסכם ההצבעה ביניהם, ב – 43.65% מהון המניות המונפק והנפרע של ביאסדי, באופן שהחברה היוותה בעלת המניות הגדולה ביותר בביאסדי, בעוד האחים ויליגר החזיקו בכ – 37% מהונה המונפק והנפרע של ביאסדי.

 

רק ביום 5 במאי 2017 ,הוחלפה השליטה בביאסדי, והאחים ויליגר מינו את הדירקטורים שהוצעו על ידם לביאסדי חלף הדירקטורים שהיה בביאסדי באותה עת, וזאת באמצעות רוב דחוק שהושג בעיקר באמצעות הצבעה של בעל מניות שלישי, קרן סטרום אשר החזיק באותה עת בכ – 3.8% בביאסדי.

 

במסגרת התביעה, הגיעו הצדדים להסכמות, כי לפיה בתקופה שנקבעה ממועד ההחלטה, היה והרוכשים יבקשו למכור את המניות שרכשו, יהיו מחויבים להודיע על כך מראש לביאסדי, על מנת שביאסדי תיידע את התובעות על מנת לאפשר לתובעות להגיש בקשה לסעדים לבית המשפט.

 

במסגרת הליך התביעה, הוגשה על ידי הנתבעים, בקשה להפקדת ערובה להוצאות הנתבעים, באמתלה שהתובעות הינן חדלות פירעון, בית המשפט נעתר חלקית לבקשת הנתבעים וחייב את התובעות, ביחד ולחוד, להפקיד סך של 400 אלפי שקלים כערובה להוצאות הנתבעים בקשר עם התביעה. היות והתביעה כאמור, הוגשה על ידי הנתבעות יחדיו, כל אחת מבין התובעות, היו חייבות בהפקדת סכום הערובה, ביחד ולחוד, כאשר סמוך למועד בו נדרש היה להפקיד את הערובה, הודיע בעל השליטה בחברה כי אין בכוונתו להשתתף בהפקדת הערובה.

 

בהתאם לכך התקיימו ישיבות ועדת ביקורת ודירקטוריון של החברה והדירקטוריון החליט כי לאור חשיבות התביעה, על מנת שהתביעה לא תמחק, החברה תפקיד את מלוא סכום הערובה בסך של 400 א’ שקלים. יובהר כי לעניין השתתפות בעל השליטה בערובה, החברה שומרת את כל זכויותיה בקשר עם אי השתתפות בעל השליטה בסכום הערובה. כמו כן, הודיע בעל השליטה, כי ככל שהחברה תאשר זאת הוא מבקש להעמיד לחברה הלוואה בתנאים מזכים בסך של 100 אלפי שקלים, הלוואה זו תועבר לחברה תוך 14 ימים ממועד בו תאשר החברה את ההלוואה, כאשר הלוואה זו תושב לבעל השליטה אך ורק מתוך הכספים שיוחזרו לחברה מתוך הערבות, בניכוי הוצאות שיפסקו לטובת הנתבעים, אם וככל שיפסקו, בקשר עם התביעה הנ"ל.

 

בנוסף הודיע בעל השליטה כי, ככל שהחברה תאשר זאת, הוא ימחה לחברה את כל זכויותיו בהלוואת שהעמיד בעל השליטה בחברה לביאסדי בהיקף של עד 200 א’ דולר ארה"ב. בהתאם לכך כונסה ישיבת ועדת הביקורת ודירקטוריון של החברה אשר אישרה את ההתקשרות בעסקת ההלוואה הנ"ל וכן את ההתקשרות בעסקת המחאת הזכות המפורטת לעיל. לבקשת בעל השליטה הועבר לידיו הסכם הלוואה לחתימה ביום 11.1.2018 (בעל השליטה לא חתם על ההסכם).

 

על אף התחייבות בעל השליטה להעביר לחברה סך של 100 א’ שקלים בגין עסקת הלוואה (וכן על אף שהציג הוראת העברה לחברה על סך של 25 א’ דולר) עד מועד זה טרם התקבלו כספי ההלוואה בחברה, החברה רואה באי העברת התמורה הנ"ל הפרה של התחייבות בעל השליטה בתנאי עסקת הה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה