חדשות שוק ההון

בעקבות הוצאות חד”פ: גלובל כנפיים ליסינג עברה להפסד בשנת 2017

התוצאות הושפעו מהוצאות בקשר עם עבודות השיפוץ למטוס איירבוס 330-300 אשר הוחכר בעבר לטרנסאסיה, ומירידות ערך בקשר למטוס זה ולמטוס נוסף שהוחכר בעבר לאייר ברלין

מערכת ספונסר 05/03/2018 08:50

א+א-

גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים אחזקות (כ-65.8%), הפועלת בתחום החכרת מטוסים, מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017. תוצאות פעילות החברה בשנת 2017 הושפעו מהוצאות חד פעמיות בקשר עם עבודות השיפוץ למטוס איירבוס 330-300 אשר הוחכר בעבר לטרנסאסיה וירידות ערך בקשר למטוס זה ולמטוס נוסף שהוחכר בעבר לאייר ברלין.

 

דגשים פיננסים עיקריים: ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו בכ- 42.4 מיליון דולר לעומת כ-59.6 מיליון דולר בשנת 2016. הקיטון נובע בעיקר מירידה בדמי החכירה כתוצאה ממימוש מטוסים בסוף שנת 2016 ובמהלך שנת 2017 ומהפסקת הסכמי חכירה בסוף הרבעון הרביעי לשנת 2016, ובסוף הרבעון השלישי של שנת 2017. הקיטון בהכנסות מקוזז בחלקו כתוצאה מדמי חכירה של מטוסים שנרכשו במהלך שנת 2017 ושנת 2016.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-10.1 מיליון דולר לעומת כ- 14.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מהסיבות לירידה בהכנסות השנתיות, אשר קוזז בחלקו כתוצאה מדמי חכירה של שני מטוסים אשר נרכשו במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2017.

 

הרווח הגולמי בשנת 2017 הסתכם בכ-19.6 מיליון דולר (כ-46% מהמחזור) לעומת כ-23.1 מיליון דולר (כ-36% מהמחזור) בשנת 2016. הקיטון בהוצאות ההפעלה בשנת 2017 לעומת שנת 2016 נובע בעיקרו מקיטון בהוצאות הפחת בעקבות מימוש מטוסים והפסקת הסכמי החכרה. הקיטון בהוצאות ההפעלה מקוזז בחלקו בגידול בהוצאות הפחת הנובע מהפחתת מטוסים שנרכשו במהלך שנת 2017 ושנת 2016.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-4.9 מיליון דולר (כ- 49% מהמחזור), לעומת כ- 6.1 מיליון דולר (כ-42% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות ההפעלה נובע בעיקרון מאותן הסיבות המתוארות בסעיף ההכנסות לעיל.

 

הוצאות אחרות נטו בשנת 2017 הסתכמו בכ-8.1 מיליון דולר (כ- 19% מהמחזור) לעומת כ- 0.7 מיליון דולר בשנת 2016. בסיכום שנת 2017 רשמה החברה הוצאות אחרות של כ- 14.1 מיליון דולר אשר בעיקרן היו חד פעמיות בגין תיקון ושיפוץ מטוס איירבוס 330-300 והכנתו להחכרה. ההוצאות קוזזו בחלקן ברווחי הון של כ-3.3 מיליון דולר ממימוש ארבעה מטוסים והכנסות אחרות של כ-2.7 מיליון דולר.

 

הוצאות אחרות נטו ברבעון הסתכמו בכ- 0.2 מיליון דולר (כ- 2% מהמחזור), לעומת הכנסה של כ- 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הרביעי לשנת 2017 רשמה החברה הוצאות חד פעמיות של כ-1.4 מיליון דולר בגין השלמת שיפוץ גוף מטוס איירבוס 330-300, והכנתו להחכרה. הוצאות אלו קוזזו על ידי הכנסות של כ- 1.2 מיליון דולר שנבעו מעודף רזרבות בקשר למטוס איירבוס 319-100 שתקופת החכרתו הוארכה.

 

הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ-7.3 מיליון דולר (כ-17% מהמחזור), בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 17.9 מיליון דולר בשנת 2016 (כ-30% מהמחזור). הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 3.7 מיליון דולר (כ- 36% מהמחזור), בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 6.8 מיליון דולר (כ- 47% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות מימון נטו בשנת 2017 הסתכמו בכ-8.8 מיליון דולר (כ- 21% מהמחזור) לעומת כ- 10.3 מיליון דולר בשנת 2016 (כ-17% מהמחזור). הקיטון בהוצאות המימון נובע בעיקר מהכנסות מימון בקשר למכשירים פיננסיים נגזרים וירידה בהוצאות הריבית על הלוואות, אשר קוזז בעקבות רישום הוצאות הפרשי שער וגידול בהוצאות ריבית על אגרות חוב, בעיקר בגין "קנס" פירעון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א’).

 

הוצאות מימון נטו ברבעון הסתכמו בכ- 3.3 מיליון דולר (כ- 32% מהמחזור) לעומת כ- 2.7 מיליון דולר (כ-18% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר בגין "קנס" פירעון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א’).

 

ההפסד בשנת 2017 הסתכם בכ- 0.9 מיליון דולר ( כ-2% מהמחזור), בהשוואה לרווח נקי של כ- 7.8 מיליון דולר (כ-13% מהמחזור) בשנת 2016.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 0.3 מיליון דולר (כ- 3% מהמחזור), לעומת רווח נקי של כ- 4.3 מיליון דולר (כ-30% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח המתואם לפני מס בשנת 2017 הסתכם בכ- 7.1 מיליון דולר (כ-17% מהמחזור), לעומת רווח של כ- 8 מיליון דולר (כ-13% מהמחזור) בשנת 2016. עיקר הקיטון ברווח המתואם לפני מס נובע מקיטון ברווח הגולמי כמפורט לעיל, אשר קוזז בחלקו מקיטון בהוצאות המימון כתוצאה מירידה בהוצאות הריבית כמפורט לעיל.

 

הרווח המתואם לפני מס ברבעון הסתכם בכ- 1.6 מיליון דולר (כ- 16% מהמחזור) לעומת כ- 2.2 מיליון דולר (כ- 16% מהמחזור), ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה- EBITDAהסתכם בשנת 2017 בכ- 35.6 מיליון דולר (כ- 84% מהמחזור), לעומת כ- 60.8 מיליון דולר בשנת 2016. הקיטון ב- EBITDA נובע בעיקר מקיטון של כ-17.2 מיליון דולר בהכנסות מדמי חכירה, קיטון ברווחי ההון ממימוש מטוסים בסך של כ- 2.7 מיליון דולר וגידול בהוצאות אחרות נטו בסך של כ-5.6 מיליון דולר, כמפורט בסעיף הוצאות אחרות לעיל.

 

ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 8.6 מיליון דולר (כ- 86% מהמחזור) בהשוואה לכ- 19.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ב- EBITDA נובע בעיקר מקיטון של כ-4.4 מיליון דולר בהכנסות מדמי חכירה, בקיטון ברווחי ההון ממימוש מטוסים בסך של כ-6 מיליון דולר וגידול בהוצאות אחרות נטו של כ-0.6 מיליון דולר.

 

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2017 בכ- 23.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 43 מיליון דולר בשנת 2016. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהכנסות כמפורט לעיל, מתשלומים של כ-6.8 מיליון דולר בקשר לתיקון ושיפוץ מטוס איירבוס 330-300 והכנתו להחכרה עתידית כמפורט לעיל, המקוזזים על ידי קיטון בתשלומי הריבית על הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב של כ- 1.8 מיליון דולר.

 

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 1.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהירידה בהכנסות ומתשלומים לטובת תיקון ושיפוץ מטוס איירבוס 330-300.

 

שווי המזומנים והפיקדונות בבנקים (כולל פקדונות בנקאיים לא שוטפים)נכון ל- 31.12.2017 הסתכם בכ- 49.5 מיליון דולר (לא כולל מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך כ-26.3 מיליון דולר) בהשוואה לכ- 34 מיליון דולר נכון ל- 31.12.16 (לא כולל כ-7 מיליון דולר מזומנים משועבדים).

 

ההון העצמי נכון ל- 31.12.2017 הסתכם בכ- 98 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 90.2 מיליון דולר נכון ל- 31.12.2016. הגידול בהון נובע בעיקר מהנפקת מניות לראשונה של כ-24.7 מיליון דולר, בקיזוז חלוקת דיבידנד של 15 מיליון דולר לכנפיים, הפשרת קרן הון לגידור תזרימי מזומנים של כ-1 מיליון דולר וההפסד לתקופה.

 

פעולות בצי המטוסים: רכישת שני מטוסים - החברה רכשה שני מטוסים אשר עלותם כ-77.4 מיליון דולר המוחכרים לחברת תעופה בהודו בשם TATA SIA Airlines Limited (הידועה בשמה המסחרי Vistara). התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת צפויים להסתכם בכ-32 מיליון דולר.

 

במקביל החברה התקשרה בהסכם עם בנק ישראלי לקבלת מימון (Recourse) בהיקף כולל של כ-57.9 מיליון דולר מתוכן כ-20 מיליון דולר מסגרת אשראי אשר טרם נוצלה נכון למועד זה.

 

מתחילת השנה מימשה החברה 4 מטוסים וגוף מטוס אחד בתמורה לכ- 11.8 מיליון דולר – מכירות אלו הניבו לחברה רווחי הון של כ-3.3 מיליון דולר.

 

מתחילת השנה חתמה החברה על 3 הסכמים להארכת תקופות החכירה.

 

החזרה לחזקת החברה מטוס איירבוס 330-200 - במהלך חודש אוגוסט 2017 נכנסה Air Berlin אשר חכרה מהחברה מטוס איירבוס 330-200 להליכי חדלות פירעון. בסוף חודש אוקטובר 2017 החזירה החברה את המטוס לחזקתה. לאור הפסקת הסכם החכירה עם אייר ברלין בחנה החברה את הסכום בר ההשבה של המטוס, לפי שיטת היוון תזרים מזומנים ובהתאם נרשמה בדוחות כספיים אלו ירידת ערך של כ- 3.3 מיליון דולר בגין המטוס, ומנגד רשמה החברה הכנסות אחרות של כ- 1.4 מיליון דולר בגין מטוס זה. לאחר תאריך הדוח התקשרה החברה במזכר כוונות להחכרת המטוס לחוכר חדש, לתקופה של כ-4 שנים.

 

חיזוק הון החברה ומבנה החוב שלה: ביום 6 ביולי 2017 השלימה החברה הנפקה של מניותיה לראשונה לציבור ורישומן למסחר בבורסה. ההנפקה לציבור בוצעה בדרך של הנפקת מניות חדשות של החברה לציבור, בשילוב עם הצעת מכר מצד החברה האם, כנפיים אחזקות בע"מ, במסגרתה מכרה כנפיים חלק ממניות החברה שהוחזקו על ידה. במסגרת ההנפקה לציבור גייסה החברה כ-26,365 אלפי דולר ברוטו (כ-24,722 אלפי דולר נטו). בנוסף, במהלך חודש דצמבר 2017 ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה ב’) שלה, שהינה סדרה ארוכה הנפרעת עד לשנת 2024, בהיקף של כ-140 מיליון ₪, ומנגד פרעה לאחר מכן את יתרת אגרות החוב (סדרה א’) של החברה וכן הלוואה נוספת ממוסד בנקאי. פעולות אלו הביאו לשיפור במח"מ החוב של החברה ולפריסה טובה יותר המתאימה לפעילות החברה ולתוכניותיה.

 

נכון להיום ברשות החברה יתרות מזומנים ופקדונות של כ-54 מיליון דולר המיועדים להמשך השקעות ופיתוח פעילות החברה.

 

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים ליסינג, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון הרביעי ושנת 2017 באופן יציב עם חזרה לפסי רווחיות בכל הפרמטרים ברבעון הרביעי לשנה, זאת אחרי שנה בה חווינו אירוע חריג הקשור במטוס איירבוס 330-300, אשר השפיע על תוצאות השנה כולה. גם פשיטת הרגל של אייר ברלין הפכה את השנה למאתגרת יותר ושני אירועים אלו דרשו תשומות לא מעטות.

 

"אנחנו מקווים להשלים כבר בתקופה הקרובה את החכרתו מחדש של המטוס שהיה מוחכר לאייר ברלין, לגביו חתמנו על מזכר כוונות עם לקוח חדש. לגבי מטוס האיירבוס 330-300 אנחנו פועלים למציאת בית חדש לאחר שההסכם עם החוכר הייעודי בוטל ולאחר שנצמדנו לאסטרטגיה שלא לעשות עסקה בכל מחיר ובכל סיכון. פרט לכך זו הייתה שנה אינטנסיבית עם שינויים רבים בצי, במהלכה רכשנו שני מטוסי איירבוס 320-200 צעירים אשר מוחכרים לחברת התעופה Vistara, הארכנו שלושה הסכמי חכירה ומימשנו 4 מטוסים וגוף מטוס בגילאים מתקדמים יחסית תוך מימוש רווחי הון. פעולות אלו הביאו להארכת מח"מ העסקאות הנותרות ולירידה ניכרת בגיל המטוסים בצי. פעולות אלו מאפשרות לנו להתמקד ב-2018 בצמיחה, חידוש והגדלת היקפי הפעילות. במהלך השנה גם השלמנו את הנפקת החברה בבורסה המקומית וגייסנו משותפינו מהציבור כ-90 מיליון ₪, אשר מאפשרים לנו להאיץ את תכניות הצמיחה שלנו.

 

"כפי שפעלנו בשנת 2017, אנו נמשיך לפעול באסטרטגיה בה בחרנו להצערת צי המטוסים שבבעלותנו והארכת מח"מ העסקאות תוך פיזור בסיס הלקוחות. החברה בוחנת ביצוע עסקאות נוספות להמשך הגדלת צי המטוסים בבעלותה, בסכום מוערך של כ-120 מיליון דולר אשר יסייעו לנו להמשיך ליישם את תכניותינו בתקופה הקרובה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה