חדשות משפט

מזרחי טפחות תובע כ-2 מיליון ש”ח מבנק הפועלים

למחוזי בת"א הוגשה תביעה ע"ס כ- 2 מיליון ₪ כנגד בנק הפועלים בגין אי סדרים בחשבון נאמנות השייך למזרחי טפחות

מערכת ספונסר 14/11/2011 11:55

א+א-

בנק מזרחי טפחות הגיש למחוזי בתל אביב תביעה ע"ס 2.8 מיליון ש"ח כנגד בנק הפועלים. בתביעה נאמר כי בדצמבר 2004 הושלם הליך המיזוג בין בנק המזרחי לבין טפחות בנק משכנתאות כך שלתובע הוקנו כל הזכויות והנכסים של בנק טפחות, לרבות הזכויות בתביעה זו. בתביעה נאמר כי התובע היה הנהנה בחשבון נאמנות שנפתח על ידי עו"ד אריה בן ארי בסניף קרית מוצקין בבנק הפועלים.

 

לאחרונה, התברר למזרחי טפחות כי משך מספר שנים ביצע עו"ד בן ארי העברות כספיות בהיקף של כ-13 מיליון ש"ח בין חשבון הנאמנות לבין חשבונו הפרטי, שניהם באותו הסניף של בנק הפועלים, ובדרך זו העלים ממזרחי טפחות כספים השייכים לו ושהוחזקו עבורו בנאמנות בהיקף של מיליוני ש"ח. בכתב התביעה נאמר כי עו"ד בן ארי ייצג את התובע וטיפל בעבורו בגביית כספים מאת חייבים שונים לרבות באמצעות מימוש שעבודים, נקיטת הליכי הוצאה לפועל, כינוסי נכסים וכיו"ב, במאות תיקים, וזאת החל משנת 1999.

 

בחודש אוקטובר 2004 התעורר אצל התובע חשד בדבר אי סדרים כספיים בפעילותו של עו"ד בן ארי. הבנק חשד כי עו"ד בן ארי אינו מעביר אליו את כל הכספים שהוא גובה עבורו, וכי דיווחיו אינם מלאים ואינם מדוייקים. לאחר בירור שנעשה התברר למזרחי טפחות כי עו"ד בן ארי העלים כספים שגבה עבורו לפחות מאת שישה חיייבים בסך כולל של כ-2 מיליון ש"ח ( כספי הנאמנות). בעקבות הגילוי האמור הגיש מזרחי טפחות תביעות כנגד עו"ד בן ארי בבית משפט השלום בי"ם במסגרתם הוא נתבע להשיב לו את הסכום האמור.

 

עו"ד בן ארי, נאמר בכתב התביעה, לא חלק על טענות מזרחי טפחות לפיהן לא העביר לבנק את כספי הנאמנות הללו, אלא שהוא טען כי הבנק חייב לו שכ"ט בהיקף של מיליוני ש"ח, וכי הוא נטל את כספי הנאמנות כ"מקדמה" על חשבון שכה"ט הנטען. הבנק מציין כי חוב שכה"ט הנטען והמוכחש על ידו, נולד רק לאחר שהבנק התוודע למעלליו של עו"ד בן ארי ותבע אותו בגין הברחת הכספים. לאחר שבית המשפט קיבל את בקשות הרשות להתגונן שהגיש עו"ד בן ארי, הגיש הבנק בקשה להורות לו להעביר את כספי הנאמנות ולחילופין להפקידם בחשבון ייעודי, ואולם בית משפט השלום דחה את הבקשה, ועל כך הגיש הבנק ערעור למחוזי והלה קיבל את עמדתו וחייב את עו"ד בן ארי להפקיד את הכספים בחשבון נאמנות שייפתח לטובתו.

 

ואולם, עו"ד בן ארי לא מילא אחר פסק הדין ולא הפקיד את הכספים בחשבון נאמנות. הואיל וכך פתח מזרחי טפחות בהליכי הוצל"פ ועד היום לא הצליח לגבות כספים במסגרת הליכים אלו למעט סך של 128,000 ש"ח המופקדים בקופת ההוצל"פ. לדברי הבנק באמצעות עוה"ד יצחק גולדשטיין ולאה בראון מר"ג, לאחר שהליכי ההוצל"פ לא נשאו פרי הוא נקט בהליכים לפי פקודת בזיון ביהמ"ש ובמסגרתם הורה רשם ההוצל"פ לעו"ד בן ארי להמציא דפי חשבון של חשבון הנאמנות ממועד פתיחתו ושל חשבונו הפרטי החל מינואר 2004 וזאת במטרה לעקוב אחר "זליגות" כספי הנאמנות. בתביעה נאמר כי מדפי החשבון האמורים שהתקבלו בבנק באוגוסט 2010 התברר לו לתדהמתו כי בנק הפועלים איפשר לעו"ד בן ארי לנהוג בחשבון הנאמנות כבתוך שלו ובכלל זה איפשר לו להעביר כספים מחשבון הנאמנות לחשבונו הפרטי, כמו גם מחשבונו הפרטי לחשבון הנאמנות, בהיקפים של מיליוני ש"ח, ובכך הפר בנק הפועלים את חובת הזהירות החלה עליו כלפי מזרחי טפחות, כצד ג’ הנהנה בחשבון הנאמנות.

 

בתביעה טוען עוד מזרחי טפחות כי מעיון בדפי החשבון התברר לו כי חשבון הנאמנות לא שימש ככזה מעולם, וכי הוא שימש אך כ"תחנת מעבר" לכספים שגבה עו"ד בן ארי עבור הבנק, בדרכם לחשבונו הפרטי, כאשר עו"ד בן ארי נהג להעביר באופן סימולטאני כספים שגבה עבור הבנק והפקיד בחשבון הנאמנות, לחשבונו הפרטי. בנוסף, הוא ביצע פעולות גם בכיוון ההפוך דהיינו העביר כספים מחשבונו הפרטי לחשבון הנאמנות וזאת בסמוך למועד שבו היה עליו להעביר כספים לבנק, או כאשר נוצרה יתרת חובה משמעותית בחשבון הנאמנות.

 

לדברי מזרחי טפחות, עו"ד בן ארי נאלץ להעביר לו כספים מעת לעת, וככל הנראה על מנת שלא לעורר את חשדו הוא לא העביר את הכספים מהחשבון הפרטי כי אם נהג להעביר כספים מהחשבון הפרטי לחשבון הנאמנות קודם להעברתם לבנק, או לאחר ההעברה, לכיסוי יתרת החובה שנוצרה עקב ההעברה. לאחר שמזרחי טפחות גילה לדבריו את האופן השערורייתי בו נוהל חשבון הנאמנות הוא פנה לבנק הפועלים בינואר השנה והודיע לו כי הוא רואה בו אחראי לנזקים שנגרמו על ידי עו"ד בן ארי בכך שאיפשר לו לעשות בכספי הנאמנות שהוחזקו עבורו בחשבון הנאמנות, כבתוך שלו, ודרש מהבנק לפצותו על נזקיו.

 

ואולם בנק הפועלים דחה את דרישת מזרחי טפחות ובין שאר נימוקיו טען כי היקף ההעברות מהחשבון הפרטי לחשבון הנאמנות מסתכם בכ-13.5 מיליון ש"ח העולה על סך ההעברות מחשבון הנאמנות לחשבונו הפרטי ( הפועלים לא טרח לפרט בכתה מסתכמות העברות אלו). בנסיבות אלו, טען הפועלים, לא היה צריך להתעורר אצלו חשד ביחס לטיב הפעילות שביצע עו"ד בן ארי. עוד טען הפועלים כי היתרה השלילית בחשבון הנאמנות נוצרה לעיתים כתוצאה מהעברת כספים למזרחי טפחות וכי הלה יכול היה למנוע משיכות שנעשו שלא כדין אילו היה מפקח כהלכה על הפעילות בחשבון, וכי מזרחי טפחות התרשל בבדיקת דו"חות הגביה של עו"ד בן ארי ובנסיבות אלו, כך לטענת הפועלים, אשמו התורם של מזרחי טפחות מגיע ל-100%.

 

מזרחי טפחות מציין בתביעתו כי דחה מכל וכל את טענות בנק הפועלים באשר אין בהם ממש ולדבריו הנכון הוא כי בנק הפועלים הוא זה אשר הפר את חובת הזהירות, כשל בשמירה על האינטרסים של מזרחי טפחות הנהנה בחשבון הנאמנות, ובין שאר הכשלים יש לציין את חוסר תשומת ליבו לפעילות החריגה בחשבון הנאמנות, ובמיוחד לתנועות הכספים החשודות בהיקף של כ-13.5 מיליון ש"ח, הימנעותו מלהתריע בפני מזרחי טפחות על הפעילות החריגה בחשבון הנאמנות שנוהל עבורו ובכלל זה על כספים שהופקדו בחשבון הנאמנות והועברו סימולטנית לחשבון הפרטי, והימנעותו מלהרתיע על יתרות החובה בחשבון וכיו"ב.

 

"כאשר מתרחשים לעיני הבנק פעולות חריגות שיש בהן כדי לעורר חשד ממשי באשר לתקינותן או לכשירותן, הוא אינו יכול לשמש זירה שותקת לפעולות כאלו ועליו לעורר שאלות, לבצע בדיקות ולנקוט באמצעים סבירים המתבקשים בנסיבות העניין לרבות הפניית תשומת ליבו של הנהנה לנעשה בחשבון, והעובדה כי הבנק שתק, לא דרש הסברים ואף לא התריע בפני התובע, היא אשר איפשרה לעו"ד בן ארי להמשיך במעלליו, ולשלשל לכיסו מיליוני ש"ח מכספי הנאמנות" נטען בתביעה.

 

אשר על כן מתבקש ביהמ"ש לחייב את בנק הפועלים לשאת בנזקים שנגרמו למזרחי טפחות ולשלם לבנק את הסך של כ- 2 מיליון ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעות כנגד עו"ד בן ארי בשנים 2005-2006. מזרחי טפחות מציין כי הואיל וקיים בסיס לכאורי להנחה כי היקף הכספים שהבריח עו"ד בן ארי מהבנק גדול יותר, שומר הבנק על זכותו לתבוע בגין נזקים נוספים שנגרמו לו, ככל שנזקים שכאלו יתבררו במהלך תביעה זו ו\או לאחריה, אם בדרך של תיקון כתב תביעה זה ואם בתביעה נפרדת.

 

בנק הפועלים טרם הגיש כתב הגנה.

 

באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים – מענה מקוון הניתן על ידי עורכי דין מומחים בתחומם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה