קרדיט: מישורים

דוחות כספיים

מישורים מציגה שיפור והרווח מזנק

החברה אומנם מרוויחה כ-50% מהרווח והפסד מחברות בנות ואחרות, אך עם זאת החברה מצליחה להגדיל את השורה התחתונה למרות גידול בהוצאות המימון

חדשות ספונסר 01/06/2022 09:13

א+א-

מישורים מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2022. החברה, המחזיקה פורטפוליו נכסים בישראל שמורכב ברובו מבנייני משרדים (Class B ו-C) ופורטפוליו נכסים בארה"ב שמתמקד במרכזים מסחריים פתוחים (Street Malls), ממשיכה להציג שיפור

דגשים פיננסים עיקריים לרבעון הראשון לשנת 2022:

סך הכנסות החברה (מאוחד) גדלו ברבעון בכ-5.7% והסתכמו בכ-109.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-103.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהכנסות בתי המלון של סקייליין ועליה בהכנסות הנכסים המניבים של מישורים בישראל וארה"ב.

ה-NOI (סולו מורחב) גדל ברבעון בכ- 21.5% והסתכם בכ-21.5 מיליון ש"ח לעומת כ-17.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI מנכסים מניבים בישראל גדל ברבעון הראשון בכ- 16.4% והסתכם בכ- 7.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 6.1 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול ב- NOI בישראל נובע בעיקר בעקבות רכישת נכס מניב בישראל במהלך חודש פברואר 2022, עליה בשיעור התפוסה במספר נכסים בקיזוז השפעת נכס בפתח תקווה שנמכר במהלך שנת 2021.

ה-NOI מנכסים מניבים בארה"ב גדל בכ- 24% והסתכם בכ- 14.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 11.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר בעקבות רכישת נכס מניב בארה"ב.

ה-NOI מנכסים זהים (ללא סקייליין ובנטרול השפעות מט"ח) גדל ברבעון בכ- 5.3% והסתכם ב- 15.8 מיליון ש"ח לעומת 15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO (סולו מורחב) צמח ברבעון בכ- 127% והסתכם בכ-7.5 מיליון ש"ח לעומת כ-3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון (נטו) ברבעון הסתכמו בכ- 15 מיליון ש"ח אל מול כ- 20 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מירידה בהיקף החוב ומנגד גידול בהכנסות המימון לאור גידול בהלוואות מוכר VTB בסקייליין.

הרווח הנקי (מאוחד) ברבעון הסתכם בכ-14.9 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי של כ-0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שווי תיק הנכסים המניבים בארה"ב ובישראל (סולו מורחב) הסתכם בסוף הרבעון הראשון לשנת 2022 בכ-1.1 מיליארד ש"ח לעומת 1.05 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021. עיקר הגידול נובע מהשלמת רכישת נכס מניב בישראל בסך של כ- 45 מיליון ש"ח והתחזקות דולר ארה"ב בתקופת הדוח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ליום 31 במרץ 2022 לכ-609 מיליון ש"ח (כ-17.5 ש"ח למניה) לעומת כ- 580 מיליון ש"ח (כ- 16.7 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2021. הגידול בהון העצמי ברבעון נובע בעיקר מהרווח בתקופה והתחזקות מט"ח.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה ליום 31 במרץ 2022 בכ-229.4 מיליון ש"ח לעומת כ-321.3 מיליון ש"ח ליום 31.12.2021 (מתוכם כ-117 מיליון ש"ח בידי החברה ובחברות בנות בישראל ובארה"ב ללא סקייליין).

כמו כן, לחברה גמישות פיננסית גבוהה, שכן ברשותה תיק נכסים מניבים בישראל, שבגינו אין חוב ואין שיעבוד, בסך כ- 178 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מניות של חברת הבת סקייליין (המהוות כ-50% מהון המניות שלה).

אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים הנכנס מסר: "אני שמח על הצטרפותי לחברה ועל תוצאות הרבעון אשר ממשיכות את מגמת הצמיחה העקבית בכל הפרמטרים. בכוונתנו להמשיך ולחזק את בסיס ההון של החברה ולפתח את פעילות החברה בהתאם לאסטרטגיה שלה תוך כדי בחינת הזדמנויות עסקיות חדשות בתחומי הליבה".

עו"ד אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון מסר: "מישוריםממשיכה להציג תוצאות טובות באופן עקבי מזה מספר רבעונים ואנו פועלים לשמירה על המומנטום החיובי. אנו נהנים היום מאיתנות פיננסית גבוהה יותר ופועלים למימוש הזדמנויות הצמיחה הרבות בפעילותנו."

  1. מניות בכתבה
  2. מישורים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה