קרדיט: יח”צ

דוחות כספיים

רבוע נדל”ן ממתיקה את הדוחות עם עסקת רכישה

רבוע נדל"ן מדווחת על הרבעון הראשון בהם מדדי הביצוע עולים אך היערכות מוקדמת להעלאת הריבית עם גיוס אגח והרחבת סדרה הקפיצו את הוצאות המימון, החברה תרכשו בניין משרדים ב-377 מ’ ש"ח

מערכת ספונסר 26/05/2022 09:06

א+א-

רבוע נדלן מדווחת במקביל, לדיווח על העסקה, מדווחת הבוקר רבוע כחול נדל"ן על רבעון מוצלח נוסף, שגם בו ניכר שיפור עקבי של המדדים התפעוליים – המשך למגמה שאפיינה את שנת 2021:

ה-NOI ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-82 מיליון שקל, גידול של כ-9% לעומת ה- NOI בסך של כ-75 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021.

ה-FFO ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ-51 מיליון שקל, גידול של %21 לעומת ה-FFO בסך של 41.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021וזאת למרות עליה בהוצאות מימון ביחס לרבעון הראשון אשתקד.הגידול נובע בעיקר עקב השיפור ב-NOI, השלמת מהלך התאמת מבנה החוב והכרה בהכנסה בפרויקט &east ברחוב תוצרת הארץ, הסמוך לתחנת רכבת השלום, בתל אביב

מהדו"חות הכספיים של רבוע כחול נדל"ן לרבעון הראשון של 2022, עולה עוד, בין השאר :

ההכנסות מדמי שכירות ברבעון הראשון של 2022, הסתכמו בכ-92 מיליון שקל, גידול של 11.4% לעומת כ-82.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021.העלייה נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מהמרכזים המסחריים ומחניון גבעון, שבתקופה המקבילה היו בסגרים לאור מגפת הקורונה

שיעור התפוסה בכלל נכסי הקבוצה, נכון ליום 31 במארס 2022, עומד על כ-96%.

הכנסות ממכירת דירות וחוזי הקמה – ברבעון הראשון של שנת 2022 הכירה החברה בהכנסה מפרויקט "תוצרת הארץ" בסך של כ-9.6 מיליון שקל, וזאת לאחר קבלת היתר בנייה כולל ברבעון הרביעי של שנת 2021.

שערוך נדל"ן להשקעה – במהלך הרבעון הראשון של 2022 נרשמה עלייה בשווי נדל"ן להשקעה של החברה בסך של כ-5.7 מיליון שקל.שווי הנכסים של החברה מסתכם בכ-6.55 מיליארד שקל, נכון ליום 31 במארס 2022.

הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון בראשון של 2022 בכ-45.4 מיליון שקל, לעומת 55.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022.השינוי נובע בעיקר מעלייה בהוצאות הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 31 במארס 2022 לכדי כ-2.85 מיליארד שקל, כ-30.5% מסך המאזן המורחב, לעומת 2.29 מיליארד שקל, 31.8% מסך המאזן המורחב, ביום 31 במארס 2021.עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הכולל ומימושי אופציות בתקופת הדוח.

יתרות נזילות – לחברה יתרות נזילות במאזן מאוחד מורחב בסכום כולל של כ-2.4 מיליארד שקל (מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך והשקעות ופיקדונות לזמן קצר).בנוסף, לחברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-3.4 מיליארד שקל.

חלוקת דיבידנד – ביום 18 באפריל 2022 חילקה החברה, כאמור, דיבידנד בסך כולל של 80 מיליון שקל.לחברה מדיניות חלוקה דיבידנד בסכום שלא יפחת מ-25% מהרווח הנקי בשנה, אך שלא יעלה מעל 75% מהרווח הנקי (בנטרול רווחי שערוך).במהלך השנים 2020 ו-2021 החברה הכריזה וחילקה דיבידנדים בסכום כולל של כ-260 מיליון שקל.

גיוסי חוב והון – במהלך הרבעון הראשון של 2022 הנפיקה החברה איגרות חוב מסדרות ט’ ו-ו’ בתמורה כוללת (ברוטו) של 1.02 מיליארד שקל.ביום 27 במארס 2022 חל מועד פקיעת כתבי אופציה (סדרה 1); בסך הכול בתקופת הדו"ח מומשו כחצי מיליון כתבי אופציות למניות רגילות, בתמורה לסך כולל של כ-125 מיליון שקל.

  1. מניות בכתבה
  2. רבוע נדלן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה