קרדיט: אלבטרוס

דוחות כספיים

ישראמקו מגבירה את הקצב והרווח מזנק

ההכנסות ממכירת גז והקונדנסט הסתכמו ברבעון הראשון לסך של כ-125 מיליון דולר, לעומת סך של כ-81 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-54%

אלירן מדר 19/05/2022 14:35

א+א- 3

ישראמקו יהש שותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-29% משדה הגז "תמר"

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון:

ההכנסות ממכירת גז והקונדנסט הסתכמו ברבעון הראשון לסך של כ-125 מיליון דולר, לעומת סך של כ-81 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-54%.הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול של כ-51% בכמות הגז הטבעי שנמכרה בתקופת הדוח לחברת החשמל לעומת התקופה המקבילה.

התמלוגים למדינה הסתכמו ברבעון הראשון לסך של כ-14 מיליון דולר, לעומת סך של כ-9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.הגידול בתמלוגים למדינה בתקופת הדוח נובע בעיקר מהגידול בהכנסות ממכירת גז טבעי והקונדנסט.

עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו ברבעון הראשון הסתכמה לסך של כ-10 מיליון דולר, לעומת סך של כ-12 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.הקיטון בעלות ההפקה בתקופת הדוח נובע בעיקר מכך שבתקופת הדוח בוצעו עבודות תחזוקה בפלטפורמת ההפקה בהיקף נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן, בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות מס עבור שכר עובדים זרים של המפעילה בגין שנים קודמות.מאידך, חל גידול בעלויות הולכת הגז למצרים בעקבות הזרמת גז טבעי דרך ירדן למצרים החל מחודש מרץ 2022.

ה-EBITDA של השותפות (ללא השפעת היטל רווחי נפט וגז) לרבעון הראשון הסתכמה לכ- 87 מיליון דולר לעומת כ-45 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 93%.

החוב הפיננסי נטו של השותפות לתאריך הדוח עומד על כ-432 מיליון דולר.

היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) עמד ברבעון הראשון על כ-22 מיליון דולר לעומת סך של כ-13 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.הגידול נובע בעיקר מעליה בתקבולים, נטו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומעלייה בשיעור ההיטל.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-3 מיליון דולר, לעומת סך של כ-5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות ריבית בגין אגרות החוב של השותפות ומגידול בהכנסות הפרשי שער בגין עליית שער החליפין של הדולר לעומת השקל.

הוצאות מסים ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-10 מיליון דולר בעקבות החלת משטר המס של חברה על השותפות, החל משנת המס 2022.עיקר הוצאות המסים הינן מסים שוטפים אשר נרשמו לראשונה כהוצאה בדוח רווח והפסד בעקבות שינוי משטר המס כאמור, ואשר עד לשינוי משטר המס הופחתו מהון השותפות.

הון השותפות הסתכם לסך של כ-417 מיליון דולר, לעומת ההון ליום 31 בדצמבר 2021 שהסתכם לסך של כ-379 מיליון דולר, הגידול בהון נבע מהרווח בתקופת הדוח.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-38 מיליון דולר לעומת כ-18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ -117% .

 1. מניות בכתבה
 2. ישראמקו יהש

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  לקנות או למכור?

  לקנות או למכור ישראמקו? מתי סביר שיהיה דיבידנד?

  חמשושלייקס 21/05/2022 10:34

 2. 2
  בקרוב אצלנו בגבעות .. אמן .

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  mosses 19/05/2022 16:08

 3. 3
  |4||52|צוינה בין היתר רווחים גםעתיד

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  haimS 19/05/2022 14:15