קרדיט: יח”צ אדגר

דוחות כספיים

אדגר מדווחת על ירידה של 66% ברווח הנקי

החברה הצליחה להגדיל ב-5% את ההכנסות, אך עם זאת כלל הסעיפי ההוצאות חוו גידול, הוצאות המימון בלטו בעיקר עם עליה של 22 מיליון, כמעט 100%

אלירן מדר 19/05/2022 09:24

א+א-

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו לכ-67.1 מיליון ש"ח, עליה של כ-5.1% לעומת 63.8 ברבעון המקביל אשתקד.עיקר העלייה נובעת מהגידול בהכנסות בישראל בסך כ-5.3 מיליון ש"ח באדגר 360 ובראש העין בגין פעילות הדאטה סנטר.העליה קוזזה בחלקה (בסך של 2.2 מיליון ש"ח) בהשפעת הירידה בשערי החליפין הממוצעים של האירו ושל הדולר הקנדי לעומת השקל.

ה- NOI ברבעון הסתכם בכ-62.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-4.2% לעומת 59.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-17.6% והסתכם לכ-29.0 מיליון ש"ח, לעומת כ-24.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הצטמצם לכ-5.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-16.3 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר עקב הוצאות המימון הגבוהות שהחברה מציגה ברבעון מדובר בגידול של כמעט 100%, הוצאות מימון נטו גדלו עקב הוצאות הקדמה על המדד אשר זינו ב-18 מיליון ש"ח הפרשי שערים והגנת מט"ח בשווי של 6 מיליון ש"ח, גם שאר הסעיפים כמו שיווק והוצאות הנהלה גדלו בשיעורים זניחים יותר אך גם הכבידו.

הרווח הכולל הסתכם לכ-28.9 מיליון ש"ח לעומת כ-34.2 מיליון ש"ח אשתקד והושפע מרווח בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים בסך של כ- 13.9 מיליון ש"ח.בנוסף נרשם רווח כולל אחר בסך של כ- 9.6 מיליון ש"ח הנובע משערוך חיובי בגין עסקאות קיבוע ריבית IRS.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 במרץ 2022 לכ-1,382 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,367 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם לכ-31.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.5 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, בניכוי השינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבויות, התזרים מפעילות שוטפת הינו כ-12.7 מיליון ש"ח וכולל ריבית חצי שנתית ששולמה בסך כ-29 מיליון ש"ח.

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 31 במרס 2022 הסתכמה לסך של כ-511 מיליון ש"ח.בנוסף, לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך 315 מיליון ש"ח.בחודש ינואר 2022 הגדילה החברה את יתרת המזומנים באמצעות הנפקת אג"ח (סדרה י"ב) בתמורה נטו של כ-247.1 מיליון ש"ח.

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "פתחנו את שנת 2022 עם תוצאות טובות והמשך מגמת הצמיחה שאפיינה אותנו ברבעונים האחרונים.מדיניות החברה לשמור על האיכות הגבוהה של הדיירים בפורטפוליו, בהם ממשלות, שגרירויות וחברות גדולות לצד פעילות ה- Brain Embassy ממשיכה להוכיח את עצמה.אנו רואים ביקוש עולה לשטחי ה-Brain Embassy המרחיבים את מגוון הפתרונות שאנו מציעים לשוכרים בארץ ובחו"ל ואנו פועלים להגדלת ההיצע.חוזי השכירות של אדגר צמודים ברובם למדד בעוד כמחצית מהחוב איננה צמודה כך שאנו ערוכים בצורה מיטבית לשינויים בסביבה המאקרו כלכלית.בנוסף, מינינו לאחרונה את ערן ברק לסמנכ"ל תחום הדטה סנטר בחברה, ערן היה זה שהקים את המתקן הראשון בישראל מטעם אדגר וזה שיוביל את פיתוח המתקן בפתח תקווה ומתקנים נוספים בארץ ובעולם "

עליית ערך נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – בתקופת הדוח בוצעה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הערכת שווי לנכסים BMW וצ’סקייגו בפולין.על סמך הערכה זו נרשם שיערוך חיובי בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה