קרדיט: סקייליין

דוחות כספיים

סקייליין במגמת שיפור - עברה לרווח ברבעון הראשון

FFO ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לכ- 5.3 מיליוני דולר קנדי, לעומת FFO של כ- 3.3 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021, השיפור נבע בעיקר מההתאוששות הניכרת בביקושים למלונות

אלירן מדר 15/05/2022 11:41

א+א-

סקייליין אינווסטמנטס אינק חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנכסי מלונאות בארצות הברית וקנדה, מפרסמת את תוצאותיה לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022.

עיקרי הדוחות על רווח והפסד

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו לכ- 32.3 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 31.1 מיליון דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.הכנסות ממלונות ואתרי נופש צמחו בכ- 14% ל- 32 מיליוני דולר קנדי כתוצאה מהמשך עליה בביקוש והקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה.הרבעון הראשון של 2022 כולל גם את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה שנמכרו בדצמבר 2021, ועל כן אינם משתקפים בנתוני הרבעון הראשון של 2022.ההכנסות מנכסים זהים גדלו ב- 60% לעומת הרבעון הראשון של 2021.

NOI מנכסים זהים ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לכ- 8.2 מיליוני דולר קנדי, המשקף גידול של כ- 83% לעומת NOI מנכסים זהים בסך של כ- 4.5 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.הגידול נבע מההתאוששות הניכרת בשווקים בארה"ב בעקבות ההקלות במגבלות הקורונה והמשך התייעלות בחברה.

EBITDA מתואם ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לכ- 6.2 מיליוני דולר קנדי, קיטון של כ- 8% לעומת EBITDA מתואם של כ- 6.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.ה-EBITDA המתואם ברבעון הראשון של 2021 כלל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה, אשר נמכרו בשנת 2021 ועל כן אינם משתקפים בנתוני הרבעון הראשון של 2022.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו לכ- 0.8 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 3.3 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.הוצאות הריבית ברבעון הראשון של 2022 היו נמוכות בכ- 1.0 מיליון דולר קנדי בהשוואה לרבעון הראשון של 2021, בעיקר בשל פדיון אגרות החוב (סדרה א’) של החברה ברבעון הרביעי של 2021.לצד הקיטון בהוצאות הריבית, חל גידול בהכנסות הריבית בגין הלוואת המוכר (VTB) הקשורה במכירת אתרי הנופש הקנדיים של החברה בדצמבר 2021.

FFO ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לכ- 5.3 מיליוני דולר קנדי, לעומת FFO של כ- 3.3 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.השיפור נבע בעיקר מההתאוששות הניכרת בביקושים למלונות, כמתואר לעיל, אשר השפיעה לטובה על ההכנסות.כמו כן, ה- FFO ברבעון הראשון של 2021 כלל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה, אשר נמכרו בדצמבר 2021 ועל כן אינם משתקפים בנתוני הרבעון הראשון של 2022.

רווח נקי לרבעון הראשון של 2022 הסתכם לכ- 0.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת הפסד של כ- 0.2 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, החברה רשמה רווח נקי של כ- 1.0 מיליון דולר קנדי ברבעון הראשון של 2022, לעומת רווח נקי של כ- 0.2 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.

הפסד כולל אחר לרבעון הראשון של 2022 עמד על סך של 1.5 מיליון דולר קנדי, לעומת הפסד כולל אחר של 1.9 מיליוני דולר קנדי ברבעון הראשון של 2021.

בלייק לאיין, מנכ"ל החברה: "מגמת השיפור בתוצאות התפעוליות המשיכה ברבעון הראשון של 2022.ב- NOI מנכסים זהים חל שיפור של מעל ל- 80% לעומת הרבעון הראשון של 2021, עם המשך התאוששות תיירות הפנים והתיירות העסקית והמשך התמקדות החברה בהתייעלות.החברה החלה בהשקעה מחדש של התמורה שהתקבלה ברבעון הרביעי של 2021 ממכירת אתרי הנופש שלה בקנדה, עם רכישת Courtyard איתקה שהשלמתה צפויה בסוף הרבעון השני של 2022.כמו כן, חברות הבת של החברה השלימו בהצלחה מימון מחדש ליתר מלונות Courtyard, עם התקשרותן בהלוואה לחמש שנים עם מלווה אמריקאי גדול, וזאת על אף חוסר הוודאות הגלובלי וסביבת הלוואות קשה בארה"ב הנובעת מכך שהבנקים האמריקאים טרם שבו לפעילות הלוואות רגילה כפי שהייתה בתעשיית המלונאות טרם פרוץ מגפת הקורונה.המאזן היציב של החברה יאפשר לה להמשיך ולתור אחר הזדמנויות התרחבות במגזר מלונות Select-Service."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה