אלפרד אקירוב, יור אלרוב ישראל ואלרוב נדלן קרדיט: פלאש90, אורל כהן

דוחות כספיים

אלרוב ברבעון מצוין הרוויחה 435 מיליון ש”ח

החברה מדווחת על גידול חד בהכנסות ממלונאות ל-111 מיליון ש"ח, הרווח מהכנסות בני"ע 118 מיליון ש"ח, עלייה בשווי הוגן נכסי החברה בגובה 436 מיליון ש"ח

אלירן מדר 29/03/2022 11:49

א+א- 2

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2021:

 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל בשנת 2021 הסתכמו לכ-372 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 374 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך שנת 2021 נכללו הכנסות מנכס מניב נוסף שנרכש בשוויץ ומאידך נרשמה ירידה עקב סיום חוזה שכירות של שוכר בבניין משרדים בית אסיה בתל אביב לקראת הערכות החברה לבנייה בהתאם לתכנית תא/5000. דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעוןהסתכמו בכ-94 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-95 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

שכ"ד מפורטפוליו הנדל"ן של החברה בשוויץ הסתכם בשנת 2021 בכ-213 מיליון ש"ח לעומת 207 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שכ"ד מפורטפוליו הנדל"ן של החברה בשוויץ הסתכם ברבעון לסך של 54 מיליון ש"ח לעומת 52 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי מפעילות בתי המלון לשנת 2021 (בנטרול הוצאות סגירת בתי מלון) הסתכם לכ-23 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-15 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי מפעילות בתי המלון ברבעון (בנטרול הוצאות סגירת בתי מלון) הסתכם לסך של כ-17 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מלונות החברה בירושלים נפתחו בחודש מרץ 2021 לאחר שהיו סגורים מחודש ספטמבר 2020. מלונות החברה בחו"ל היו פתוחים במהלך כל שנת 2021 בהתאם למגבלות השונות בכל מדינה.

 

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם לסך של כ-593 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ-149 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעוןהסתכם לסך של כ- 436 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-99 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  הרווח בשנת 2021 לעומת הפסד בשנת 2020 מוסבר בעיקר כדלקמן:

רווח מניירות ערך סחירים והכנסות אחרות שהסתכמו בשנת הדוח בסך של כ- 289 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד מניירות ערך והוצאות אחרות בסך של כ- 82 מיליון ש"ח בשנת 2020.

עליה בשווי הוגן של נדל"ן מניב בסך של כ-436 מיליון ש"ח בשנת הדוח בהשוואה להפסד בסך של כ-52 מיליון ש"ח בשנת 2020.

התזרים מפעילות שוטפת בשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 194 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 116 מיליון ש"ח בשנת 2020.

 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 31.12.2021 הסתכם בכ-8,841 מיליון ש"ח לעומת כ-8,577 מיליון ש"ח ב-31.12.2020. הגידול בנדל"ן להשקעה נובע בעיקר מעליית ערך משערוך נדל"ן להשקעה בישראל ובשוויץ לעומת ההפסד בשנת 2020 שנבע בעיקר מירידות ערך של נכסי נדל"ן להשקעה של החברה בלונדון, אנגליה.

 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 31.12.2021 הסתכם בכ-4,590 מיליון ש"ח לעומת כ-4,747 מיליון ש"ח ב-31.12.2020. הקיטון בערכו של הרכוש הקבוע נובע בעיקר עקב החלשות מטבעות האירו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שהביאה לירידה בערך השקלי של הרכוש קבוע של הקבוצה באירופה בסך של כ-277 מיליון ש"ח וכן מהוצאות הפחת לתקופה בסך של כ-129 מיליון ש"ח. מאידך נרשמה עליה בשווי ההוגן של הרכוש הקבוע (בעיקר מלונות הקבוצה) בסך של כ- 290 מיליון ש"ח (לפני מס).

 

ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם בכ- 5,580 מיליון ש"ח והיווה 38% מסך המאזן לעומת כ-4,915 מיליון ש"ח בתום שנת  2020 אשר היווה 35% מסך המאזן. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרווח לתקופת הדוח בסך של כ-593 מיליון ש"ח, ומשערוך חיובי של רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ- 218 מיליון ש"ח.  מאידך חל קיטון מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ-141 מיליון ש"ח.

 

 1. מניות בכתבה
 2. אלרוב נדלן

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  חחחחח אהבתי|1|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדשות ספונסר 29/03/2022 12:50

 2. 2
  חברה פגז אבל המחזור מכולת בפזורה... :-)בהצלחה

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  Army02 29/03/2022 12:16