חי גאליס, מנכל ביג קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

ביג מתמקדת במזרח אירופה כמנוע צמיחה לשנים הקרובות

עם הרכישה של אפי נכסים והתרחבות בסרביה לצד מימוש נכסים בארה"ב, נראה שביג תמשיך לרכוש נכסים במדינות כגון פולין הונגריה וצ’כיה, השנה ביג מציגה רווחי שיא מבחינתה בתקווה לשבור שיאים

אלירן מדר 28/03/2022 10:41

א+א-

להלן עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2021:

ההכנסות ברבעון הרביעי הוכפלו לכ-372.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-187.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. עיקר הגידול נובע מאיחוד של תוצאות חברת אפי נכסים, מקיטון בהשפעת הקורונה על הכנסות הקבוצה, המשך הרחבת הפעילות כגון: פתיחת ביג יהוד ורכישת נכסים בסרביה וגידול ריאלי.

 

ה-NOI ברבעון טיפס בכ-93% לכ-259.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-134.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020 מאותן סיבות המוזכרות לעיל אשר הביאו לגידול בהכנסות.

ה-FFO הריאלי ברבעון עלה בכ-66.8% לכ-155.5 מיליון שקל, לעומת כ-93.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

 

החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת 2021 עם זינוק חד ברווח הנקי לכ-579.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-54.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי במהלך הרבעון נרשמה עלייה של כ-456 מיליון שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת עלייה של כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת משערוך נכסים בישראל וסרביה ומאיחוד לראשונה של תוצאות חברת אפי נכסים.

ברמה השנתית החברה סיימה את שנת 2021 עם רווח נקי של כ-1.05 מיליארד שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-9.1 מיליון שקל בשנת 2020.

 

שיעור התפוסה לסוף השנה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-98% ובארה"ב על כ-94%, כאשר נכון למועד פרסום הדוח שיעור התפוסה בארה"ב עלה ל-96.4% .

 

פדיונות במרכזי ביג בישראל – בשנת 2021 נרשם גידול של כ-17.2% בפדיונות החברה בישראל לעומת שנת 2020, וגידול של כ-5.6% לעומת שנת 2019 וזאת חרף העובדה שמרכזי הקניות של החברה היו סגורים 50 ימים במהלך התקופה בשנת 2021.

 

 

עיקרי מאזן החברה נכון ל-31.12.2021:

 

סך המאזן הסתכם לכ-21.9 מיליארד שקל.

 

סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח חלקה האפקטיבי של החברה הסתכמו לכ-17.5 מיליארד שקל. לחברה פיזור גאוגרפי רחב כאשר כ-54% מהנכסים בישראל, כ-16% ברומניה, כ-13% בסרביה, כ-9% בארה"ב והיתרה בצ’כיה ובפולין. כמו כן החברה הגדילה את הפיזור הסקטוריאלי שלה תוך הגדלת סקטור המשרדים והחניונים לכ-24% מסך שווי הנכסים.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-6.64 מיליארד שקל, לעומת כ-3.99 מיליארד שקל בסוף שנת 2020. עיקר הגידול נובע מהנפקת הון מניות ואופציות במסגרת הצעת רכש חליפין בגין מניות

אפי נכסים בסך של כ-1.7 מיליארד שקל, הנפקה לגוף מוסדי בסך של כ-300 מיליון שקל והנפקה נוספת במסגרת רכישת חלק השותף בסרביה בסך של כ-96 מיליון שקל. בנוסף, מימוש כתבי אופציה (סדרה 5) תרם לגידול בהון של כ-133 מיליון שקל, ויתרת הגידול מקורו ברווח הנקי בתקופה. מנגד חל קיטון בעקבות שחיקת שער החליפין וכ-200 מיליון שקל נוספים בעקבות חלוקת דיבידנד.

 

החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף שנת 2021 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-1.06 מיליארד שקל ומסגרות אשראי חתומות ופנויות בהיקף של 950  מיליון שקל. בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.76 מיליארד שקל מתוכם כ-1.3 מיליארד נכסים מניבים וכן אחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-3.9 מיליארד שקל (כ-54.38%).יתרות המזומנים, קווי האשראי והנכסים הפנויים אינן כוללות יתרות של אפי נכסים.  

מימוש הפעילות בארה"ב בהתאם להחלטה האסטרטגית שקיבלה החברה בעניין: עד למועד פרסום הדוח, החברה התקשרה בחוזים ו/או השלימה מכירת 15 נכסים בהיקף של כ-464 מיליון דולר (חלק החברה) המהווים כ-50% משווי חלק החברה בנכסים שהחזיקה בארה"ב. בנוסף,החברה התקשרה בחוזים מחייבים למכירת 3 נכסים נוספים.  בכוונת החברה להפנות את המקורות הכספיים שיינבעו ממימוש הפעילות בארה"ב, בין היתר, להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגאוגרפיים בהם פועלת החברה כיום.

  1. מניות בכתבה
  2. ביג

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה