צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אספן גרופ מתאוששת יפה מתקופת הקורונה

ההכנסות בQ4 של 2021 עלו בכ-37.1% לכ-53.6 מיליון שקל, לעומת כ-39.1 מיליון שקל Q4 ב-2020. הגידול בהכנסות ברבעון נבע מנכסים חדשים שנרכשו ומהכנסות חדשות מתחום המלונאות

מערכת ספונסר 24/03/2022 11:44

א+א-

אספן גרופ, המתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובהולנד, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה.

עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2021

ההכנסות בשנת 2021 צמחו בכ-7.6% בכ-196.2 מיליון שקל, לעומת כ-182.3 מיליון שקל ב-2020. עיקר הגידול נובע מהכנסות מנכסים חדשים, בקיזוז חלקי עם הכנסות שנגרעו השנה כתוצאה ממכירת נכסים. בנוסף, נרשמו ב-2021 הכנסות ממלונאות אשר לא היו קיימות ב-2020.

ה-NOIמפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות הסתכם בתקופה בכ-141 מיליון שקל, לעומת כ-156 מיליון שקל ב-2020 עיקר הקיטון נבע ממכירת נכסים בחו"ל וכן מהשלמת מכירת הפעילות הסולארית בספטמבר - 2020 הקיטון קוזז ע"י הכנסות מנכסים חדשים שלא הניבו הכנסות בכל שנת 2021 .

הרווח מפעולות רגילות עלה בתקופה פי 4 לכ-310.3 מיליון שקל, לעומת כ-76.9 מיליון שקל ב-2020. הגידול בתקופה נובע בעיקר מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו, בסך של כ-205.6 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-45.7 מיליון שקל בסעיף זה ב-2020. עיקר הרווח נובע משערוך נכסים בהולנד ובישראל בסך כולל של כ- 38 מיליון שקל וכ-168 מיליון שקל, בהתאמה.

הוצאות המימון, נטו, ב-2021 הסתכמו בכ-107 מיליון שקל, לעומת כ-61 מיליון שקל ב-2020. הגידול בהוצאות המימון, נטו, נבע מהוצאה חד פעמית בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרות ו’ ו-ז’) בסך כולל של כ- 29 מיליון שקל, מגידול בהוצאות מימון אג"ח בסך כ-21 מיליון שקל בשל עליית המדד לעומת ירידת מדד ב-2020 ומאיחוד חברת פאי סיאם והוצאות מימון בגינה בסך של כ- 12 מיליוני שקל. העלייה קוזזה מרווח מניירות ערך סחירים בתקופת הדוח.

ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, הסתכם בתקופה בסך של כ-74 מיליון שקל, בדומה לשנת 2020. חלק הבעלים ב-FFO ב-2021 הסתכם בכ-35 מיליון שקל, לעומת כ-45 מיליון שקל ב-2020.

הרווח הנקי בשנת 2021 עלה בכ-235% לכ-174.5 מיליון שקל (מתוכם כ-92 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-52 מיליון שקל (מתוכם כ-34.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ב-2020.

נכון ליום 31 בדצמבר 2021, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-390 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-1.39 מיליארד שקל (מתוכו כ-722.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ומהווה יחס של כ-31.7% מסך המאזן המאוחד.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי 2021

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 עלו בכ-37.1% לכ-53.6 מיליון שקל, לעומת כ-39.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול בהכנסות ברבעון נבע מנכסים חדשים שנרכשו ומהכנסות מתחום המלונאות שלא היו קיימות ב-2020.  

ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות הסתכם ברבעון הרביעי בכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020 אשר לא כלל הכנסות ממלונאות אך כלל הכנסות בגין הפעילות הסולארית. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מרכישה נכסים.

הרווח מפעולות רגילות זינק ברבעון הרביעי  לכ-176.1 מיליון שקל, לעומת כ-19.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נובע מהגידול בהכנסות, כאמור, וכן מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך כ-159.4 מיליון שקל לעומת ירידת ערך בסך כ-5.8 מיליון שקל בשווי נדלן להשקעה ברבעון המקביל ב-2020. עיקר הרווח מעליית שווי הוגן ברבעון נבע מרווח מהתאמת שווי הוגן בגין נכסים בישראל ובהולנד.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הסתכמו בכ-33 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נבע בעיקר מהוצאה חד פעמית בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ז’) בסך של כ- 13 מיליון שקל, מעלייה בהוצאות מימון אג"ח בשל עליית מדד ומהוצאות מימון בגין חברת פאי סיאם בסך של כ- 6 מיליוני ש"ח אשר לא היו ברבעון המקביל ב-2020.

ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, הסתכם ברבעון בסך של כ-21 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. חלק הבעלים ב-FFO ברבעון הסתכם בכ-11 מיליון שקל, לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 זינק לכ-124 מיליון שקל (מתוכם כ-64 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-12 מיליון שקל (מתוכם כ-7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2020.

צפי החברה ל-2022 הוא ל-NOI של 150-155 מיליון שקל ו-FFO (חלק הבעלים) של 46-50 מיליון שקל.

ביום 23 במרץ 2022, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 4.5 מיליוני שקל בגין רבעון רביעי לשנת 2021.

  1. מניות בכתבה
  2. אספן גרופ

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה