דוחות כספיים

הקרנות החדשות של אלקטרה נדל”ן נהנות מהגאות בנדל”ן בעולם

החברה מנהלת כיום 4 קרנות Private equity, ריט מלונות, 8 שותפויות בתחום הבתים הפרטיים להשכרה (SFR) וכן מצויה בהליכים להקמת 3 קרנות חדשות

מערכת ספונסר 01/03/2022 08:45

א+א- 3

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2021, המשקפת נתוני שיא והמשך תנופת פעילות. 

במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן בתחום הקרנות והשותפויות, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ-LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים כ-GP; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משערוך הנכסים או מימושם כ-GP.

 

עיקרי תוצאות כספיות לשנת 2021

הכנסות אלקטרה נדל"ן ב-2021 עלו בשיעור חד לכ-635.7 מיליון שקל, לעומת כ-155.5 מיליון שקל ב-2020. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) ומחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב.

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ב-2021 טיפס בכ-306% לכ-423.1 מיליון שקל (כ-413.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-104.3 מיליון שקל ב-2020 (כ-97.8 מיליון שקל לבעלי המניות).

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2021

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של 2021 עלו בשיעור חד לכ-223.5 מיליון שקל, לעומת כ-46.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מעלייה חדה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote), נתון המבטא את חלקה של החברה כשותף מנהל (GP).

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של 2021 זינק בכ-568% לכ-161.2 מיליון שקל (כ-160.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-24.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2020 (כ-24.4 מיליון שקל לבעלי המניות).

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 31 בדצמבר 2021, ממשיך לצמוח והסתכם לכ-780 מיליון שקל (מתוכו כ-768.9 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-421 מיליון שקל (מתוכו כ-405 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) נכון ליום 31 בדצמבר 2020.

סטטוס קרנות השקעה פעילות

משנת 2017 גייסה אלקטרה נדל"ן כ-2.7 מיליארד דולר ב-4 קרנות להשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים, ובנוסף גייסה כ-900 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות. נכון להיום, מנהלת החברה הון בהיקף של כ-3.2 מיליארד דולר.

הקרן הראשונה:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-6 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (לאחר שמומשו 16 נכסים) בהיקף של 2,070 יחידות דיור. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-332 מיליון דולר, כ-154% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-22.6%.

הקרן השנייה:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-36 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (לאחר שמומשו 6 נכסים) בהיקף של 12,195 יחידות דיור. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-161 מיליון דולר, כ-35% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-20.7%.

הקרן השלישית:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בחודש יולי 2021 בהיקף התחייבויות של כ-980 מיליון דולר. הקרן קראה ל-100% מהתחייבויות המשקיעים, ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן ב-47 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 13,369 יחידות דיור. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-107 מיליון דולר, כ-11% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-20.4%.

קרן החוב למימון מקבצי דיור:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בחודש יוני 2021, עם היקף התחייבויות של כ-285 מיליון דולר. הקרן קראה ל- 100% מהתחייבויות המשקיעים.

למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה החברה 43 עסקאות מימון לרכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (לאחר מימוש שתי עסקאות) בהיקף של 12,227 יח"ד. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-23 מיליון דולר, כ-8% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-13.8%.

שותפויות המחזיקות בתים פרטיים צמודי קרקע Single Family:

בחודש דצמבר 2020 עדכנה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות הסינגל פמילי (Single family). בפעילות זו רוכשת החברה, יחד עם שותפים, בתים פרטיים המושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה-SFR.

עד למועד פרסום הדוחות הכספיים, הוקמו 8 שותפויות המחזיקות כ- 1,785 בתים בעלות של כ-424 מיליון דולר. ההון העצמי שהושקע מסתכם לסך של כ- 178 מיליון דולר. החברה מחזיקה כשותפה מוגבלת (LP) בכל השותפויות בשיעורים של כ- 8% - 18%. חלקה של החברה בהון העצמי שהושקע מסתכם לסך של כ-23 מיליון דולר. בנוסף השקיעה החברה סך של כ- 32 מיליון דולר להעמדת פקדונות לרכישת כ- 4,000 בתים פרטיים.

פעילות המלונאות – באמצעות ריט מלונאות בארה"ב

החברה הגיעה ליעד הגיוס הראשוני לריט המלונאות בארה"ב בהיקף של כ-500 מיליון דולר, אשר עודכן לסך של 700 מיליון דולר.

כחלק מהקמת ריט המלונאות התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום המלונאות, אשר מחזיק בבעלותו את רשת בתי המלון AKA ואשר פועל בתחום הנדל"ן בארה"ב.

הריט מגייסת כספים משותפים מוגבלים (LP’s), באמצעותם יירכשו נכסים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי הממוקמים בערים מרכזיות (Gateway Cities) אשר מתאפיינות בביקוש רב לתיירות עסקית ופנאי. מטרתה החברה היא לבצע רכישת מסה משמעותית של בתי מלון, השבחת נכסי הפורטפוליו, ובהמשך לכך חלק מהתכנית העסקית זה קידום מהלך של הנפקה לציבור (IPO) של הריט. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה עסקאות לרכישת 3 בתי מלון, בניו יורק, בווירג’יניה ובמיאמי בהיקף כולל של כ-202 מיליון דולר באמצעות הריט הייעודית.

 1. מניות בכתבה
 2. אלקטרה נדלן

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  רשום סעיפים 2 ו 4

  LP PROMOTE
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדשות ספונסר 01/03/2022 09:32

 2. 2
  סיקור יפה

  חבל שלא כתבתם כמה מתוך הרווח זה שערוך
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  עמי 01 01/03/2022 09:18

 3. 3
  אולי היה כדאי להתחיל כותרת דוחות

  אלקטרה נדלן וכול. רק הצעה...
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  האנליסט הסבלני 01/03/2022 09:17