קרדיט: בני צור

דוחות כספיים

Q4 טוב לאבגול מציל אותה משנה קשה

החברה דיווחה על רווח נקי של 6.4 מיליון דולר ברבעון האחרון כאשר הרווח השנתי עומד על 8.2 מיליון דולר, החברה פועלת להרחבת המפעלים, מניית החברה ירדה כ-25% השנה

חדשות ספונסר 22/02/2022 08:56

א+א- 2

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו בכ-136.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-96.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2020 גידול של כ-% 42.4.

הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהעלייה החדה במדדי מחירי חומרי הגלם אשר גרמו לעדכון כלפי מעלה של מחירי המכירה הממוצעים בתקופה זו.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם בכ-24.7 מיליון דולר, המהווה כ-18.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 19.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אשר היווה כ-20.1% מסך ההכנסות בתקופה זו.

במהלך הרבעון חלה מגמה של ירידה במדדי חומרי הגלם, אשר הביאה להשפעה חיובית של כ-2.4 מיליון דולר במרווח מדדי חומרי הגלם, נטו (הפער בין מחיר המדד בעת קביעת מחירי המכירה לבין מחיר המדד בעת רכישת חומרי הגלם), לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הייתה השפעה שלילית שהסתכמה בסך של כ-3.6 מיליון דולר. בנטרול ההשפעה של השינויים במחירי חומר הגלם, הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2021 היה נמוך בכ-0.6 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2021 נאמד בכ-22.2 מיליון דולר. בנטרול השינויים במחירי חומר הגלם, (הן במחירי הרכישה והן במחיר המכירה), ה-Underlying EBITDA ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-19.8 מיליון דולר, ירידה של 1.5 מיליון דולר בהשוואה ל- Underlying EBITDA ברבעון הרביעי של 2020.

ה-EBITDA המאוחד של החברה בשנת של 2021 נאמד בכ-55.0 מיליון דולר, לעומת 89.4 מיליון דולר בשנת 2020. בנטרול השינויים במחירי חומרי הגלם ה-Underlying EBITDA בשנת 2021 הסתכם בכ-80.1 מיליון דולר, ירידה של כ- 9.7 מיליון דולר בהשוואה לשנת 2020.

 

 

 

 

הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו ב-5.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה בהוצאות המימון ביחס לתקופה המקבילה נובעות בעיקר עקב קיטון של כ-1.2 מיליון דולר בהוצאות בגין הפרשי שער לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, במהלך הרבעון החברה היוונה עלויות אשראי של 0.6 מיליון דולר בגין נכסים בהקמה. הוצאות המימון לתקופה כללו הוצאות ריבית והצמדה של כ-0.6 מיליון דולר בגין  סגירת שומת מס לחברה בישראל בהתייחס לשנות המס 2015-2018.

כדי לתמוך בתוכניות הצמיחה והאסטרטגיה של החברה, החברה התקשרה בהסכמי הלוואה עם תאגידים בנקאים, בסכום כולל של 50 מיליון דולר. ההלוואות בעלות משך חיים ממוצע של 5 שנים ונושאות ריבית קבועה בשיעור 2.7%.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-6.4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

העלייה ברווח הנקי ברבעון הרביעי אל מול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מעלייה ברווחיות הגולמית והתפעולית וקוזזה באופן חלקי מעלייה בהוצאות המיסים.

הרווח הנקי המאוחד של הקבוצה בשנת 2021 הסתכם ב-8.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 36.9 מיליון דולר בשנת 2020.

הירידה ברווח הנקי בשנת 2021 אל מול שנת  2020 נובעת בעיקר מהירידה ברווחיות הגולמית כאמור.

תזרים המזומנים – תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי בשנת 2021 הסתכם בכ-8.0 מיליון דולר, לעומת סך של כ-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת  נבע בעיקר מגידול ברווח וקוזז חלקית  עקב שינוים בהון החוזר.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה ברבעון הרביעי בשנת 2021, הסתכם בכ- 19.4 מיליון דולר וכלל בעיקר השקעות במבנים וציוד לצורך הקמת המפעל בהודו והרחבת המפעל ברוסיה.

 1. מניות בכתבה
 2. אבגול

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  כשאני אומר שמספר מפעלים לא יכולים

  להיות מוערכים ב 100 200 מיליון ד זה חשבון פשוט שלי בראש מה שאבגול אומרים לי פה שאני צודק וזה רק מהגיון פשוט .
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 22/02/2022 10:01

 2. 2
  אבגול-אני מחזיק ,רציתי להעלות שני

  דברים מהדוח כושר הייצור של קווי הייצור של בד לא ארוג נמדד בטונות,או בכמות מ"ר המיוצרתעל-ידיקו הייצור, בהנחה של ניצול מלוא כושר הייצור של הקבוצה, וכתלות בתמהיל המוצרים המיוצרים.כושר הייצור המקסימלי של הקבוצה במונחים שנתיים הוא174,500טון (כ-19,500טון בדימונה, כ-78,000טון בארה"ב, כ-39,000טון בסין,כ-28,000טון ברוסיהוכ-10,000טון בהודו), כאשרממוצעהניצול בפועל במפעלי הקבוצהעומד על-פי רובבממוצעשל כ-90%לפחות. הפעילות של הקבוצה: (א)היקףההשקעהוהניסיוןהנדרשים-הצורך בהשקעת הוןיחסיתגדולה (כ-60עדכ-75 מיליון דולר לקו ייצורהמייצרכ-20,000טוןבדבשנה,כאשרהיקף ההשקעה מושפע מתפוקת קו הייצורואיכות הייצור הנדרשים);הצורךבידע וניסיון טכנולוגי נרחב (Knowhow)כדילהגיעלייצור איכותי; וכן משך הקמה ארוך יחסית הנדרש להקמתקו ייצור(כשנה וחצי) רק בקצור הם מייצרים 175אלף טון בד כל 20 אלף טון בד מצריכים השקעה של בין 60-75 מיליון . אז היצור שלהם הוא 8 פעמים וקצת ה 20 אלף. 8 כפול 65 =520 מיליון הידע בכלל לא נלקח בחשבון ,הקשרים ,הלקוחות,מוניטין ועוד אלפי דברים יש להם שני לקוחות כמו פרוכטר גמבל וקימברלי שכל אחד יודע מי הם. מה השווי אצלנו בבורסה 700 מיליון שח .זהו בגלל זה אני מחזיק ואחרון בעל הבית ההודי קנה את חלקו בשער 600 אני קניתי בשער 260 ויום אחד הוא יגיע לקנות ממני את חלקי הזעום.הוא לא סתם שילם 600 החשבון למעלה מראה שהוא היה צריך לשלם על מה השווי של להקים מפעלים ועל על הידע אפסח. הודי שמשלם פרמיה זה דבר נדיר ביותר וכל אחד שפעם עשה עסקים עם הודים יודע שלהוציא מהם דולר זה צריך להיות שווה מינימום 3 .מנסיון חחחחחח
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  benyy 22/02/2022 09:40