דוחות כספיים

אבגול סובלת מעליית חומרי הגלם והרווח נחתך

ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-14.1 מיליון דולר, המהווה כ-11.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 23.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020, אשר היווה כ-25.1%

מערכת ספונסר 11/11/2021 10:13

א+א-

 

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ-126.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-93.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020 – גידול של כ-35.9%.

 

במרבית הסכמי המכר של החברה עם לקוחותיה קיים מנגנון עדכון של מחירי המכירה על בסיס רבעוני בהתאם לשינויים במדדי מחירי חומרי הגלם. הגידול בהכנסות במהלך התקופה נובע בעיקר מהעלייה במדדי מחירי חומרי הגלם אשר גרמו לתיקון כלפי מעלה של מחירי המכירה הממוצעים בתקופה זו. בנוסף, חידשה החברה עם חלקי מלקוחותיה את הסכמי התקשרות בתנאים טובים יותר אשר תרמו באופן חיובי לרווחיות של החברה.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-14.1 מיליון דולר, המהווה כ-11.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 23.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020, אשר היווה כ-25.1% מסך ההכנסות בתקופה זו. הרווח הגולמי במהלך הרבעון הושפע באופן משמעותי מהעלייה החדה במחירי חומרי הגלם. כתוצאה מכך, נרשמה הוצאה של כ-6.7 מיליון דולר במרווח מדדי חומרי הגלם, נטו , לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה ההשפעה הייתה בסך של כ-1.5 מיליון דולר. בנטרול ההשפעה של השינויים במחירי חומר הגלם, הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2021 היה נמוך בכ-4.0 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 נבעה גם מהרווחיות החריגה בתקופה המקבילה אשתקד הקשורה למגיפת הקורונה.  

 

לקראת סוף הרבעון השלישי של 2021 ובתחילת הרבעון הרביעי,מידע זה עשוי להתממש או להתממש בצורה שונה מהצפוי החלה מגמת ירידה במדד מחירי חומרי הגלם. במידה ומגמה זו תמשך, החברה צופה כי תהיה לה השפעה חיובית על תוצאות הרבעון הרביעי של 2021.

 

 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נאמד בכ-32.9 מיליון דולר. 

תזרים המזומנים – תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם בכ-23.7 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ-11.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים ברבעון השלישי של שנת 2021 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר משינויים ביתרות ההון החוזר.

הוצאות מימון נטו ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-2.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בהוצאות המימון ביחס לתקופה המקבילה נובעות בעיקר מירידה בעלויות הריבית. בנוסף, הוצאות מהפרשי שער החליפין ירדו בכ-0.3 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 8.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-1.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 34.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הקיטון ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 וברבעון השלישי של 2021 בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, נבע בעיקר מהירידה ברווח הגולמי והרווח התפעולי

  1. מניות בכתבה
  2. אבגול

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה