אסא (אסי) לוינגר, מנכל אנרגיקס קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אנרג’יקס מסתכלת קדימה בציפייה

החברה מדווחת על רבעון שלישי חלש, הוצאות המימון גדלו ל-15 מיליון עקב פרויקטים עתידיים, החברה מעודדת ממחירי החשמל העולים בפולין אשר יתורגמו בעתיד

חדשות ספונסר 08/11/2021 10:31

א+א-

החברה הינה חלק מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול והפעלה של מערכות לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית לרבות בשילוב אגירה ואנרגיית רוח מדווחות על הרבעון השלישי, המניה יורדת כ-1%.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו לכ-66 מיליון ש"ח לעומת כ- 63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-4% הנובע בעיקר ממכירת חשמל מפרויקטים פוטו-וולטאיים בארה"ב שחוברו לראשונה לרשת החשמל, בסכום של 7 מיליון ש"ח ברבעון. גידול זה קוזז בחלקו על ידי ירידה במחיר החשמל, אשר מביא בחשבון עסקאות לקיבוע מחיר החשמל ומחירי שוק בפולין, בסך של 4 מיליון ש"ח.

הוצאות תפעוליות (לרבות שכר ומטה) ברבעון השלישי הסתכמו לכ-19 מיליון ש"ח בהשוואה ל-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. עיקר הגידול מיוחס לרווח מביטול ירידת ערך תעודות ירוקות בפולין ורישום הוצאות תפעול בגין פרויקטים שהופעלו מסחרית בתקופה.

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם לכ-47 מיליון ש"ח, לעומת כ-49 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי הסתכמו לכ-15 מיליון ש"ח לעומת כ-8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול אשר נובע מהשפעת עליית מדד בישראל בשיעור של 0.8% לעומת עליה במדד בשיעור של 0.1% ברבעון המקביל וכן בגין אג"ח ב’ שהונפק בסוף הרבעון המקביל.

הכנסות משותף המס ברבעון השלישי הסתכמו לסך של כ-7 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ-8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ -15 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-19 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ל-30.09.2021 הסתכם לכ-1,503 מיליון ש"ח לעומת הון עצמי בהיקף של 1,580 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. עיקר השינוי בהון העצמי מיוחס לרישום רווח נקי (המיוחס לבעלים) בסך של כ-57 מיליון ש"ח, מנגד שינויים בקרן הון בגין עסקאות גידור מחירי החשמל בסך של כ-54 מיליון ש"ח ותשלום דיבידנד בסך של כ-63 מיליון ש"ח.

 

דיבידנד :

בחודש מרץ החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות דיבידנד רב שנתית, בהתחשב בהמשך הצמיחה של החברה וכתלות בצרכיה. במסגרת זו החליט הדירקטוריון לקבוע שהדיבידנד לשנת 2021 יהיה בסך כולל של 18 אגורות למניה, שישולם כדלקמן: 4 אגורות למניה לרבעון ראשון ושני 2021 ו- 5 אגורות למניה לרבעון השלישי והרביעי 2021.

בהתאם לכך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי בסך של 5 אג’ למניה (כ- 24.3 מיליון ש"ח), אשר ישולם בחודש דצמבר 2021.

העדר השפעה מהותית בגין השיבושים בשרשרת האספקה וגידול בעלויות ציוד ושילוח אשר מאפיינים את השווקים בתקופה זו,זאת לאור העובדה שמרבית הציוד העיקרי לשנת 2021-2022 הוזמן על ידה מבעוד מועד, ולאור העובדה שספקי הציוד אתם מתקשרת החברה בכל שלוש הטריטוריות בהן היא פועלת, הנן חברות מובילות, דוגמת Vestas ו- First Solar, עימן יש לחברה שיתוף פעולה אסטרטגי וארוך טווח

 

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג’יקס מסר: "הרבעון השלישי של 2021 התאפיין בהרחבה מאסיבית של  צבר הפרויקטים בשלבי הייזום השונים, בדגש על ארה"ב, וזאת במקביל לעבודות ההקמה האינטנסיביות בכל שלוש הטריטוריות בהן פועלת החברה ואף הקדמה משמעותית בלוחות הזמנים לחיבור שלוש חוות הרוח המצויות בהקמה בפולין לרשת החשמל.

בתקופה האחרונה אנו עדים לעליית מחירים חדה במחירי החשמל בפולין וארה"ב. עליה זו, ביחד עם הקדמת לוחות הזמנים בפולין ופרויקטים שנקים במהלך 2022 בארה"ב - צפויים להביא לגידול משמעותי בהיקף ההכנסות ממכירת חשמל בפולין וארה"ב במהלך שנת 2022 ואילך. כמו כן, במהלך הרבעון הודענו על הגדלה משמעותית של צבר הפרויקטים שלנו בייזום בארה"ב. 

  1. מניות בכתבה
  2. אנרגיקס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה