הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון מסדירים את האשראי למשקי הבית

שני הגופים מפרסמים במשותף הוראות שמטרתן להתאים את היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח ולהימנע מפעילות שיווק אגרסיבית המפעילות לחץ ללקיחת הלוואות

חדשות ספונסר 19/02/2020 14:26

א+א-

הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מפרסמים במשותף טיוטת הוראות להערות הציבור המסדירות את פעילות העמדת אשראי לאנשים הפרטיים בהיבטים הצרכניים. ההוראות קובעות את הציפיות המינימליות של המפקחים מפעילותם של הבנקים, חברות כרטיסי אשראי ונותני האשראי המפוקחים על ידי רשות שוק ההון מול משקי הבית וזאת במטרה לקבוע סטנדרטים אחידים של הוגנות המלווים בעת העמדת אשראי.

 

בעשור האחרון התרחב האשראי למשקי הבית, על רקע הגידול בצריכה הפרטית, הזמינות הגבוהה של האשראי והתחרות הגוברת בין נותני האשראי. התרחבות זו לוותה בצמיחת התוצר ולכן המינוף של משקי הבית, כפי שנמדד ביחס שבין האשראי לתוצר, עלה רק קלות והוא אינו גבוה ביחס למדינות מפותחות בעולם.

 

להגדלת היצע האשראי ומספר השחקנים הפעילים בתחום מתן האשראי השפעות חיוביות על הגברת התחרות בתחומים הפיננסיים. במקביל שינויים כאמור עלולים להוביל גם לרמת חוב גבוהה מדי של לווים מסוימים, שאינה הולמת את יכולתם הפיננסית ואף עלולה לפגוע ברווחתם במקרים קיצוניים. לאור האמור, המלווים נדרשים להקפיד על העמדת אשראי למשקי הבית באופן אחראי ונאות.

 

מטרת ההוראות המשותפות של הפיקוח על הבנקים ושל רשות שוק ההון היא להבטיח התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים. זו תקטין את הסיכונים להם חשופים לקוחות האשראי, תעודד התפתחות תחרות בין נותני האשראי ותחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית כולה, לטובת ציבור הצרכנים ולטובת הגופים השונים שפעילים במערכת.

 

במסגרת ההוראות, נדרשים הגופים המלווים לקבוע קריטריונים מינימאליים להעמדת אשראי למשקי הבית, להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי, ובכלל זה להתאים את היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח, כדי לצמצם את הסיכון שייווצר נטל חוב מופרז על הלקוח.

 

עוד ידרשו הגופים המלווים להימנע מפעילות שיווק אגרסיבית ומהפעלת לחץ על הלקוח, להקפיד על מתן גילוי שלם וענייני ללקוח ולהבטיח שמנגנוני התגמול לעובדים עוסקים בשיווק אשראי אינם מעודדים התנהלות שאינה הוגנת.

 

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים אמרה: "הפיקוח על הבנקים נקט בשנים האחרונות במגוון פעולות על מנת לשפר את ההוגנות ביחסים שבין הבנקים לבין לקוחותיהם, והוראה זו מהווה נדבך נוסף ומשלים לפעולות אלו. אני מברכת על שיתוף הפעולה עם רשות שוק ההון, שאיפשר פרסום כללים אחידים להבטחת התנהלות צרכנית נאותה של כלל נותני האשראי, לשמירה על רווחתם של משקי הבית ולהגברת האמון במערכת הפיננסית כולה."

 

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מברכת על הפעולה המשותפת עם הפיקוח על הבנקים לשם ההגנה על ציבור צרכני האשראי בישראל. הרשות פועלת באינטנסיביות לקידום מתן שירותים פיננסיים מתקדמים והוגנים על ידי בעלי רישיון מפוקחים, באופן שיגביר את התחרות על מחיר השירות והתאמתו לצרכי הלקוח תוך הבטחת איכות השירות והתנהלות הוגנת מול הלקוחות.

 

הוראה זו, המתייחסת לאשראי הצרכני שגובשה בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוח על הבנקים, מבטאת את המחויבות להגן על ציבור צרכני האשראי. בהזדמנות זו ארצה להדגיש שוב - הציבור צריך לזכור ולהבין שנותני אשראי שאינם בנקים, חברות כרטיסי אשראי או חברות ביטוח, אינם מפוקחים יציבותית על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, למעט במקום שיש פיקדונות ציבור, והמחוקק אינו דורש להחיל עליהם כללי יציבות פיננסית."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה