חדשות כלכלה

בנק ישראל מפרסם את תכנית העבודה ואת תקציב הבנק לשנת 2020

התקציב נמוך בכ-10% ביחס לתקציב ב-2019, בעיקר כתוצאה מהשלמת מספר פרויקטים גדולים

חדשות ספונסר 20/01/2020 13:43

א+א-

בנק ישראל מפרסם היום לציבור את עיקרי תכנית העבודה ואת התקציב לפעילותו המנהלית בשנת 2020. המועצה המנהלית של הבנק דנה בתכנית העבודה השנתית שלו, אישרה את התקציב השנתי לפעילותו המנהלית, והניחה את התקציב על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת.

 

במהלך החודשים האחרונים מקדם נגיד בנק ישראל תהליך אינטנסיבי לגיבוש תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים הבאות. במסגרת זו נבחנים מחדש היעדים האסטרטגיים ארוכי-הטווח של הבנק לאור השינויים הצפויים בסביבה הכלכלית הבינלאומית והשפעתה על המשק הישראלי. בתוכנית העבודה לשנת 2020 משולבות חלק מהתובנות בתוכנית האסטרטגית. 

 

תקציב בנק ישראל מתייחס לפעילות המנהלית של הבנק, הנדרשת לביצוע תפקידיו ולהשגת יעדיו. בהתאם לחוק בנק ישראל, תקציב הבנק מחולק למספר תחומי פעולה - מטה וסיוע (תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים בניהול הבנק ובמתן שירותים ותמיכה), ביצוע תפקידי הבנק (תקציבי ההוצאה של חטיבות הליבה), נציגות בחו"ל - הנציגות נסגרה בשנת 2019 ולכן תחום זה יתבטל החל מתקציב 2020, גמלאות, השקעות, הכנסות, הדפסת כסף, ניהול נכסי קרן אזרחי ישראל לרווחי הגז ושיתוף נתוני אשראי.

 

התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2020 מסתכם ב-1,077 מיליון ₪, הוא נמוך ב-10% ביחס לשנת 2019, בעיקר כתוצאה מהשלמת מספר פרויקטים גדולים.

 

הסעיפים בהם נרשמו השינויים העיקריים בתקציב בנק ישראל לשנת 2020 הם תחום הדפסת כסף – התקציב בתחום פעולה "הדפסת כסף" יעמוד על 89 מיליוני ₪, קיטון של 29% ביחס לשנת 2019, הנובע מהשלמת ההשקה לציבור של סדרת שטרות הכסף החדשה, ומעבר להנפקה שוטפת של שטרות ומעות למחזור.

 

סעיף ההשקעות – התקציב בתחום פעולה "השקעות" יעמוד על 116 מיליוני ₪, קיטון של 9% ביחס לשנת 2019, בעיקר לאור הצפי לסיומם של שני פרויקטים מרכזיים שאושרו בשנים הקודמות - שיפוץ הבניין הראשי בירושלים, אשר רובו המכריע הסתיים והוא אוכלס מחדש, והקמת המרכז לטכנולוגיה וחירום שצפוי להתחיל לפעול במחצית השנייה של שנת 2020. מרבית ההשקעות המרכזיות המתוכננות לשנת 2020 הן בתחום הטכנולוגיה.

 

נתוני האשראי - בחודש אפריל 2019 הושקה לציבור המערכת לשיתוף נתוני אשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו 2016. התקציב בתחום הפעולה "שיתוף נתוני אשראי" כולל את התקצוב למכלול הפעולות הנדרשות עפ"י החוק, ויעמוד בשנת 2020 על 75 מיליון ₪.

 

בנק ישראל מקדם התייעלות מתמדת בפעילותו השוטפת, זאת למרות התרחבות תחומי אחריותו והגידול בהיקף הפרויקטים והרפורמות שהבנק מקדם. הדבר בא לידי ביטוי בתקציב לשנת 2020. לגבי השנים הבאות, תקציב ההרשאה מסתכם ב-371 מיליון ₪, מתוכו 31% מיועדים להתחייבויות עתידיות בגין הפעלת המערכת לשיתוף נתוני אשראי. 

 

תקציב הפעילות המנהלית אינו כולל הכנסות והוצאות הנובעות מיישום כלים מוניטריים, מתן אשראי לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים, ניהול הנזילות במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ, וכדומה. הכנסות והוצאות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון הכספי של בנק ישראל ובדוח ניהול היתרות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה