חדשות נדל”ן

רוטשטיין נדל”ן: נחתם ההסכם קומבינציה לרכישת מקרקעין בבית שמש

החברה רכשה 62 דונם לבניית 640 יחידות דיור; החברה מעריכה את ההכנסות מהפרויקט במיליארד ₪

חדשות ספונסר 31/12/2018 09:56

א+א-

חברת הנדל"ן רוטשטיין מעדכנת היום כי חתמה על הסכם קומבינציה לרכישת זכויות בשטחי מקרקעין הממוקמים באזור בית שמש בשטח כולל של כ-62 דונם, עליהם ניתן לבנות כ- 640 יח"ד וכ- 10,000 מ"ר שטחי מסחר.

 

ע"פ ההסכם, המוכר זכאי לקבל חלק מהיחידות למגורים בבנייה רוויה, אשר צפויה להיבנות במספר שלבים, בהתאם לשיעור קומבינציה של 32.5% וכן חלק משטחי המסחר בהתאם לשיעור קומבינציה של 45% ,כאשר חלק המוכר בשטחי המסחר יומר ליחידות דיור מהבנייה הרוויה, בהתאם למנגנון המרה שנקבע בהסכם. בהתאם להוראות ההסכם, יהיו הבעלים רשאים להודיע לחברה בהודעה מראש בכל שלב בפרויקט, על שינוי שיטת ההתחשבנות בין עסקת קומבינציה בעין לעסקת תמורות.

 

המוכר יפעל להגדלת מס’ יח"ד שיבנו על המקרקעין לכ- 1000 יח"ד, בהתאם להוראות התב"ע המאפשרות הגדלה. במידה ולא תאושר בקשת ההגדלה כאמור או שתאושר בשיעור מופחת, החברה תבצע את הפרויקט בהתאם לתב"ע הקיימת.

 

תשלומי מיסים - מס שבח, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח (למעט אגרות בנייה להיתר שיחולו על החברה) ומע"מ שירותי בנייה יחולו על המוכר.

 

ההסכם מותנה בקבלת אישור עקרוני מבנק מלווה להסכם ולמתן ההלוואה לבעלים וכן בחתימת הבעלים על הסכם עם רשות המסים בתוך 30 ימים מיום חתימת ההסכם. הצדדים יהיו רשאים להאריך את המועד לקיום התנאים המתלים ב-30 ימים נוספים או לבטל את התנאים המתלים בהודעה בכתב לצד השני. היה ואיזה מהתנאים המתלים לא התקיים בתוך 30 ימים ממועד חתימת ההסכם, או במועד סיום התנאים המתלים, כפי שהוארך על ידי מי מהצדדים, ככל שהוארך, ואותו צד לא הודיע כי בכוונתו לוותר על התקיימותם, יבוא ההסכם לידי סיומו.

 

לחברה תינתן זכות סירוב ראשונה בקשר עם התקשרות הבעלים בקשר עם שני מגרשים נוספים באותו אזור, זאת לתקופה של עד 18 חודשים מקבלת החלטה בעניין בקשת ההגדלה או 30 חודשים מחתימת ההסכם, לפי המוקדם.

 

להערכת החברה סך ההכנסות הצפויות בכל שלבי הפרויקט, בהנחה שבקשת ההגדלה תאושר במלואה, יסתכמו לסך של כ-1 מיליארד ש"ח בתוספת מע"מ.

 

את חברת רוטשנטיין מייצגים עוה"ד משה הרדי, צורי פיקאר ודן מנדלבאום ממשרד הרצוג פוקס נאמן

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה