חדשות שוק ההון category name

הדסית ביו תשתתף בגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות בכאהר

במסגרת הגיוס האמור, תשקיע החברה סך של 1.5 מיליון דולר ארה"ב. בכוונת החברה להמיר את ההלוואה למניות בכורה C או למניות בכורה AA במסגרת מתכונת הגיוס שתבוצע

מערכת ספונסר 17/07/2018 13:53

א+א-

 הדסית ביו הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר את השתתפות החברה בגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות בכאהר מדיקל בע"מ, חברה המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-30.47%.

 

במסגרת הגיוס האמור, תשקיע החברה סך של 1.5 מיליון דולר ארה"ב, והכל כמפורט להלן: החברה ומשקיע פנימי נוסף ישקיעו בכאהר סך כולל של עד 5 מיליון דולר (מתוכם תשקיע החברה 1.5 מיליון דולר) עם אפשרות להגדיל את סכום ההשקעה לסך כולל של עד 7 מיליון דולר כפוף לשיקול דעתה של כאהר, כנגד הקצאת מניות בכורה C לפי מחיר למניה של 1.1 דולר למניה, המשקף שווי חברה של כאהר "לפני הכסף" של 10 מיליון דולר, על בסיס דילול מלא. ביחס למניות בכורה C נקבע במזכר ההבנות כדלקמן:

 

זכות עדיפות של מניות בכורה C בחלוקות, בפירוק ו/או באירועי מכירה ומימוש מסוימים של כאהר על פני בעלי המניות האחרים. תקבולים מעין אלה יחולקו ראשית לבעלי מניות המחזיקים במניות בכורה C בסכום השווה לפעמיים גובה ההשקעה הראשונית של בעל מניות בכורה C.

 

בעלי מניות בכורה C יצביעו יחד עם בעלי מניות בכורה מסדרות אחרות ובעלי המניות הרגילות ולא כקבוצה נפרדת, למעט במקרים בהם יצוין אחרת או יידרש אחרת על פי חוק. זכות להמיר את מניות בכורה C , בכל עת לפי שיקול דעת בעל מניות בכורהC , למניות רגילות, על פי יחס המרה ראשוני של 1:1 (כפוף להתאמות).

 

הנפקת מניות בכורה C כאמור, כפופה להסכמתו של בעל מניות אחר בכאהר. ככל שהסכמה זו לא תתקבל, יונפקו במסגרת הצעת הזכויות מניות בכורה AA אשר תהיינה נחותות למניות בכורה A-1 אבל עדיפות על מניות בכורה A ומניות רגילות של כאהר, וזאת חלף הנפקת מניות בכורה C.

 

במקרה בו תתעכב הנפקת הזכויות, החברה והמשקיע הנוסף יעמידו לכאהר הלוואה בסך כולל של עד 5 מיליון דולר, כאשר חלקה של החברה בהלוואה יהיה בסך של 1.5 מיליון דולר. בכוונת החברה להמיר את ההלוואה למניות בכורה C או למניות בכורה AA במסגרת מתכונת הגיוס שתבוצע.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה