מידרוג מותירה דירוג A1 יציב לאג”ח של אלקטרה

היקף החשיפה של החברה לייזום בנייה למגורים עלה במהלך התקופה האחרונה. להערכת מידרוג, פעילות זו הינה בעלת מאפייני סיכון גבוהים יחסית המרתקת חוב

מערכת ספונסר 16/07/2018 15:33

א+א-

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג A1.il לאגרות חוב (סדרות ג’ ו-ד’) שהנפיקה אלקטרה. אופק הדירוג יציב.

 

שיקולים עיקריים לדירוג: דירוג החברה מבוסס על מיצובה העסקי האיתן בענף קבלנות הבניה בישראל וענף השירות והאחזקה. לחברה מוניטין רב בעיקר בתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכניות למבנים ולתשתיות, וכן מעמד מוביל הנתמך בניסיון רב. לחברה יתרון באופן בו היא ממוקמת לאורך שרשרת הערך כך שקיימת סינרגיה בין תחומי הפעילות, והחברה יכולה להציע ללקוחותיה פתרונות לאורך תהליך ההתממשות של הפרויקט, משלב הייזום ועד לשלב האחזקה של פרויקט שהושלם. לחברה נתחי שוק משמעותיים. בסיס הלקוחות של החברה הינו מבוזר, ולה פיזור רחב יחסית של פרויקטים. מאפייני החברה תורמים ליכולת השבת הכנסות טובה יחסית, בהתחשב במאפיינים הפרויקטאליים של הענף.

 

ענף הקבלנות הינו פרויקטאלי ומוערך על-ידי מידרוג כבעל סיכון עסקי גבוה יחסית בשל התנודתיות המאפיינת אותו, חשיפה גבוהה למחזוריות הכלכלית ורווחיות נמוכה יחסית, אשר נובעת מרמת תחרות גבוהה יחסית ורגישות מחיר של מזמיני העבודות. לעומתו, מגזר השירות והאחזקה (אשר שיעורו מסך ההכנסות ומסך הרווח גדל בשנתיים האחרונות בעיקר עם ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום) מאופיין במרווחים גבוהים יחסית ותנודתיות נמוכה יחסית, דבר התורם לצמצום הסיכון הקבלני של החברה. צבר ההזמנות של החברה (כ- 9.4 מיליארדי ש"ח, ליום 31 במרץ 2018, ללא חברות כלולות) צמח בשנת 2017 בכ- 7%, וזאת על אף גריעת פרויקט קמפוס טבע בתקופה זו (כ- 0.5 מיליארדי ש"ח, ליום 31 לדצמבר 2016). יחס הצבר להכנסות נע בטווח של 1.4-1.6, המצביע על נראות הכנסות גבוהה גם בטווח הזמן הבינוני.

 

היקף החשיפה של החברה לייזום בנייה למגורים עלה במהלך התקופה האחרונה. להערכת מידרוג פעילות זו הינה בעלת מאפייני סיכון גבוהים יחסית המרתקת חוב. גורם ממתן חשיפה זו הנו ההתקשרות של החברה בדרך של עסקאות קומבינציה וכן אסטרטגיית החברה הנה למימוש מלוא/חלק מהאחזקה בפרויקטים הקיימים.

 

רווחיות החברה עלתה במהלך שנת 2017, בעיקר בשל גידול ברווחיות מגזר הקבלנות וגידול ברווחיות מגזר שירות ואחזקה עקב מיזוגים ורכישות, אם כי עדיין אינו בולט לטובה ביחס לדירוג, בעיקר נוכח רווחיות אינהרנטית נמוכה המאפיינת את מגזר הקבלנות. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח צמיחה אורגנית מתונה יחסית בצבר ההזמנות של החברה, המבוססת על תחזית בנק ישראל לצמיחת התמ"ג, השקעה בנכסים קבועים והוצאות ציבורית. הכנסות החברה בשנים 2018-2019 צפויות אף הן, להערכתנו, לצמוח בשיעור נמוך יחסית של כ-2%, מחד, צפי לגידול הפעילות בחו"ל (בפולין) ומאידך התייצבות ברכישות ומיזוגים אשר תרמה לגידול בהכנסות בשנתיים האחרונות. רווחיות החברה צפויה להערכתנו לעמוד בשיעור של כ- 4% מההכנסות. אנו מניחים בשנים 2018-2019 רווח תפעולי מנוטרל פחת והפחתות (EBITDA) בטווח של 310-330 מיליון ₪ לשנה ומקורות מפעולות (FFO) בטווח של 200-220 מיליון ₪ לשנה, בהתאמה.

 

מינוף החברה גבוה יחסית לרמת הדירוג ומושפע בין השאר מהשקעות הוניות במיזוגים ורכישות, ופעילות ייזום בניה למגורים. אנו מניחים כי בטווח הקצר החברה תצמצם את היקף החוב הנוכחי, וזאת בהתבסס על תזרימי המזומנים החזקים שהיא מייצרת מפעילות, חלוקת דיבידנד מתונה, השקעות במיזוגים ורכישות בהיקפים מעטים למול שנים קודמות ומימוש השקעות בהיקפים מהותיים בתחום הזכיינות ו/או הייזום - כל אלו צפויים להוביל לירידה בהיקף החוב. אנו צופים יחסי כיסוי חוב פיננסי מותאם נטו ל-EBITDA ול-FFO בטווח 2.0-3.0 ו- 3.0-4.0, בהתאמה, יחסים ההולמים את הדירוג. נזילות החברה חזקה ונשענת על יתרות נזילות חופשיות בהיקף משמעותי המספקות את צרכיה השוטפים בטווח הזמן הקצר והבינוני.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה