חדשות שוק ההון

קסניה בוחנת גיוס הון ובמו”מ למכירת החזקותיה בשותפות קסניה ון ליר

סנטורוס, שמחזיקה ב-44.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה, הודיעה לחברה על כוונתה להזמין במסגרת גיוס ההון מניות בסך של כ-4 מיליוני ש"ח

מערכת ספונסר 10/07/2018 12:40

א+א-

חברת קסניה מודיעה כי היא בוחנת אפשרות של גיוס הון, על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 31 בדצמבר 2015 ונושא תאריך 1 בינואר 2016. גיוס ההון (אם וככל שיבוצע) כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ומבנה גיוס ההון, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות שתוצענה, ופרסום דוח הצעת מדף.

 

נכון למועד דוח זה, מועד הגיוס, היקפו ותנאיו טרם נקבעו, והללו עשויים להיות מושפעים, בין היתר, מהמצב בשוק, לרבות משער המניה בבורסה. עוד מודגש, כי אין כל וודאות כי גיוס ההון ייצא אל הפועל.

 

סנטורוס, אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיקה ב-44.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה, הודיעה לחברה על כוונתה להזמין במסגרת גיוס ההון כאמור, אם וככל שיבוצע, ובכפוף להיקפו של הגיוס, מניות של החברה בסך שלא יפחת מ-4 מיליוני ש"ח.

 

מדובר על כוונה ולא מחוייבות משפטית לרכוש מניות כאמור, דהיינו ייתכן וההודעה האמורה לא תתממש בפועל. לאור הודעת סנטורוס כאמור לעיל, ובשל העובדה שבהתאם לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ,לא תבוצע רכישה שכתוצאה ממנה יעלה שיעור החזקותיו של הרוכש מעל ל-45% מזכויות ההצבעה בחברה אלא בדרך של הצעת רכש מיוחדת, עובר לפרסום דיווח מיידי זה, נתקבלה בידי החברה מאת סנטורוס הצעת רכש מיוחדת לכ-5.37% ממניות החברה, אשר תפורסם מיד לאחר דיווח מיידי זה.

 

בשל האמור לעיל ולמען הזהירות בלבד, החברה מתכבדת להודיע כי נכון למועד הדיווח המיידי, למיטב ידיעת החברה, בעל מניות המחזיק ב-70% בון ליר טכנולוג’י וונצ’רס ירושלים בע"מ, אשר הינו שותפה של החברה (50%) בשותפות הכללית קסניה ון ליר מנהל מגעים למכירת מלוא החזקותיו בשותף לצד ג’ שאינו קשור לחברה.

 

למיטב ידיעת החברה, הרוכש הינו גוף בעל ניסיון בהשקעות הזנק, אשר עיקר פעילותו הינה בתחומי הסייבר, מאגרי המידע, פעילות בענן, ,Travel Tech ,Sports Tech ,Digital Health ,AI and machine learning ,, מדיה חדשה ומסחר אלקטרוני. משכך, ככל ותושלם ההתקשרות האמורה בסעיף זה לעיל, להערכת החברה, תתמקד השותפות בתחומים האמורים ותמשיך להתמקד גם בתחום הרפואי.

 

כמו כן, ככל וההתקשרות האמורה לעיל תושלם, החברה וסנטורוס עשויות לנהל מגעים למכירת חלק מזכויותיה של החברה בשותפות לסנטורוס, כך שלאחר מכירה כאמור תחזיק החברה לכל הפחות ב- 25% מהזכויות בשותפות.

 

ככל שהמגעים כאמור יבשילו, התקשרות החברה למכירת חלק מהחזקותיה בשותפות כאמור לעיל תהא בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה