חברת חמת גייסה כ - 41.8 מיליון ש”ח

על פי תוצאות המכרז, הוקצו סה"כ 33,891 יחידות הכוללות 3,389,100 מניות רגילות. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו: 1,234 ש"ח

מערכת ספונסר 26/06/2018 15:06

א+א-

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח -1968 ,ולתקנות ניירות ערך, התש"ל-1969, חמת מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מיום 24 ביוני 2018, שפורסם מכוח תשקיף מדף הנושא תאריך 11 בנובמבר 2015 ,כפי שהוארך ביום 31 באוקטובר 2017 עד ליום 12 בנובמבר 2018.

 

על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 3,955,300 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. המניות הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ,ב-39,553 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-1,234 ש"ח.

 

הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 100 מניות רגילות המוצעות במחיר מזערי למניה שלא יפחת מ-12.34 ש"ח – 1,234 ש"ח. סה"כ המחיר המזערי ליחידה – 1,234 ש"ח.

 

רשימת החתימות לרכישת המניות שהוצעו לציבור נפתחה ביום 25 ביוני 2018 ונסגרה באותו היום. בהתאם לתנאי המכרז שהתקיים ביום 25 ביוני 2018 התקבלו התוצאות כדלקמן: במסגרת המכרז התקבלו 10 הזמנות לרכישת 33,891 יחידות (מתוכן 6 הזמנות לרכישת 31,642 יחידות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים), בערך כספי כולל של כ-42.6 מיליון ש"ח.

 

מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו: 1,234 ש"ח. על פי תוצאות המכרז, הוקצו סה"כ 33,891 יחידות הכוללות 3,389,100 מניות רגילות. הקצאת היחידות במכרז נעשתה כדלקמן: 5 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 16,616 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע - נענו במלואן.

 

הזמנה אחת מהציבור לרכישת 168 יחידות בה ננקב מחיר הגבוה ממחיר היחידה שנקבע – נענתה במלואה. הזמנה אחת ממשקיע מסווג לרכישת 15,026 יחידות בה ננקב מחיר היחידה שנקבע - נענתה במלואה.

 

3 הזמנות מהציבור לרכישת 2,081 יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע - נענו במלואן. התמורה המידית ברוטו שתתקבל מההנפקה מסתכמת בסך של כ- 41.8 מיליון ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה