חדשות שוק ההון

דסק”ש משתתפת במכרז המוסדי של סלקום ובוחנת עסקת החלף ל-2% ממניות סלקום

עסקת ההחלף הנשקלת תהיה עסקת הפרשים בלבד, לתקופה של עד 6 חודשים, כאשר במהלכה, יהיו מניות ההחלף בבעלותה של החברה, ואילו למוכר לא תהיה כל זכות ביחס אליהן

מערכת ספונסר 26/06/2018 09:14

א+א-

חברת השקעות דיסקונט בע"מ מודיעה, בהמשך לדיווחה של סלקום ישראל בע"מ מיום 25.6.2018, בדבר תוצאותיו של מכרז מוסדי להנפקת מניות וכתבי אופציה למניות סלקום, ובהתאם להודעתה של החברה לסלקום, כי בכוונתה לרכוש מניות וכתבי אופציה למניות סלקום בהנפקה, באופן שיאפשר לה לשמור לכל הפחות על חלקה בזכויות ההצבעה בסלקום, השתתפה החברה במכרז המוסדי, באופן שהגישה הזמנות בהיקף של 50% מסך ההזמנות שקיבלה סלקום במסגרת המכרז המוסדי.

 

בנוסף, מעדכנת החברה כי היא בוחנת התקשרות בעסקה פיננסית של החלף (swap) עם מוסד בנקאי בקשר למניות של סלקום המהוות עד 2% מהונה המונפק במסגרתה תרכוש החברה את מניות ההחלף מצד שלישי (אחד או יותר, ואשר זהותו/ זהותם אינה ידועה לחברה), אשר יתקשר/ו עם הבנק, במחיר לכל מניית החלף, שהינו מחיר הסגירה של מניית סלקום בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ כפי שיהיה ביום המסחר האחרון לפני ביצוע עסקת ההחלף.

 

עסקת ההחלף הנשקלת תהיה עסקת הפרשים בלבד, לתקופה של עד 6 חודשים, כאשר במהלכה, יהיו מניות ההחלף בבעלותה של החברה, ואילו למוכר לא תהיה כל זכות ביחס אליהן. במועד סיום עסקת ההחלף, תמכור החברה (בעסקה מחוץ לבורסה) את מניות ההחלף למוכר, במחיר למניה שהינו מחיר הסגירה של מניית סלקום בבורסה כפי שיהיה ביום המסחר האחרון לפני מועד סיום עסקת ההחלף, ותבצע התחשבנות מול הבנק לעניין ההפרש שבין מחיר הבסיס של מניות ההחלף לבין מחיר הסיום שלהן.

 

בנוסף, במסגרת עסקת ההחלף, החברה תשעבד לטובת הבנק, בשעבוד קבוע, את מניות ההחלף, וכן פקדון שקלי בסכום השווה ל-5% משווי מניות ההחלף לפי מחיר הבסיס. החברה תבחן גם אפשרות לרכוש מניות נוספות של סלקום (בעסקאות בבורסה ו/או מחוץ לבורסה) במהלך התקופה שעד למועד סיום עסקת ההחלף, ככל שתבוצע.

 

אין וודאות בהתקשרותה של החברה בעסקת ההחלף ובביצועה, ואלה כפופים לשיקול דעתה של החברה וכן להסכמות הסופיות שתושגנה (ככל שיידרש) שבין החברה לבין הבנק.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה