חדשות שוק ההון

אלומיי קפיטל הציגה עלייה של 20% בהכנסות, ההפסד הצטמצם

ההפסד הרבעוני ירד ל-0.4 מיליון אירו; החברה דיווחה על הסכם לגידור מחיר החשמל בתעריף קבוע (PPA) בפרויקט "טלאסול" בעל הספק מותקן צפוי של 300 מגה וואט בספרד

מערכת ספונסר 24/06/2018 09:39

א+א-

 אלומיי קפיטל פרסמה היום (א’) את תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018. במקביל דיווחה החברה כי חברת הבת הספרדית שלה חתמה על הסכם מכירת חשמל בתעריף קבוע (PPA) בהיקף של כ 80% מתפוקת הפרויקט בספרד.

 

דגשים פיננסיים: הכנסות החברה- הסתכמו בכ-3 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-2.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 20%. הגידול בהכנסות משקף את תחילת ההפעלה של פרויקט הביו-גז בהולנד והכנסות מפרויקט תלמי יוסף, אשר נרכש באוקטובר 2017.

 

כתוצאה מהטיפול החשבונאי בפרויקט תלמי יוסף, מתוך סך התקבולים ממכירת חשמל של כ-0.8 מיליון אירו רק הכנסות תפעול בסכום של כ-0.2 מיליון אירו הוכרו כהכנסות.

 

הוצאות תפעוליות- הסתכמו בכ-0.9 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-0.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות התפעוליות מיוחס בעיקר להוצאות תפעוליות נוספות הנובעות מתחילת ההפעלה של פרויקט הביו-גז בהולנד ומפרויקט תלמי יוסף. הוצאות הפחת הסתכמו בכ-1.4 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-1.1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול משקף את תחילת ההפעלה של פרויקט הביו-גז בהולנד ואת הוצאות הפחת הקשורות לפרויקט תלמי יוסף.

 

עלויות פיתוח פרויקטים- הסתכמו בכ-0.8 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, בהשוואה לכ-0.7 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות פיתוח הפרויקטים מיוחס בעיקר להוצאות על ייעוץ לפרויקט טלאסול.

 

הוצאות הנהלה וכלליות- הסתכמו בכ-1.2 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-0.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות הכלליות והמנהלתיות נבע בעיקר מתשלום של 0.4 מיליון אירו בעקבות הסכם שומת מע"מ בישראל בנוגע לשנים קודמות ומהוצאות מוגדלות הנובעות מתחילת התפעול של פרויקט הביו-גז בהולנד ופרויקט תלמי יוסף.

 

חלקה של החברה ברווחים בניכוי עסקאות בין חברות, היה כ-1.2 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-0.8 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בחלקה של החברה ברווחי החברה הכלולה מיוחס בעיקר לגידול במכירות חשמל של דוראד הודות לייצור מוגבר ולהוצאות מימון נמוכות יותר של דוראד בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, כתוצאה מהצמדה למדד של הלוואה מבנקים וצדדים קשורים.

 

הוצאות מימון נטו הסתכמו בכ-0.4 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-2 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון נבע בעיקר מהפרשים בשערי החליפין שהסתכמו בכ-0.9 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, אשר נגרמו מייסוף של 4% בשער האירו- שקל בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, מאידך, הוצאות של כ-1.3 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2017, עקב פיחות של 4% בשער האירו-שקל בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2017. קיטון זה קוזז בחלקו על-ידי הוצאות הקשורות לשערוך של עסקאות פורוורד אירו/דולר ארה"ב של החברה בסך של כ-0.6 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, בהשוואה ל-0 בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2017.

 

ההפסד ברבעון שהסתיימו ב-31 במרס 2018 הצטמצם לכ-0.4 מיליון אירו, לעומת כ-1.7 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

 

סך ההפסד המקיף היה כ-1.9 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018 לעומת הפסד מקיף כולל של כמיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה- EBITDA הסתכם בכ-1.3 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-1.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.סך המזומנים נטו מפעולות הסתכמו בכ-2.9 מיליון אירו בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2018, לעומת כ-1.8 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במזומנים נטו מפעולות נובע בעיקר מתשלום ריבית שהתקבל במהלך 2018 על הלוואה שניתנה לחברה כלולה ומגידול בהכנסות הנובעות מתחילת ההפעלה של פרויקט הביו-גז בהולנד ופרויקט תלמי יוסף.במאי 2018 חתמו מספר חברות בנות איטלקיות של אלומיי על הסכם מימון פרויקטים בסך 35.9 מיליון אירו עם Mediocredito Italiano S.p.A ו-Intesa Sanpaolo S.p.A.

 

סכום הקרן של 35.9 מיליון אירו נחלק ל: (1) הלוואה בסכום מצטבר של 33.7 מיליון אירו שתסתיים במאי 2028 ו(2) קו אשראי שנועד לכסות את הצרכים הפיננסיים לשירות החוב במקרה של מחסור בנזילות, אשר סכומו המצטבר 2.2 מיליון אירו המסתיים בנובמבר 2027. ההלוואות נושאות ריבית שנתית השווה לשיעור ה-Euribor ל-6 חודשים בתוספת מרווח של 1.85%. חברות הבנות חתמו ב-29 במאי 2018 על עסקת החלף (swap) ביחס לקרן בסך של 25 מיליון אירו, אשר תחליף את שיעור ה-Euribor 6 חודשים בשיעור ריבית קבוע של %0.71. התוצאה תהיה שיעור ריבית שנתי קבוע של 2.56% .

 

חברות הבנות השתמשו בחלק מהכספים שלוו בהסכם המימון לפירעון הלוואות קיימות ולהסכמי ליסינג בסכום מצטבר של כ-13.2 מיליון אירו.נכון ל-1 ביוני 2018 הסתכמה יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה בכ-49 מיליון אירו, כ-2.2 מיליון אירו של ניירות ערך סחירים וכ-5.6 מיליון אירו של מזומנים וניירות ערך סחירים מוגבלים לטווח קצר וארוך.

 

רן פרידריך, מנכ"ל אלומיי, ציין: "תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018 תואמות את התחזיות שלנו של תזרים מזומנים חזק של 3 מיליון אירו. אנו ממשיכים לקדם ולפתח את הפרויקטים שלנו הכוללים את פרויקט טלאסול בספרד, בהיקף של 300 MW המתקדם לקראת סגירה פיננסית. בנוסף, את פרויקט האגירה השאובה במנרה וכן את פרויקט הביו-גז בהולנד, הכולל הרחבה ל- 2 הפרויקטים הראשונים ופרויקטים נוספים."

 

כמו כן החברה הודיעה היום כאמור כי חברת הבת הספרדית בבעלות מלאה שלה, Talasol Solar S.L חתמה על הסכם מכירת חשמל בתעריף קבוע (PPA) בהיקף של כ 80% - מתפוקת פרויקט "טלאסול" בספרד. הסכם גידור מחיר החשמל נחתם עבור תקופה של 10 שנים עם חברת אנרגיה בינלאומית מובילה עם דירוג אשראי יציב בדירוג השקעה ובסיס נכסים פאן-אירופי, הפעילה ביותר מ -40 מדינות ובעל ניסיון מוכח בגידור פיננסי.

 

החשמל אשר יופק על ידי פרויקט Talasol צפוי להימכר על ידי החברה בשוק הפתוח בעבור מחיר שוק. הסכם ה- PPA ממזער את הסיכונים הכרוכים בתנודתיות מחירי שוק החשמל בכך שהוא מאפשר לטלאסול להבטיח הכנסה יציבה לייצור החשמל.

 

ההסכם מבוסס על פורמט הסכמים מקובל המפורסם על ידי הארגון הבינלאומי לעסקאות החלף ונגזרים (International Swaps and Derivatives Association - ISDA)), אשר נפוץ לגידור סיכונים הכרוכים בשיעורי ריבית או מטבעות ואשר הותאם במיוחד לפרויקט Talasol. הסכם ה- PPA בנוי כגידור על פרופיל הייצור של המתקן ולא על מחיר השוק הממוצע של החשמל ובכך הוא מספק גידור אופטימלי להכנסותיו של פרויטק Talasol.

 

על סמך הניתוח הטכני של התכנון שסיפק קבלן ההקמה (ה-(EPC של פרוייקט Talasol , הייצור הצפוי של הפרויקט יהיה כ-545 GWh לשנה. טלאסול צופה כי ההשקעה בפרויקט תסתכם בכ-200-230 מיליון אירו, כולל עלויות פיתוח של כ-20 מיליון אירו וריבית בסך כ-7 מיליון אירו. ע"פ תחזית ניתוח מחירים וההשפעה הצפויה של הסכם הגידור, ההכנסות מפרויקט טלאסול צפויות להיות בטווח של 25-20 מיליון אירו לשנה. הוצאות התפעול הצפויות הינן 6 מיליון אירו לשנה, כך שההכנסות התפעוליות נטו, היינו ההכנסות בניכוי הוצאות התפעול, צפויות לעמוד על כ- 14-19 מיליון אירו לשנה.

 

כמו כן, השבוע דיווחה החברה כי חתמה על הסכם EPC בהיקף של כ- 192.5 מיליון אירו עם METKA EGN לביצוע הקמת הפרויקט, העבודות כוללות את התכנון ההנדסי, הרכש והבנייה של תחנת הכוח בטלאסול ואת מתקני העזר להולכת חשמל לרשת, לרבות תחנת-משנה של 400 קילוואט לתגבור האספקה, קו מתח גבוה לנקודת החיבור לרשת וביצוע שירותי תפעול וניהול במשך שנתיים. METKA EGN צפויה לסיים את העבודות המפורטות בהסכם ה-EPC תוך 16 חודשים מיום קבלת ההוראה לתחילת עבודות על ידי חברת טאלאסול.

 

הפרויקט צפוי להגיע לסגירה פיננסית עד סוף שנת 2018 ולהתחיל בהפעלה מסחרית במחצית הראשונה של 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה