חמת בוחנת הנפקת מניות בהקצאה פרטית/לציבור בהיקף עד 10% מהון המניות במחיר 1,234 אג’ למניה

החברה צופה כי על אף מדיניות חלוקת הדיבידנד המתוארת בסעיף 4.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה לשנת 2017, לא צפויה החברה לבצע חלוקת דיבידנד במהלך שנת 2018

מערכת ספונסר 20/06/2018 11:35

א+א-

 חמת מודיעה כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקת מניות בדרך של הקצאה פרטית או בדרך של הנפקה לציבור בהיקף של עד 10% מהון המניות של החברה (לאחר ההקצאה) במחיר שלא יפחת מ- 1,234 אגורות למניה.
הנפקת מניות לציבור, ככל שתבוצע, תתבצע על פי דוח הצעת מדף מכח תשקיף המדף של החברה מיום 11 בנובמבר 2015.

 

הנפקת המניות מותנית בקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואישור דירקטוריון החברה.

 

עוד יודגש, כי מבנה ההנפקה ועיתויה טרם נקבעו באופן סופי ואין כל וודאות כי ההנפקה אכן תצא אל הפועל.
כמו כן, החברה צופה כי על אף מדיניות חלוקת הדיבידנד המתוארת בסעיף 4.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה לשנת 2017, לא צפויה החברה לבצע חלוקת דיבידנד במהלך שנת 2018, לאור תוכניות ההשקעה ותוכניותיה העסקיות של החברה. אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה