חדשות שוק ההון

מגה אור גייסה כ-253 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח ח’

במכרז התקבלו 39 בקשות לרכישת 253,600 יחידות, מהן 21 בקשות שנתקבלו על פי ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים לרכישת 250,000 יחידות

מערכת ספונסר 13/06/2018 11:02

א+א-

 מגה אור מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 12 ביוני 2018, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 10 במאי 2018. על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור ניירות ערך עד 310,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ח’ של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

 

אג"ח ח’ הוצעו ב-310,000 יחידות הכוללת כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ח’, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב שלא יעלה על 1.4%, והכל בתנאים המפורטים בדוח הצעת מדף.

 

משקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך) התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 250,000 יחידות אג"ח ח’, בשיעור הריבית ובכמויות כמפורט בדוח הצעת המדף. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

 

במכרז הצעה לציבור של אג"ח ח’ התקבלו 39 בקשות לרכישת 253,600 יחידות, מהן 21 בקשות שנתקבלו על פי ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים לרכישת 250,000 יחידות. בהתאם לתנאי המכרז נקבע, כי שיעור הריבית השנתית שתישאנה אג"ח ח’ הינו 1.4% (הריבית החצי שנתית תהא 0.7%).

 

במכרז הוקצו בסה"כ 253,600 יחידות אג"ח ח’ כדלקמן: 19 בקשות לרכישת 142,950 יחידות אג"ח ח’ כולל 8 בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת 140,750 יחידות אג"ח ח’ בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע- נענו במלואן.

 

20 בקשות לרכישת 110,650 יחידות אג"ח ח’ כולל 13 בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת 109,250 יחידות אג"ח ח’ בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע- נענו במלואן.

 

הריבית הראשונה בגין אג"ח ח’, שתשולם ביום 30 בספטמבר 2018 ,בגין התקופה המתחילה ביום 13 ביוני 2018 (יום המסחר שלאחר יום המכרז הציבורי), והמסתיימת ביום 29 בספטמבר 2018 ,תהיה בשיעור של 0.41425% כשהיא מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו.

 

סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז לעיל 253,600 יחידות אג"ח ח’ בערך נקוב כולל של 253,600אלפי ש"ח. התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הקצאת אג"ח ח’ שתוקצינה כאמור, הינה 253,600 אלפי ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה