ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין (ריט) הגדולה בישראל פירסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2018. 

 

NOI - הכנסות מנכסים בניכוי הוצאות תפעול ישירות: ברבעון הראשון של שנת 2018 עלה ה-NOI ל-70.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל-64.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-10%.

 

FFO ריאלי: ברבעון הראשון של השנה עלה ה- FFO הריאלי לכ- 52.6 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 14% בהשוואה לכ- 46.1 מיליון ש"ח, ברבעון הראשון של 2017.

 

החברה אשררה את התחזית השנתית שלה, אותה פירסמה במרץ האחרון, ובמסגרתה דיווחה על אומדן NOI לשנת 2018 של כ- 288-291 מיליון ש"ח, ואומדן FFO ריאלי ל- 2018 שיעמוד על כ-216-218 מיליון ש"ח.

 

שיעור הריבית המשוקללת של אג"ח החברה ממשיך לרדת, ועמד ליום 31 במרץ 2018 על 1.99% בלבד. דבר זה תרם להמשך השיפור במרווח בין עלות החוב לשיעור תשואת הנכסים המשוקללת, העומדת על כ- 7.36%, והביאה אותו לשיא חדש של כ-5.4%.

 

הוצאות המימון נטו של החברה ברבעון הראשון השנה הסתכמו בכ-11.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-6.8 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון הריאליות, בנטרול השפעת שערוך החכירה ברעננה (הוצאה של כ-2 מיליון ש"ח בתקופה לעומת הכנסה של כ- 3 מיליון ש"ח אשתקד) נותרו ללא שינוי מהותי, וזאת כתוצאה מהמשך מגמת הירידה בעלות החוב המשוקללת של החברה ולמרות הגידול בהיקף החוב של החברה בתקופה במקביל לצמיחה בהיקף תיק הנכסים המניבים.

 

שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם כ- 99% אחוזי תפוסה.

 

תיק הנכסים המניבים של החברה, מסתכם לכ-4.2 מיליארד ש"ח, עלייה של כ- 13% בהשוואה לכ- 3.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה 36 נכסים מניבים הכוללים משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח של כ- 470 אלף מ"ר. נכסיה המניבים של החברה אינם משועבדים.

 

דיבידנד: ע"פ החלטת הדירקטוריון, יחולק דיבידנד בגין הרבעון הראשון של 2018 בהיקף של כ-27.6 מיליון ש"ח, המשקף דיבידנד למניה בסך של כ- 0.16 ש"ח, עליה של כ- 14% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "בחרנו להאריך את המח"מ ל-6 שנים. צעד זה, בשילוב הריביות הנמוכות, סייע לנו לקבע את הריבית לשנים הקרובות וצפוי לתרום לנו בשמירת שיעור הרווחיות גם בעתיד. אנחנו ממשיכים לפזר את תיק הנכסים ולהרחיב את חלק הלוגיסטיקה בתיק הנכסים שלנו, עם הרכישות האחרונות בהרטוב וכפר מסריק. תוצאותינו הכספיות מאפשרות לנו להמשיך בהגדלת הדיבידנד והעלאת תשואת ה- FFO למניה, כפי שעשינו ברבעונים האחרונים".

 

אירועים בתקופת הדו"ח: בתקופת הדו"ח התקשרה ריט 1 ביחד עם שותף נוסף, לרכישת מגרשים באיזור התעשייה הרטוב, בהיקף כולל של כ-18.3 דונם, בעלות כוללת של כ- 33.5 מיליון ש"ח (חלק החברה – 50%). בכוונת החברה והשותף ליזום ולבנות על המקרקעין מבנה לשימושים של תעשיה ולוגיסטיקה, בשטח כולל של כ- 28,000 מ"ר.

 

בינואר 2018 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ה’), בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-260 מיליון ש"ח ערך נקוב, תמורת כ-325 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה הנפיקה כ- 62 מיליון ש"ח ערך נקוב אג"ח (סדרה ו’) תמורת כ-68 מיליון ש"ח, כתוצאה ממימוש אופציות לאג"ח ו’ שהנפיקה החברה בספטמבר 2017. גיוסים אלו תרמו להארכת מח"מ החוב המשוקלל של החברה לכ- 6 שנים, נכון ליום 31.03.18.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש