חדשות שוק ההון

קבוצת אשטרום גייסה כ-200.9 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח ג’

במכרז התקבלו 83 בקשות לרכישת 194,352 יחידות, מתוכן 68 בקשות שנתקבלו על פי ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים

מערכת ספונסר 01/05/2018 09:19

א+א-

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ,ובהתאם לתקנות ניירות ערך, תש"ל- 1969 , אשטרום קבוצה מודיעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 30 באפריל 2018, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 27 בפברואר 2018 ואשר פורסם ביום 26 בפברואר 2018. על פי דו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור ניירות ערך כדלקמן:

 

עד 250,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’ של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א אשר הוצעו בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור בתנאים שנקבעו בדו"ח הצעת המדף.

 

אגרות החוב המוצעות, הוצעו לציבור בהצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה כדלקמן: אג"ח ג’ הוצעו לציבור ב-250,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת במחיר מינימאלי ליחידה של 1,034 ש"ח. מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ביחס ל-190,746 יחידות, המהוות כ-76.30% מכלל היחידות שהוצעו לציבור על פי דו"ח הצעת המדף ניתנו התחייבויות מוקדמות במחירי יחידות ובכמויות, כמפורט בסעיף 3.3 לדו"ח הצעת המדף.

 

להלן תוצאות מכרז ההצעה לציבור שהתקיים ביום 30 באפריל 2018: במכרז הצעה לציבור של אג"ח ג’ התקבלו 83 בקשות לרכישת 194,352 יחידות, מתוכן 68 בקשות שנתקבלו על פי ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים, כמפורט בסעיף 2 לעיל. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,034 ש"ח.

 

במכרז הוקצו בסה"כ 194,352 יחידות כדלקמן: 66 בקשות לרכישת 180,669 יחידות (כולל 64 בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת 177,969 יחידות) בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה ממחיר הסגירה ליחידה - נענו במלואן. 17 בקשות לרכישת 13,683 יחידות (כולל 4 בקשות ממשקיעים המסווגים לרכישת 12,777 יחידות) בהן ננקב מחיר הסגירה ליחידה - נענו במלואן.

 

סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 194,352,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’.התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הקצאת אגרות החוב המוצעות, שתוקצינה כאמור, הינה כ-200,960 אלפי ש"ח.

 

ערכן המתואם של אג"ח ג’ ליום 30 באפריל 2018 הינו 101.24 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח ג’ ולפיכך, אג"ח ג’ אשר יונפקו על פי דו"ח הצעת המדף, יונפקו ללא ניכיון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה