חדשות שוק ההון

בכוונת קבוצת אשטרום לקבל התחייבויות מוקדמות ממסווגים לרכישת 190 מ’ ש”ח אג”ח ג’

האג"ח הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היח’, כאשר המחיר המינימלי ליח’ לא יפחת מ-1,025 ש"ח. במכרז הוגשו בקשות לרכישת 321,317 אלף ש"ח ע.נ. אג"ח ג’

מערכת ספונסר 29/04/2018 10:04

א+א-

בהמשך לדיווח מיידי של קבוצת אשטרום בדבר כוונתה לבחון אפשרות לגיוס חוב על דרך של הנפקת אג"ח ג’ של החברה, אשר תוצענה בדרך של הצעה אחידה לציבור על דרך של הרחבת הסדרה האמורה, על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 27 בפברואר 2018 כפי שפורסם ביום 26 בפברואר 2018, ובהתאם לדוח הצעת מדף, אשר החברה יכול ותפרסם על פי תשקיף המדף, ובהתאם להודעת דירוג שקיבלה החברה מסטנדרד&פורס מעלות בע"מ ביום 24 באפריל 2018 להרחבת הסדרה האמורה בסך של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ., מתכבדת החברה לדווח כי:

 

ביום 26 באפריל 2018 ,התקיים מכרז למשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ,לרכישת אג"ח ג’ נוספות על דרך של הרחבת סדרה, וזאת לשם קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לקראת הנפקת אגרות החוב, ככל שתתקיים.

 

אג"ח ג’ הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח ג’), כאשר המחיר המינימאלי ליחידה לא יפחת מ-1,025 ש"ח. במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת 321,317 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח ג’.

 

בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורטו בדו"ח הצעת המדף, ככל ויפורסם), לרכישת 190,746 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח ג’, במחיר ליחידה של 1,034 ש"ח והוא יהווה בהנפקת אג"ח ג’ לציבור, ככל שתתקיים, את המחיר המינימאלי ליחידה. מחיר היחידה של אגרות החוב המוצעות ייקבע במסגרת המכרז לציבור. ההנפקה לציבור של אגרות החוב המוצעות תיעשה במסגרת פרסום דו"ח הצעת מדף, ככל שיפורסם

 

גיוס החוב, היקפו, מבנהו ועיתויו אינו ודאי וכפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי הדין לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לפרסום דוח הצעת מדף, אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב המוצעות והאישורים הנדרשים ע"י מוסדות החברה. אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הנפקה של אגרות החוב המוצעות כאמור ואין בו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה