מעלות מאשררים את דירוג מנדלסון , A אך משנים את התחזית לשלילית

תחזית הדירוג השלילית משקפת את חוסר הוודאות בקשר עם הביצועים התפעוליים והמדיניות הפיננסית של החברה

מערכת ספונסר 02/12/2015 12:12

א+א- 1

מעלות מאשררת את דירוג מנדלסון - A אך משנה את התחזית לשלילית. בשל אפשרות לשחיקה ביחסי הכיסוי. בדברי ההסבר כותבים במעלות כי בספטמבר 2015 הגיעה מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ להסכם עם מחזיקי איגרות החוב סדרה ג’ ו-ח’ לפיו יופקדו לטובתם בחשבון נאמנות משועבד מזומנים בסך יתרת הקרן הבלתי מסולקת בתמורה לביטול ההתניות פיננסיות בשטרי הנאמנות. ההסכם איפשר לחברה לחלק דיבידנד מיוחד בהיקף של 100 מיליון ₪.

בהינתן קיומה של בטוחה מהותית בדמות מזומן, ובהתאם לקריטריונים שלנו לשיפור בדירוג של חוב מובטח, אג"ח סדרה ג’ ו-ח’ עומדות בתנאים לעלייה של רמת דירוג ביחס לדירוג המנפיק הנוכחי של מנדלסון -ilA(. במקביל, בעקבות יישומה של מדיניות דיבידנד אגרסיבית וביצוע השקעות הוניות משמעותיות בשנת 2015, יחסי הכיסוי החזויים לסוף השנה יחרגו מהטווח שהגדרנו כתואם לדירוג הנוכחי. יחד עם זאת, תרחיש הבסיס שלנו מצביע על שיפור פוטנציאלי בתוצאות בשנים 2016 ואילך.

אנו מוציאים את הדירוג מ-Credit Watch עם השלכות שליליות ומאשררים את דירוג המנפיק ’-ilA’ של מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ כמו כן, אנו מעלים את דירוג אג"ח סדרה ג’ ו-ח’ ל-’ilA’ מדירוג ’-ilA’ תחזית הדירוג השלילית משקפת את חוסר הוודאות בקשר עם הביצועים התפעוליים והמדיניות הפיננסית של החברה, שעלולים להביא לגידול במינוף, ואת הסיכון שהחברה תחרוג לאורך זמן מהיחסים הפיננסיים שהוגדרו כתואמים לדירוג הנוכחי, בפרט, יחס funds ( FFOfrom operations( לחוב מתואם של לפחות %20.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מי זה מעלות ?

    מה הם מבינים

    דן 02/12/2015 20:13