קרדיט: depositphotos

לפני כולם

ניתוח תיקי השקעות המוסדיים והציבור ברבעון השלישי

ברבעון השלישי החשיפת הציבור למניות גדלה עקב המשך העליות בשווקים, הציבור עדיין ממשיך להגדיל את יתרות המזומנים הפנויות, המוסדיים צמצמו חשיפה לאג"ח ומניות בחו"ל

אלירן מדר 26/12/2021 14:28

א+א-

סך תיק הנכסים הפיננסים של הציבור ממשיך לעלות, מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברבעון השלישי של שנת 2021עלתהיתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-94 מיליארדי ₪ שהם גידול של 2%, לרמה של כ-4.8 טריליוני ש"ח.

 

ניתוח השינויים בכלל התיק הנכסים הפיננסים במהלך הרבעון השלישי עלו יתרות החזקות הציבור במרבית הרכיבים בתיק, למעט יתרת ההשקעות בחו"ל (-1.7%). בלטו העליות במניות בארץ (3.7%), במזומן ופיקדונות (2.9%) ובאג"ח חברות סחירות (2.9%).

 

 

 

יתרת ההחזקות במניות בארץ עלתה במהלך הרבעון בכ-26 מיליארדי ש"ח (3.7%), זאת בעיקר כתוצאה מעליות מחירים במדדי המניות.

יתרת המזומן והפיקדונות עלתה במהלך הרבעון בכ-50 מיליארדי ש"ח (2.9%) והגיעה לרמה של כ-1.8 טריליוני ש"ח, זאת בהמשך לעלייה ברכיב זה שהחלה בשנת 2020.

יתרת האג"ח הממשלתיות סחירות ולא-סחירות והמק"ם עלתה במהלך הרבעון בכ-18 מיליארדי ש"ח (1.9%) ועמדה בסופו על כ-943 מיליארדים. עיקר העלייה נבעה מעליות ביתרת אג"ח ממשלתיות לא-סחירות כ-12 מיליארדי ש"ח.

יתרת האג"ח החברות הסחירות בארץ עלתה בכ-10 מיליארדי ש"ח ועמדה בסופו על כ-359 מיליארדים, זאת כתוצאה מעליות מחירים וכן מהשקעות נטו אומדן של כ-6 מיליארדי ש"ח, לאור הגיוסים נטו במהלך רבעון זה

 

יתרת ההשקעות בחו"ל ירדה במהלך הרבעון בכ-13 מיליארדי ש"ח (1.7%-) ועמדה בסופו על כ-771 מיליארדי ש"ח, המהווים כ-16% מסך תיק הנכסים. הירידה נבעה משני הרכיבים הבאים:

יתרת האג"ח הסחירות - חברות וממשלתיות בחו"ל שירדה בכ-8 מיליארדי ש"ח (4.5%-) ועמדה בסופו על כ-169 מיליארדי ש"ח. הירידה נבעה הן ממימושים נטו בהיקף של כ-5 מיליארדי ש"ח והן מייסוף השקל מול הדולר (-1%).

יתרת המניות בחו"ל שירדה בכ-5 מיליארדי ש"ח (1%-) ועמדה בסוף הרבעון על כ-601 מיליארדי ש"ח. ירידה זו נבעה מהשקעות נטו של כ-8 מיליארדי ש"ח, אשר קוזזו בעיקר מייסוף השקל מול הדולר (1%-).

 

 

התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים

יתרת הנכסים המנוהלים בידי כלל המשקיעים המוסדיים עלתה ברבעון השלישי בכ-53 מיליארדי ש"ח (2.4%) ועמדה בסופו על כ-2.28 טריליוני ש"ח כ-47% מסך התיק הנכסים הפיננסים של הציבור. העלייה ביתרה כללה את כלל הגופים המוסדיים, ובלטה בעיקר בקרנות הפנסיה החדשות עלייה של כ-20 מיליארדי ש"ח. העלייה ביתרת התיק המנוהל במהלך הרבעון נבעה בעיקר מעליות ברכיבי ההשקעות הבאים: אג"ח ממשלתיות ומק"מ – עלייה של כ-25 מיליארדי ש"ח (3%); מזומן ופיקדונות – עלייה של כ-17 מיליארדי ש"ח (9.6%); מניות בארץ – עלייה של כ-14 מיליארדי ש"ח (6.6%) בעיקר מעליות מחירים.

 

 

 

 

חשיפת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים לנכסים זרים ולמט"ח

ברבעון השלישי של שנת 2021 ירד שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים לנכסים זרים בכ-0.9 נקודות אחוז לכ-35.1% מסך הנכסים. זאת כתוצאה מעלייה גבוהה יותר ביתרת סך הנכסים של המשקיעים המוסדיים משיעור העלייה ביתרת החשיפה לנכסים זרים. מרבית הירידה בשיעור החשיפה התבטאה בקרנות הפנסיה החדשות ובפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים.

עיקר העלייה ביתרת החשיפה לנכסים זרים כ-1.8 מיליארדי דולרים נבעה מעלייה ביתרת קרנות ההשקעה בחו"ל כ-3.7 מיליארדי דולרים ובחשיפות באמצעות חוזים עתידיים ואופציות על מדדי מניות כ-1.6 מיליארדי דולרים. מנגד, בלטו ירידות ביתרת אג"ח זרות כ-1.5 מיליארדי דולרים וביתרת מניות זרות כ-1 מיליארד דולר.

חשיפה למט"ח - במהלך הרבעון השלישי של השנה המשקיעים המוסדיים מכרו נטו נכסים במט"ח בסך של כ-4.1 מיליארדי דולרים; רכישות של כ-0.3 מיליארדי דולרים בנכסים הנקובים והצמודים למט"ח בעיקר בקרנות השקעה בחו"ל קוזזו במכירת מט"ח נטו באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים בהיקף של כ-4.4 מיליארד דולרים; כלומר הגדלת העסקאות העתידיות למכירת מט"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה