עדי צים, בעל שליטה אס.אר אקורד קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אס.אר אקורד מסכמת רבעון עם עלייה של 17% ברווח הנקי

תיק הלקוחות של החברה גדל לכ- 888 מיליון ₪, צמיחה של כ- 28% מהתקופה המקבילה; הכנסות המימון גדלו ב-8% והסתכמו ב-32 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 01/08/2021 11:08

א+א-

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2021, אותו היא מסכמת עם מצבת לקוחות של כ-888 מיליון ש"ח, המשקפת שיעור צמיחה שנתית בתיק האשראי של כ-28.2%.

 

הכנסות המימון ברבעון השני גדלו בכ- 8.3% לכ- 32.1 מיליון ₪, לעומת כ- 29.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר לאור הגידול בהיקף פעילות החברה. הכנסות המימון נטו ברבעון השני לשנת 2021 גדלו בכ- 9.9% לכ- 26.1 מיליון ₪, לעומת 23.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול כאמור מיוחס, בעיקר, לגידול בהיקף הפעילות והירידה בעלויות המימון.

 

החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של כ- 16.4 מיליון ₪ עליה של כ- 16.8%, בהשוואה לכ- 14.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה. את החציון הראשון סיימה החברה עם רווח נקי של כ- 33 מיליון ₪ עליה של כ- 31%, בהשוואה לכ- 25.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה.

 

ההוצאה בגין הפסדי אשראי בחציון הראשון לשנת 2021 קטנה בכ- 81% לכ- 1.4 מיליון ₪ לעומת כ- 7.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר כפועל יוצא מהפרשות גבוהות להפסדי אשראי שהוכרו בתקופה המקבילה אשתקד בשל שינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של חובותיהם של לקוחות, בין היתר, בעקבות עליה בהערכת סיכוני האשראי עם תחילת התפשטות נגיף הקורונה.

 

בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה אשר החברה רושמת בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקה החברה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בתקופות הדיווח האחרונות, החברה פועלת להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, מלקוחות מהותיים, ובהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.

 

באפריל 2021 החברה חילקה דיבידנד סופי לשנת 2020 בהיקף של 8 מיליון ₪, ובמאי 2021 חילקה דיבידנד ביניים לשנת 2021 בהיקף של 8 מיליון ₪. עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2021 בהיקף כולל של כ- 10 מיליון ₪ אשר ישולם ב- 23 באוגוסט 2021, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 40% מהרווח הנקי בחישוב ובתשלום רבעוני.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 261.6 מיליון ₪, עליה של כ- 26.8% וכ- 7.1% לעומת כ- 206.2 מיליון ₪ וכ- 244.4 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד ולתום שנת 2020, בהתאמה. הגידול בשנת 2021 נובע בעיקר מהרווח הנקי לתקופת הדוח של כ- 33 מיליון ₪, בניכוי דיבידנד ששולם בהיקף של כ- 16 מיליון ₪.

 

עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "מגמת הצמיחה בחברה נמשכה גם ברבעון הנוכחי עם גידול בכל הפרמטרים התפעוליים המשמעותיים: היקף התיק, ההכנסות והרווח הנקי. ברבעון הנוכחי ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב בהיקף של 60 מיליון ₪, התקשרה עם תאגיד בנקאי נוסף להעמדת אשראי בהיקף של עד 100 מיליון ₪ והרחיבה את הפעילות מול התאגידים הבנקאים המממנים שלה. כל אלו תמכו וימשיכו לתמוך בצמיחה בפעילות החברה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה