דוחות כספיים

הפניקס: רווח כולל של 356 מיליון ש”ח אחרי הפסד ברבעון המקביל

התשואה להון עמדה על 19.1%; החברה פרסמה תשקיף להנפקה של חברת גמא שבבעלותה, הרווח הצפוי עומד על 280-230 מיליון שקל; הפרמיות הסתכמו ב-2.6 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 27/05/2021 12:12

א+א- 1

חברת הביטוח הפניקס מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020, שבו היא מציגה מעבר מהפסד של 522 מיליון ש"ח לרווח של 356 מיליון ש"ח.

 

מנכ"ל קבוצת הפניקס אייל בן סימון: תוצאות הרבעון הראשון מוכיחות שוב את עוצמתה של קבוצת הפניקס. הקבוצה ממשיכה במלוא המרץ ביישום התוכנית האסטרטגית ומתחילים לראות את פירות המיקוד האסטרטגי בכל ארבעת מנופי הצמיחה, (צמיחה, טכנולוגיה ושירות, מקסום הפורטפוליו וניהול ההון).

 

העלייה בצמיחה הינה בכל התחומים בהם בחרנו להתמקד ואנחנו מכוונים להמשך צמיחה הן אורגנית והן דרך איתור הזדמנויות לרכישה ומיזוג. ההנפקה המתוכננת של גמא מביאה לידי ביטוי את התחלת היישום של החלק באסטרטגיה המתייחס למקסום שווי החברות בפורטפוליו.

 

בפניקס ביטוח שיפרנו משמעותית את שיעור יחס כושר הפירעון אשר ליום 31 בדצמבר 2020 הינו 116% ובהתחשב בהוראות הפריסה 192%. כמו כן בכוונתנו להנפיק לראשונה מבין חברות הביטוח מכשיר רובד הון 1 בהיקף של 400 מיליון ש"ח. המשכנו את תוכנית הרכישה העצמית והגענו להיקף של 75.9 מיליון ש"ח מתוך תוכנית של 100 מיליון ש"ח שאושרה.

 

כשאנחנו מביטים קדימה, בכוונתנו להאיץ את התוכניות שלנו בהתבסס על התשתית האנושית, הארגונית והטכנולוגית שהצלחנו לבנות בשנה האחרונה. אנחנו מאמינים כי השקעה מתמשכת בהון האנושי, בתשתיות הקבוצה ובשותפים הטבעיים תשפר את ביצועי הקבוצה ותביא לשיפור התשואה מותאמת סיכון בשנים הקרובות.

 

בתחום הביטוח הכללי, הרווח הכולל לפני מס לרבעון הראשון הסתכם לכ- 178 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ- 223 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

התוצאות ברבעון הושפעו מהעלייה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם לאור ההתאוששות ממשבר הקורונה שהשפעתו הייתה ניכרת ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח החיתומי ברבעון ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות עבור שנים קודמות ומהשפעת נזקי מזג האוויר והפסד בענף ביטול טיסה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ברבעון המקביל אשתקד.

 

בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, הרווח הכולל לפני מס לרבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 290 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ- 256 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

בביטוחי החיים, הרווח הכולל לפני מס הסתכם לכ- 276 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל בסך כ- 260 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. התוצאות ברבעון הושפעו בעיקר מהעלייה ברווח החיתומי, בהכנסות מהשקעות נוסטרו, שינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון ושינויים בפקטור ה- K.

 

עיקר העלייה ברווח החיתומי הייתה בהכנסות מדמי ניהול, בשל גבייה של דמי ניהול משתנים בסך של 199 מיליון ש"ח, כתוצאה מהעליות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם שהביאו לעליה בשווי תיק נכסי העמיתים בפניקס ביטוח בהשוואה לאי גביה ברבעון מקביל אשתקד עקב הירידות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. 

 

גמל - הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ- 12 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 7 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל. העלייה ברווח נובעת בעיקר מהעלייה בתשואה בשוק ההון שהשפיעה על המרווח בקופות גמל מבטיחות תשואה והן על ההכנסות מהשקעות הנוסטרו של החברה המנהלת שעלו בסך של כ- 15 מיליון ש"ח לעומת אשתקד. העלייה ברווח קוזזה בעליה בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שיווק ורכישה.

 

בפנסיה הסתכם הרווח הכולל לפני מס לרבעון בכ- 2 מיליון ש"ח מול הפסד כולל של כ- 3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול ברווח נבע בעיקר מעליה בתשואה בשוק ההון אשר השפיעה על הכנסות מהשקעות הנוסטרו של החברה המנהלת ביחס לאשתקד בסך של 4 מיליון ש"ח.

 

בריאות - הרווח הכולל לפני מס עמד על כ- 23 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 50 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות ברבעון הושפעו בעיקר מהעלייה בהכנסות מהשקעות נוסטרו בסך של 105 מיליון ש"ח ומשינויים בעקום הריבית בסך 73 מיליון ש"ח. מנגד, נרשמה ירידה ברווח החיתומי בסך של כ - 205 מיליון ש"ח אשר נבעה בעיקר מקיטון בעתודת ה- LAT ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מעדכון הנחות אקטואריות והשפעות אחרות.

 

באקסלנס עמד הרווח הכולל לפני מס על כ- 30 מיליון ש"ח לעומת כ- 54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הירידה נבעה בעיקרה מהכרה מרווח חריג בפעילות עושה שוק ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ -15 מיליון ש"ח ומכך שהחברה הגדילה את מספר לקוחות הברוקראז’, דבר אשר מגדיל את הוצואותיה.

 

הפניקס מחזיקה ב-49% מחברת גמא המעניקה שירותי מימון חוץ בנקאים למגזר העסקי. בחודש מאי פרסמה גמא טיוטת תשקיף להנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר. בהתאם לטיוטת התשקיף בכוונת החברה בד בבד עם ביצוע ההצעה על־פי תשקיף ההנפקה לרכוש מניות נוספות בגמא כך שלאחר ההצעה, תחזיק בכ-60%, בדילול מלא ותהיה בעלת השליטה.

 

אם ההנפקה אכן תבוצע והחברה תעלה לאחזקה של מעל 50%, החברה צפויה לרשום רווח חד פעמי מעליה לשליטה בטווח של בין 230 ל- 280 מיליוני ש"ח וכתלות במחיר הנפקה.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    איזה רבעון

    לא ברור לאיזה רבעון הפרסום מתיחס

    שמואל 31/05/2021 12:39