דוחות כספיים

נכסים ובניין מציגה רווח של 120 מיליון ש”ח ברבעון הראשון של 2021

את הרבעון המקביל סיימה החברה בהפסד של 144 מיליון ש"ח; ה- EBITDAהסתכם בכ- 114 מיליון שקל; לאחר תקופת הדוח שיעור החזקות החברה בגב-ים עלה לכ- 44.66%

חדשות ספונסר 24/05/2021 12:12

א+א-

חברת הנדל"ן נכסים ובניין, מקבוצת דסק"ש, פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 בו היא מציגה ירידה קלה בהכנסות ועלייה ברווחים.

 

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי מניות החברה, עלה לכ- 120 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 144 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול ברווח של חברת גב-ים לכ- 64 מיליון שקל, לעומת כ- 29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן מעליה בשערוך נכסים בישראל מעלייה בשווי תיק ניירות הערך, מעלייה בשער החליפין של הדולר ומרווח מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה.

 

ה- EBITDA של החברה עלה לכ- 114 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 109 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מדיבידנד בהיקף של כ- 78 מיליון שקל מחברת גב-ים, לעומת כ- 70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות החברה מהשכרת נכסים הסתכמו בכ- 66 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מקיטון בשער הדולר ומימוש נכסים ברבעון המקביל אשתקד.

 

הונה העצמי של החברה הסתכם בסיום הרבעון בכ-1.9 מיליארד שקל והוא מהווה כ-25% מסך מאזן החברה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה ברבעון הראשון של שנת 2021 לכ- 122 מיליון שקל, לעומת כ- 114 מיליון שקל אשתקד. לחברה אמצעים נזילים בהיקף של כ- 2.6 מיליארד שקל, נדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 3 מיליארד שקל וסך הנכסים נכון לסוף הרבעון הראשון הסתכמו בכ- 7.6 מיליארד שקל.

 

הכנסות שכ"ד ברבעון הראשון לשנת 2021 של מגדל HSBC בניו יורק עמדו על סך של 18.9 מיליון דולר ארה"ב לעומת 18.8 ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הגביה ברבעון הראשון לשנת 2021 ממשיך להיות יציב ועומד על כ- 100% משכר הדירה הכולל.

 

גיל קוטלר, מ"מ מנכ"ל נכסים ובניין "בעקבות שינויים שחלו בחודש מרץ 2021 במבנה הבעלות (בעקיפין) בחברה שכתוצאה מהם הפכה נכסים ובניין ל-"חברת שכבה ראשונה" על פי חוק הריכוזיות, התקשרה החברה בחודש אפריל עם 3 גופים מוסדיים בהסכמים לרכישת 14.6% ממניות גב-ים בתמורה לכ- 937 מיליון שקל, שחלקו נעשה באמצעות הקצאה משמעותית ממניות נכסים ובניין בתמורה של כ- 353 מיליון שקל. בכך מגדילה ומחזקת החברה מחדש את השקעתה בגב-ים, המהווה נכס מהותי מנכסיה ומביעה אמון בהנהלת גב-ים באיכות נכסיה."

 

במהלך הרבעון נרשמו מספר אירועים משמעותיים לחברה. בתחילת מרץ התקבל פסק בוררות העוסק בהסכם שירותים בין נכסים ובניין ל Rock Real Estate Partners Limited , במסגרתו אומצה העמדה המשפטית של החברה, ונקבע כי ההסכם פקע, וכי העמלה שתשולם בהתאם להוראות ההסכם ולפי שיטת החישוב ואופן התשלום שנקבע בו על מגדל HSBC , יעמוד על שיעור של 6% ולא 12% כפי שנקבע בהסכם.

 

עוד במהלך הרבעון, החברה השלימה את מכירת מלוא החזקותיה בחברת ישפרו לכידן דהרי וירון אדיב בתמורה לכ- 800 מיליון שקל, ובנוסף לסכום של 18 מיליון ש"ח, שחושב על-פי תזרים המזומנים מפעילות ישפרו ללא השפעות חד-פעמיות עד לסוף שנת 2020, כפי שנקבע בחוזה המכירה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה