תמר פטרוליום: הרווח הנקי בשנת 2019 עלה בכ-27%

לאור יתרות המזומנים הקיימות ולאור ההתחייבויות לכמויות רכישה מינימליות ומחירי הריצפה, להערכת החברה היא לא תידרש למקורות מימון בשנה הקרובה לפחות

חדשות ספונסר 31/03/2020 10:50

א+א- 3

חברת תמר פטרוליום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה. החברה מדווחת על המשך גידול בהכנסות וברווח, לצד גידול בתזרים. ההכנסות בניכוי תמלוגים בשנת 2019, עלו בכ-11.6% לכ-292.1 מיליון דולר לעומת כ-261.6 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד.

 

העלייה בהכנסות נטו בתקופה נובעת בעיקר מגידול בהכנסות בניכוי תמלוגים עקב גידול בשיעור האחזקה בזכויות בחזקת תמר כתוצאה מהזכויות הנרכשות מנובל. היקף הגז שנמכר ממאגר תמר בשנת 2019 הסתכם בכ-10.4 BCM, בהשוואה לכ-10.3 BCM בשנה המקבילה אשתקד. יצויין, כי אספקת הגז הטבעי בשנת 2019 הינה לחברת החשמל (כ-46% מכלל הכנסות החברה), לדליה אנרגיות כוח (כ-10% מכלל הכנסות החברה) ולמגוון לקוחות נוסף.

 

רווחי החברה מפעולות רגילות בשנת 2019 עלו בכ-9% לכ-210.4 מיליון דולר לעומת כ-192.6 מיליון דולר בשנת 2018.

 

הוצאות המימון, נטו בשנת 2019 הסתכמו בכ-56.9 מיליון דולר, לעומת כ-56.5 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד

 

הרווח הנקי של החברה בשנת 2019 עלה בכ-27% לכ-125.7 מיליון דולר לעומת כ-98.8 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד, בעיקר לאור הגידול בשיעור האחזקה בזכויות בחזקת תמר כתוצאה מהזכויות הנרכשות מנובל.

 

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו לחברה מפעילות שוטפת, עלו בשנת 2019 לכ-223.4 מיליון דולר, לעומת כ-208.5 מיליון דולר בשנת 2018. הגידול נובע בעיקר מפעילות שוטפת שמקורה בזכויות שנרכשו מנובל.

 

הגידול הנמשך בביקושים לגז טבעי וחשיפתה המוגבלת של החברה לירידה במחירי האנרגיה בטווח הקצר עומדים בבסיס החלטת חברת הדירוג, מידרוג להותיר את דירוג שתי סדרות אגרות החוב של החברה על A1.il באופק דירוג שלילי.

 

לדעת כלכלני מידרוג, קיומם של הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי, הכוללים רכיב Take Or Pay ומחיר רצפה, תומכים בפרופיל הפיננסי של תמר פטרוליום, מהווים חסם תחתון להכנסותיה הצפויות ותורמים רבות ליציבותה הפיננסית, ומסבירים את שינוי אופק הדירוג בפגיעה במעמדו התחרותי של מאגר תמר, לאחר הפעלתו המסחרית של מאגר לוויתן והפעלתו הצפויה של מאגר כריש עד לשנת 2022.

 

דירקטוריון החברה אימץ תוכנית רכישה עצמית של אגרות החוב (סדרות א’ ו-ב’) שתבוצע מעת לעת לפי שיקול דעת הנהלת החברה, בדרך של רכישה בבורסה בעלות כוללת של עד 20 מיליון דולר לשתי הסדרות. הרכישה העצמית תבוצע ממקורות עצמיים של החברה, והינה בתוקף לשנה ממועד החלטת הדירקטוריון, בכפוף לבחינה מחודשת שתבוצע במועד אישור דוח רבעון שני לשנת 2020 או בסמוך אליו.

 

ביום 29 במרץ 2020 החליט דירקטוריון החברה שלא לחלק דיבידנד לבעלי המניות בחברה על בסיס הדוחות הכספיים לשנת 2019.

 

ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "אנו מסכמים את 2019 עם גידול בהכנסות וברווחים. במהלך 2019 פעלנו לקידום עסקאות למאגר תמר, ובין היתר חתמנו יחד עם שאר שותפי מאגר תמר על הסכמים עם דליה, דוראד, אופיסי ויצרני חשמל פרטיים נוספים, כאשר הסכמים אלו משפרים את הוודאות לגבי מכירות תמר בתקופה הקרובה שתתאפיין בהגדלת התחרות במשק הגז הטבעי עם כניסת לויתן.

 

בנוסף, לאחרונה נכנס לתוקף הסכם ייצוא הגז טבעי למצרים. בהתאם להסכם, התחלת הזרמת הגז ממאגר תמר צפויה מתחילת חודש יולי הקרוב. אנו פועלים להגדיל את היקף עסקאות מכר הגז שלנו, הן לתקופה הקרובה והן לשנים הבאות.

 

לגבי השפעות נגיף הקורונה על החברה אמר ויסמן: "בימים אלו מסתמנת האטה בפעילות הכלכלית בשל התפשטות נגיף הקורונה. בשלב זה אין ביכולתנו לאמוד את השלכות המצב שנוצר על פעילותה העסקית של החברה, אך יחד עם זאת – לאור יתרות המזומנים הקיימות ולאור ההתחייבויות לכמויות רכישה מינימליות ומחירי הריצפה, להערכת החברה היא לא תידרש למקורות מימון בשנה הקרובה לפחות"

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  נו

  תחרות בפתח ו משקיעים במתח גם אני קיבלתי צינור 50 צול בתחת וזה כואב אפילו כואב מאוד.

  usa 01/04/2020 01:33

 2. 2
  היא אופציה על מאגר תמר

  החוב שלה גבוה מאוד כמיליארד דולר והיה חשש להחזר כרגע יש כסף לזמן הקרוב להערכתי יכולה להגיע לפי 4 מעכשיו אם תצלח את המשבר ותמר תמשיך למכור רגיל
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  yair3 31/03/2020 12:33

 3. 3
  למישהו יש מסקנות למה נסחרת בכל כך

  נמוך?
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  SkaLa 31/03/2020 11:20