בנק ישראל רשם ב-2019 הכנסות מיתרות מטבע החוץ של כ-10.3 מיליארד ₪

מאזן הבנק הסתכם ב-2019 בכ-440.4 מיליארד ₪; ב-2019 התחזק השקל מול מטבעות עיקריים בתיק היתרות, ובעיקר מול הדולר, בשיעור של כ-7.8%.

חדשות ספונסר 25/03/2020 15:35

א+א- 1

בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2019 ומדווח על הכנסות מיתרות מטבע החוץ בהיקף של כ-10.3 מיליארדי ש"ח, רובם מריבית ומרווחי הון מניירות ערך סחירים וממכשירים פיננסים נגזרים.

 

הכנסות אלה קוזזו על ידי הוצאות מהפרשי שערים בסך של 7.4 מיליארדי ש"ח, בעיקר עקב תיסוף השקל מול הדולר והאירו וסעיפי הוצאה נוספים. בסך הכל הבנק רשם השנה רווח של כ-857 מיליוני ש"ח, בהמשך לרווח של כ-5.3 מיליארד בשנת 2018.

 

מאזן הבנק הסתכם ב-2019 בכ-440.4 מיליארד ש"ח, גידול קטן לעומת 2018 אז הסתכם המאזן ב-439.6 מיליארד ש"ח. הגידול בצד הנכסים נזקף ברובו לעלייה ביתרות המט"ח שהסתכמו בסוף 2019 לכ-435.5 מיליארדים.

 

יתרות המט"ח גדלו בעיקר מרכישות מט"ח בסך כ-13.7 מיליארד ש"ח ומהכנסות ריבית ורווחי הון בסך כ-23.9 מיליארדים, ומנגד קטנו בכ-35.9 מיליארדי ש"ח, בעיקר כתוצאה מהפרשי שער שליליים.

 

ההתחייבויות במאזן גדלו בכ-14.7 מיליארדי ש"ח, כתוצאה ממספר גורמים עיקריים ובהם עליית היתרה של כלי הספיגה המוניטריים– מק"ם ופז"ק בסך של כ-18 מיליארדי ש"ח, לרמה של כ-313.8 מיליארדים. וכן מגידול של כ-4.7 מיליארדי ש"ח בבסיס הכסף, על רקע צמיחת התוצר, מנגד חל קיטון בהתחייבות כתוצאה מקיטון פיקדונות הממשלה בכ-8.1 מיליארדי ש"ח.

 

ב-2019 התחזק השקל מול מטבעות עיקריים בתיק היתרות, ובעיקר מול הדולר, בשיעור של כ-7.8%. עיקר ההשפעה של התיסוף על השווי השקלי קוזזה כנגד קיטון של כ-27.3 מיליארדי ש"ח מחשבון השיערוך מרווחים שנצברו בשנים קודמות, ולפיכך אינה באה לידי ביטוי בדוח רווח והפסד.

 

בשנים האחרונות הגדיל הבנק בהדרגה את שיעור יתרות מטבע החוץ המושקע במניות, הגדלה אשר השפיעה באופן משמעותי על הרווחים מתיק היתרות. אולם הרווחים מעליית שווין של המניות ומיתר ההשקעות בהן מוחזקות היתרות אינם נכללים בדוח הרווח וההפסד של הבנק כל עוד הם אינם ממומשים, והם נזקפים לחשבון השיערוך במאזן. ב-2019, רווחים לא ממומשים בסך של כ-13.6 מיליארדי ש"ח שנבעו בעיקר מעליית מחיריהן של המניות, נזקפו לחשבון השיערוך במאזן.

 

בתחילת 2020 פרץ גורם סיכון חדש לפעילות העולמית עקב התפשטות נגיף הקורונה, ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים הביא לשינויים במדדים רבים בשווקים הפיננסים בישראל ובעולם אשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים הבאים. בנוסף, בעקבות התפתחות אירועי הנגיף והשלכותיו, בנק ישראל נוקט בצעדי מדיניות מתוקף תפקידיו שעל פי חוק, וגם להם עשויה להיות השפעה על הדוחות הכספיים.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הוא יכול וצריך להשתמש ברווחים לשלם

    חובות של ישראל ולאפשר לאוצר להשתמש בכסף - זה 40 מיליארד שקל - בדיוק הנחוץ לטיפול במשבר.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    קורא-בעיתון 25/03/2020 16:22