הכנסות אנרג’יקס גדלו ב-40% בשנת 2019

הרווח הנקי השנתי לבעלי המניות הסתכם לכ- 63 מיליון ש"ח לעומת כ-31.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה; החברה מעריכה שההכנסות ב-2020 יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ₪

חדשות ספונסר 12/03/2020 12:40

א+א-

חברת האנרגיה המתחדשת אנרג’יקס מפרסמת היום את תוצאותיה לשנת 2019 ולרבעון הרביעי שלה. הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו לכ-238.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 170.6 מיליון ש"ח בשנת 2018, גידול של כ-40%. ההכנסות ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו לכ-60.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 51.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות ממכירת חשמל בשנת 2019 הסתכמו לכ- 179.1 מיליון ש"ח לעומת 123.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-45% הנובע בעיקרו מרישום לראשונה של הכנסות בהיקף של כ- 29.5 מיליון ש"ח בגין מערכות פוטו-וולטאיות בישראל שלא היו מחוברות בתקופה המקבילה, בהספק של90MWp  וכן מעלייה בהיקף ייצור החשמל ובמחירי החשמל והתעודות הירוקות בפולין. כל זאת למרות קיטון בהכנסות בסך של כ-6.4 מיליון ש"ח הנובע משחיקת שע"ח הממוצע של הזלוטי בשנת 2019 ביחס לשע"ח הממוצע בשנה המקבילה ב-7%.

 

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ-174.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-111.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם לכ-41.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-36.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל

 

הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ- 63 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-31.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם לכ- 10.6 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-11.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה ברווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 לבין הרבעון המקביל נובעת בעיקר מרישום הוצאות מימון חד פעמיות בגין פירעון מוקדם מרצון של הלוואת Banie אשר קוזז בחלקו על ידי שיפור במדדי הרווחיות האחרים.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ- 999.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-723.8 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת מניות ואופציות במהלך התקופה בסך כולל של 239 מיליון ש"ח ומהרווח הנקי של החברה בסך של כ-63 מיליון ש"ח.

 

בחודש דצמבר 2019, השלימה החברה לראשונה גיוס חוב (סדרה א’) בדרך של הנפקת אג"ח בהיקף של 427 מיליון ש"ח. עיקר התמורה שימשה לפירעון מוקדם מרצון של המימון הפרויקטלי שהועמד בקשר עם פרויקט Banie בפולין. כמו כן, במהלך השנה השלימה החברה גיוסי הון בהיקף מצטבר של כ-242 מיליון ש"ח, ולאחר תאריך הדוח השלימה החברה הנפקת הון נוספת בסך של 240 מיליון ש"ח.

 

החברה מעריכה כי ההכנסות בשנת 2020 יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי מהפרויקטים יסתכם בטווח של בין 220-230 וה-FFO מהפרויקטים יסתכם בטווח של בין 181-191 מיליון ש"ח.

 

בנוסף מפרסמת אנרג’יקס לראשונה תחזית תוצאות לשנה מייצגת בהנחת שנת פעילות מלאה, החל משנת 2023, של צבר הפרויקטים המחוברים, בהקמה וערב הקמה ובשלבי ייזום ופיתוח מתקדמים כפי שהם לתאריך אישור הדוח. לפי תחזית זו החברה מעריכה כי היקף ההכנסות יעמוד בטווח של 597-617 מיליון ש"ח והרווח הגולמי מהפרויקטים בטווח שבין 479-500 מיליון ש"ח.

 

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג’יקס מסר: "במקביל להכרה המתחזקת בחשיבות המכרעת שיש לשוק האנרגיה המתחדשת בעולם ובישראל בפרט, שנת 2019 הייתה שנה נוספת של צמיחה משמעותית עבור אנרג’יקס ותוצאות חזקות בשלושת הטריטוריות בהן פועלת החברה- ישראל, ארה"ב ופולין.

 

העובדה היא שאנו רואים עלייה בכמות תאגידי ענק הבינלאומיים אשר מציבים לעצמם יעדי צריכה של 100% אנרגיה מתחדשת וכן מדינות רבות, ובכללן ישראל אשר מעלות משמעותית את יעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת. עובדה זו גורמת לכך שאני מאמין שנמשיך לראות את פירות עבודתנו האינטנסיבית להרחבת פעילותינו בטווח הארוך בכל הטריטוריות בהן אנו פועלים.

 

בסה"כ הגדלנו את ההספק המותקן של מערכות בהפעלה מסחרית בבעלות החברה בכ- 24%, ובד בבד אנחנו ממשיכים עם עבודות הקמה והערכות לקראת עבודות הקמה להקמת מתקנים נוספים בהספק כולל של MW462 כבר במהלך 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה