קופיקס מסכמת רבעון ברווח של כמיליון ₪ אחרי 10 רבעונים רצופים של הפסד

ההכנסות ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו בכ-65.6 מיליון שקל; למרות השיפור ברבעון האחרון, החברה סיימה את שנת 2019 עם הפסד של כ-11.3 מיליון שקל

חדשות ספונסר 12/03/2020 11:43

א+א-

רשת קופיקס גרופ, בשליטת רשת רמי לוי שיווק השקמה, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2019, המלמדות על יישום מוצלח של פעולות ההתייעלות וארגון מחדש הן בפעילות המרכולים והן בפעילות בתי הקפה, בעקבותיהם עברה החברה להצגת רווח נקי ברבעון לאחר הפסד שנמשך על פני 10 רבעונים רצופים.

 

ההכנסות של קופיקס גרופ ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בכ-65.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-67.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהכנסות הושפע מהצמיחה בהכנסות במגזר המרכולים, בקיזוז הקיטון בהכנסות בפעילות בתי הקפה, שנבע בעיקר בעקבות סגירת סניפים שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית.

 

ההכנסות בפעילות המרכולים צמחו בכ-2.5% לכ-49.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-48.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בפעילות בתי הקפה הסתכמו בכ-16.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון בהכנסות נבע כאמור בעיקר מסגירת סניפים שלא הייתה כדאיות כלכלית בהפעלתם.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה בכ-18% לכ-19.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-30%, בדומה לרבעון הקודם ובהשוואה לכ-24.1% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, נבעה מהמעבר לתנאי הסחר של רשת רמי לוי, וכן משיפור ברווחיות הגולמית של המפעל בעקבות המהלכים שנקטה החברה לצמצום הוצאות המפעל.

 

ברבעון הרביעי של שנת 2019 עברה החברה לרווח תפעולי בסך של כ-1.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-3.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בכ-1.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון, נטו בסך של כ-1.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

בשורה התחתונה, ברבעון הרביעי של שנת 2019 עברה החברה להצגת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-0.9 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-0.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

למרות התוצאות הטובות ברבעון הרביעי, בסיכום שנתי החברה מציגה תוצאות פחות מרשימות. ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-273.6 מיליון שקל, לעומת כ-287.5 מיליון שקל בשנת 2018. הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לקיטון בהכנסות בפעילות בתי הקפה בעקבות סגירת סניפים.

 

ההפסד התפעולי בשנת 2019 הצטמצם לכ-5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-13.3 מיליון שקל בשנת 2018, וזאת למרות הגידול בהוצאות תפעול, מכירה ושיווק המיוחס, בין היתר, להפרשה חד פעמית בגין חובות מסופקים, לסגירת סניפים ומעלייה חד פעמית בהוצאות הפרסום המיוחסת ליציאה לקמפיין פרסומי – הפרשות והוצאות חד פעמיות אלה נרשמו במחצית הראשונה של שנת 2019.

 

חברת קופיקס גרופ סיימה את שנת 2019 עם הפסד בסך של כ-11.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-6.8 מיליון שקל בשנת 2018. ההפסד, לפני יישום תקן IFRS16, הסתכם בשנת 2019 בכ9.2 מיליון שקל.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם בכ-16.4 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של כ-2.3 מיליון שקל בשנת 2018.

 

נכון לסוף שנת 2019, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-19.4 מיליון שקל וחוב פיננסי ברוטו בסך של כ-2.6 מיליון שקל, כך שלחברה עודף נכסים פיננסיים, נטו בסך של כ-16.8 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לחוב פיננסי, נטו בסך של כ-0.5 מיליון שקל בסוף שנת 2018. המעבר לעודף נכס פיננסי, נטו, נבע בעיקר מכך שבחודש אפריל השנה מכרה החברה את יתרת אחזקותיה בחברת רמי לוי שיווק השיקמה בסכום כולל של כ-19.6 מיליון שקל.

 

רן אפרתי, יו"ר קופיקס גרופ: "תוצאות הרבעון הרביעי של השנה מבטאות את הצלחת המהלכים המשמעותיים שביצענו במהלך השנה האחרונה, מאז העברת השליטה בחברה לידי רשת רמי לוי שיווק השיקמה. ברבעון זה הצגנו צמיחה בהכנסות בפעילות המרכולים, המשכנו לשפר את שיעורי הרווחיות ועברנו להצגת רווח נקי - הן בפעילות המרכולים והן בפעילות בתי הקפה – לאחר 10 רבעונים רצופים בהן הציגה החברה הפסד.

 

בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת פעילות המרכולים בלפחות 20 מרכולים נוספים במהלך השנים הקרובות, בתחילת השנה השלמנו רכישת 4 מרכולים מרשת ’שוויצריה הקטנה’. בתוך כך, בימים אלה אנו ממשיכים לפעול להסבת סניפי "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" – פורמט המוכיח גידול משמעותי בהיקפי הפעילות.

 

אנו מאמינים שיישום התכנית האסטרטגית לפיתוח וייעול החברה הינו תהליך מתמשך, ולהערכתנו בטווח הקצר והבינוני, הפעולות בהן נקטנו יניבו המשך תרומה חיובית לתוצאות הכספיות של החברה".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה