ביג רוכשת חברה בעלת מרכז קניות בסרביה בשווי 23.7 מיליון יורו

העסקה נעשתה בין חברות בנות של ביג ושל אביב ארלון; המרכז צפוי להניב NOI של כ- 2.1 מיליון אירו בשנה

חדשות ספונסר 23/02/2020 09:31

א+א-

חברת הנדל"ן המניב ביג חתמה בסוף השבוע על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברה סרבית, אשר מחזיקה במלוא זכויות הבעלות במרכז קניות מניב ובקרקע צמודה עם זכויות בנייה נוספות של עד כ- 24,000 מ"ר בעיר זראניאנין, בסרביה.

 

העסקה נעשתה בין חברות בנות של ביג ושל אביב ארלון. חברת הבת של ביג CEE BIG B.V המוחזקת על ידי החברה (78%), התקשרה עם חברה בת קפריסאית בבעלות מלאה (100%) של אביב ארלון המחזיקה מניות בחברה הסרבית בעלת המרכז המסחרי.

 

במועד החתימה על ההסכם, העבירה החברה מקדמה בסכום של 2.35 מיליון אירו לחשבון נאמנות, להבטחת השלמת העסקה.

 

המרכז כולל שטח מסחרי להשכרה של כ- 23,360 מ"ר עם שיעור תפוסה של כ- 100% בקרוב וצפוי להניב NOI של כ- 2.1 מיליון אירו בשנה. התמורה עבור המרכז נקבעה בהתאם לשווי של כ- 23.7 מיליון אירו ובניכוי הלוואה ממוסד בנקאי בהיקף של כ- 12.5 מיליון אירו הנושאת ריבית שנתית של 3.6%, אשר תיוותר גם לאחר הרכישה. בנוסף, חברת הבת תשלם במהלך חודש מאי 2021 עבור הקרקע הצמודה סכום של 1.25 מיליון אירו.

 

השלמת העסקה הנ"ל כפופה להשלמת מספר תנאים מתלים הקבועים בהסכם, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים בסרביה, והסדרה מול הבנק המלווה של תניות צולבות בהסכמי ההלוואה של החברה הסרבית וחברה אחות סרבית ולפיכך אין וודאות כי העסקה תושלם.

 

יצוין, כי על פי ההסכם תעמיד אביב ארלון ערבות חברה כמקובל בעסקאות מסוג זה, המוגבלת לסך של 4 מיליון אירו למשך 3 שנים, וזאת בנוסף להתחייבות של החברה הבת כמקובל.

 

התזרים נטו הצפוי לאביב ארלון (לפני תשלום הוצאות עסקה ומיסים ככל שיהיו) הינו כ- 12.3 מיליון אירו (מתוכו כ- 11 מיליון אירו מיד עם השלמת העסקה והיתרה בחודש מאי 2021). שווי הנכס בספרי החברה עומד על 25 מיליון אירו והחברה לא צופה רווח או הפסד מהותי עם השלמת העסקה. 

 

המוכרת, אביב ארלון יוצגה בידי עוה"ד צחי נרקיס ורוני בר ניר ממשרד מ.פירון ושות’. ביג יוצגה בידי עוה"ד רואי ליבר וקארין סיני מגולדפרב זליגמן.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה