חדשות שוק ההון

חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מימון ישיר בדרך לבורסה בתל אביב

הרווח הנקי של החברה לשנת 2019 צפוי להסתכם בכ-123 מיליון ₪; החברה אימצה מדיניות דיבידנד לפיה יחולק כ-35% מהרווח הנקי

חדשות ספונסר 20/02/2020 15:41

א+א- 1

חברת האשראי הצרכני "מימון ישיר", המנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת צור שמיר, פרסמה היום טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה בתל אביב, שבמסגרתה מוצעות לציבור מניות רגילות של מימון ישיר, הן בדרך של הנפקה ע"י מימון ישיר והן בדרך של הצעת מכר על ידי ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ.

 

החברה נמצאת במגמת צמיחה מתחילת פעילותה בשנת 2007 לאור הביקוש הגובר לאשראי צרכני והתשתית הטכנולוגית שפיתחה החברה, המאפשרת פיתוח מוצרים חדשים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחריה. המערכות התפעוליות ומנגנוני החיתום של החברה מקצרים את הליכי העמדת ההלוואות המתבצעות במהירות ובפשטות, כאשר חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים.

 

כמו כן, הפלטפורמה הטכנולוגית המתקדמת של החברה, פריסתה הרחבה ומערך הקשרים וההסכמים שלה עם רשתות מובילות וסוכנויות בתחום מכירת רכבים מהווים חסמי כניסה לענף. מנוע הצמיחה המרכזי של החברה לשנים הבאות נשען על המשך הצמיחה החזויה בתחום פעילות ההלוואות לרכב תוך הרחבה לפעילויות נוספות הקשורות לרכב כגון סיוע במציאת רכב, בנוסף לפוטנציאל צמיחת תחום הלוואות הסולו לאור השימוש בנתונים פיננסיים ומידע על היסטוריית האשראי של הלקוחות ממאגר נתוני האשראי, שלא היו בשימוש החברה לפני כניסת חוק נתוני האשראי באפריל 2019.

 

חוק נתוני האשראי מצמצם באופן משמעותי את פערי המידע מול הבנקים ומייעל את תהליך החיתום. במקביל, החברה מתכננת פיתוח ושיווק מוצרי אשראי נוספים, ביניהם מיזם הלוואות לענף התיירות.

 

נכון ליום 30 בספטמבר 2019, יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח (כולל שיווק עבור צדדים שלישיים), גידול של כ-25% לעומת כ-6.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשנים 2016 עד 2019 (כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנה זו) החברה הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-23% בהיקף העמדה ושיווק הלוואות חדשות ושיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-51% ברווח הנקי.

 

אומדן הרווח הנקי הצפוי של החברה לרבעון הרביעי לשנת 2019 מסתכם בכ-24 מיליון ש"ח, כך שהרווח הנקי של החברה בשנת 2019 צפוי להסתכם בכ-123 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-71 מיליון ש"ח בשנת 2018, המהווה גידול של כ-72%.

 

מימון ישיר היא חברת הלוואות הרכב הגדולה בישראל מבחינת היקף ההלוואות המועמדות. בשנים 2015 עד 2019 (כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי לשנה זו) החברה הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-36% בהיקף העמדת הלוואות לרכישת כלי רכב. הלוואות לרכישת כלי רכב היוו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 כ-77% מכלל ההלוואות שהעמידה או שיווקה החברה לעומת כ-67% בתקופה המקבילה אשתקד. תחום פעילות הלוואות לרכישת רכב מובטח ברישום שעבודים על הרכב הנרכש.

 

היקף העמדת ההלוואות לרכישת כלי רכב על ידי החברה נמצא בצמיחה עקבית בשנים האחרונות, להערכת החברה, בין היתר, בעקבות גידול בשיעור השימוש בהלוואות לרכישת רכב בעיקר עקב גידול בנתח השוק המאורגן למכירת רכב המציע פתרונות מימון כחלק אינטגרלי ועקב צמיחה במכירת רכבים חדשים (ובפרט "רכבי אפס ק"מ") וכן, עקב גידול בנתח השוק של החברה לאור פעילותה העסקית.

 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 העמידה החברה הלוואות לרכישת כלי רכב בהיקף של כ-3.1 מיליארד ש"ח, גידול של כ-23.3% בהשוואה לכ-2.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. יתרת תיק ההלוואות בתחום ההלוואות לרכישת כלי רכב הסתכמה ביום 30.9.19 בכ-1.4 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.1 מיליארד ש"ח ביום 31.12.18 ולעומת כ-806.6 מיליון ש"ח ליום 31.12.17.

 

הלוואה ממוצעת הסתכמה בכ-84.6 אלף ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019. החברה רואה בתחום ההלוואות לרכישת כלי רכב מנוע צמיחה משמעותי לשנים הבאות. הסיבות העיקריות לשיפור ברווחיות הן שיפור ברווחיות המוצרים, גידול בהיקף הפעילות והגברת שיווק מוצרים רווחיים על חשבון מוצרים פחות רווחיים.

 

הלוואות סולו היוו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 כ-22% מכלל ההלוואות שהעמידה או שיווקה החברה. תחום פעילות הלוואות הסולו נחלקת להעמדת הלוואות לכל מטרה על ידי החברה ללקוחותיה, שיווק הלוואות לכל מטרה עבור חברות כ.א.ל בע"מ ומקס איט פיננסיים בע"מ וכן להעמדת הלוואות לרכישת מוצרים ושירותים בבתי עסק ייעודיים. ההלוואות בתחום פעילות זה אינן מובטחות בשעבוד.

 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 העמידה החברה הלוואות סולו בסך של כ-415 מיליון ש"ח לעומת כ-708 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהיקף הלוואות הסולו נובעת ממהלך יזום של החברה שבמסגרתו היא הגבירה את פעילותה בתחום מוצרי האשראי מגובי בטוחות והקשיחה את מודלי החיתום שלה נוכח רמת הסיכון הגבוהה יחסית בתחום זה וזאת כחלק מההיערכות להטמעת מאגר האשראי של בנק ישראל במודל החיתום שלה, שהשימוש בו, כאמור, החל בחודש אפריל 2019.

 

החברה רואה בתחום הלוואות סולו מנוע צמיחה שלה לשנים הבאות לאור ייעול החיתום הנובע מהשימוש במאגר נתוני האשראי. בשנת 2018 העמידה החברה הלוואות סולו בהיקף של כ-884 מיליון ש"ח לעומת כ-502 מיליון ש"ח בשנת 2017.

 

יתרת תיק ההלוואות בתחום הלוואות הסולו הסתכמה ביום 30.9.19 בכ-606.6 מיליון ש"ח לעומת כ-432.9 מיליון ש"ח ביום 31.12.18 ולעומת כ-390.2 מיליון ש"ח ליום 31.12.17. הלוואה ממוצעת הסתכמה בכ-20 אלף ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הציגה החברה גידול של כ-25% בהכנסות, שהסתכמו בכ-461.8 מיליון ש"ח לעומת כ-370.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בפעילות נבע מהמשך מגמת הצמיחה המואצת בפעילות העמדת ההלוואות, בעיקר בתחום הלוואות הרכב אשר באה לידי ביטוי בגידול בהיקף תיק האשראי, וכן מעלייה בשווי תיק ההלוואות וברווחיות עסקאות המחאת תיקי הלוואות, לאור ירידה בתשואות אג"ח בסיכון דומה לתיק ההלוואות של מימון ישיר.

בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו ההכנסות מעסקה חד פעמית מול מקס איט פיננסים להעברת זכויותיה וחובותיה בנוגע להלוואות בהיקף של 420 מיליון ש"ח. העסקה הניבה למימון ישיר הכנסות בהיקף של כ-21 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2018. בנטרול עסקה זו, הגידול בהכנסות מאשראי צרכני הינו כ-32% בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ-80% והסתכם בכ-99.1 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-55.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הרווח מעסקת מקס כאמור לעיל, חל גידול של 139% ברווח הנקי של מימון ישיר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הצמיחה החדה ברווח הכולל נבעה בעיקר מגידול בפעילות העמדת ההלוואות על ידי מימון ישיר ועלייה בהיקף תיק האשראי המוחזק על מאזן החברה, שיפור היעילות התפעולית באמצעות טכנולוגיה, ירידה מתונה בשיעור נזקי האשראי וכן, מעליה במדד המחירים לצרכן בעיקר במחצית הראשונה לשנת 2019 ומירידת תשואות האג"ח, אשר הביאו לעליה בשווי תיק הלוואות וברווחיות עסקאות המחאת תיקי הלוואות שביצעה מימון ישיר, וכן, ירידה בשיעור הוצאות החובות המסופקים. שיעור נזקי האשראי של החברה יציב והסתכם בשנת 2018 בכ-2.86% ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם שיעור נזקי האשראי בכ-2.68%.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מכה קלה בכלכלה -והחברות הללו קורסות

    החברות שהעיסוק העיקרי שלכם באשראי לצרכנים , במיוחד אם מדובר באשראי לרכב שמימון ישיר מפרסמים - יחטפו חזק אחרי מכה קלה בכלכלה. קצת מיתון ועליה קלה באבטלה - אנשים יקנו פחות רכב חדש. אלו שקנו באשראי ופוטרו - ימכרו מכונית בת שנה שנתיים בזול. ואז יקנו עוד פחות רכבים חדשים. או שיהיו שלא יחזירו. אבל עד אז - הן ימשיכו לסמם את ציבור בהלוואות מיותרות. אפילו אם הריבית תעלה - העסקים שלהם לא יפגעו. למי שקונה רכב בלי שיש לו כסף - לא ממש מ8% או 9%. או שהריבית תעלה בכרטיס האשראי מ13 ל 14%. כך גם לגבי מי "שסוגר את המינוס" בהלוואה. ולא מבין שמינוס זו הלוואה והוא רק מחליף אחת באחרת במקום לחשוב איך להחזיר את ההלוואה ולצמצם באמת את החובות שלו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 20/02/2020 15:49