ישראל קנדה השלימה את הסכם המיזוג לרכישת מנרב פרויקטים

תמורת העסקה ישלמו ישראל קנדה ומשפחת נקש כ-560 מיליון ₪; מנרב פרויקטים תהפוך לחברה פרית ותמחק מהבורסה

חדשות ספונסר 16/02/2020 11:17

א+א-

חברת הנדל"ן ישראל קנדה מודיעה היום על השלמת הסכם המיזוג המשולש ההופכי, במסגרתו יירכשו כל מניות מנרב פרויקטים באמצעות חברת בת ייעודית שתוקם לצורך ביצוע העסקה ותוחזק בחלקים שווים על ידי ישראל קנדה ועל ידי ראם פרויקטים, חברה בשליטת משפחת נקש.

 

על פי הסכם המיזוג, יתבצע מיזוג משולש הופכי. כאשר ייכנס המיזוג לתוקף חברת היעד תתחסל ומנרב פרויקטים שהיא החברה הקולטת במיזוג תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של ישראל קנדה, מניותיה ימחקו מהמסחר בבורסה והיא תחדל להיות "תאגיד מדווח".

 

כל המניות הרגילות של מנרב פרויקטים יעברו במועד ההשלמה לישראל קנדה, בתמורה לזכותם של בעלי מניות מנרב פרויקטים לקבל תמורה כוללת למניה במזומן. התמורה הכוללת מוגדרת כסכום המתקבל מחלוקת 560 מיליון ₪ (596 מיליון ₪ בהנחת מימוש כל כתבי האופציה וללא חלוקת דיבידנד עד למועד ההשלמה), במספר המניות של מנרב פרויקטים בניכוי מניות רדומות.

 

מתוך התמורה המיידית הופקד על ידי ישראל קנדה סכום של 40 מיליון ₪ בידי נאמן במועד חתימת הסכם המיזוג.

 

מנרב פרויקטים תפרסם הזמנה לציבור להציע הצעות בהליך תחרותי לרכישת זכויות מנרב פרויקטים באשדוד ריווירה ובגבעה הצרפתית בתמורה למחירים מינימליים שנקבעו בהסכם המיזוג ביחס לכל אחד מהנכסים ועד לסוף שנת 2020. במידה ויתקבלו הצעות כאלה, תשלם החברה לבעלי המניות הזכאים תמורה נוספת.

 

במידה והקרקע בגבעה הצרפתית תימכר, התמורה הנוספת תהיה שווה ל-80% מההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר המינימום הרלוונטי, וביחס לשטח באשדוד התמורה תהיה שווה ל-505 מההפרש בין תמורת המכירה למחיר המינימום.

 

השלמת המיזוג וביצועו מותנית עדיין במספר תנאים ביניהם קבלת אישור הממונה על התחרות, קבלת אישור מגורמים מממנים של מנרב פרויקטים, ביטול ערבויות שהועמדו לחברה, מימוש או פקיעת כתבי האופציה והשלמת מכירת הזכויות במטש באר שבע.

 

הלוואות הבעלים והחובות של מנרב פרויקטים מול חברת האם מנרב אחזקות, ייפרעו עד למועד השלמת העסקה.

 

בכוונת החברה לממן את רכישת מניות מנרב פרויקטים באמצעות הון עצמי שיועמד על ידי החברה ועל ידי ראם פרויקטים, והיתרה באמצעות הלוואה, אשר תיטול הרוכשת מתאגיד בנקאי עד למועד ההשלמה. נכון למועד הדוח טרם נחתם הסכם המימון וטרם סוכמו מלוא תנאיו. ישראל קנדה מתכוונת להמשיך בפעילות מנרב פרויקטים כפי שהיא מתבצעת במועד חתימת הסכם המיזוג.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה