איסתא בוחנת הנפקה או הכנסת שותפים לפעילות הנדל”ן

הגיוס מיועד להרחבת פעילות הנדל"ן של הקבוצה; דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 06/02/2020 14:45

א+א-

חברת איסתא מדווחת היום כי דירקטוריון החברה הינחה את ההנהלה לבחון אפשרויות לביצוע גיוס הון או חוב, או באמצעות הכנסת שותפים לתאגידים שבשליטתה שבאמצעותם מבוצעת פעילות הנדל"ן של הקבוצה, ולהגיש לדירקטוריון הצעות למתווה גיוס לשם המשך הרחבת פעילות הנדל"ן של הקבוצה.

 

עוד מדווחת החברה היום על אישור תוכנית רכישה של מניות בהיקף של כ-20 מיליון ₪,  במהלך תקופה של שנה ממועד החלטת דירקטוריון החברה, מעת לעת, במועדים ובהיקפים שונים בהתאם לשיקול דעת הנהלת החברה ובהתאם להזדמנויות בשוק. תוכנית הרכישה תבוצע באמצעות רכישה בבורסה לניירות ערך או מחוץ לבורסה, על ידי החברה והחברה הבת איסתא ליינס מימון והחזקות בע"מ.

 

הדירקטוריון נימק את החלטתו והסביר שהמהלך מהווה הבעת אמון בחברה והוא מצביע על כך שמחיר המניה הנוכחי אטרקטיבי. כמו כן, רכישת מניות החברה היא חלופה ראויה לשימוש בכספים שבקופת החברה. הרכישה העצמית עשויה להגדיל את התשואה למניה לטובת בעלי המניות של החברה.

 

הרווחים הראויים לחלוקה בחברה נכון למועד זה עומדים על סך של כ- 340 מיליון ש"ח, ולאור מצבה הפיננסי של החברה ובכלל זה יתרת המזומנים הנזילים של החברה וכן תזרים המזומנים הצפוי שינבע לחברה לא קיים חשש סביר שביצוע תכנית הרכישה במלואה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן.

 

תכנית הרכישה העצמית לא תשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה ועל מבנה ההון שלה, מצב נזילותה, רמת המינוף שלה, וכן על יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת. בהנחה של ניצול מלוא מסגרת הרכישה העצמית המאושרת, לא צפויה השפעה מהותית על שיעור ההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי עניין בחברה, כפי שהם כיום.

 

להערכת החברה לא צפויות השלכות מס בגין רכישת המניות של החברה באמצעות החברה או החברה הבת. למוכרי המניות עשויות להיות השלכות מס, בהתאם למיסוי האישי החל עליהם. על כל מוכר מניות כאמור לבחון את השלכות המס שיחולו עליו באופן פרטני.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה